بیان کتاب الله مقدس اقران مجیدIslamyasin

یا ایها الناس یا ایها المسلمون یا اهل الکتاب الله مقدس یا ایها الذین امنوبالله ورسله

عوامل درک زمان

قل هوالله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هوالله احد الحمد لله رب العا لمين

العا قبتو للمتقين الله خيرن ناصرن ومعين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بدانید ای مردم که انسان وقت معینی دارد که سرمایه وعمر اوست وهمچنین خصو صیا تی که دارد زندگی  وشخصیت اورا معرفی ونمایان می نماید وخواب وخوراک واعما لی که انجام می دهد بطور کلی وقتی که دراختیار دارد اگر این وقت را بنحو احسن صرف نما ید نتیجه نیکو در بردارد وبر سرمایه وخیر وسعادت وسلامت خود افزوده است اگر این وقت را ببا طل ونسنجیده وبگمراهی وجاهلیت مادی د نیوی وبیهوده گذرانید نتیجه زیا ن اورخسران امیز دارد وسلامتی خود ش را درد نیا واخرت بخطرانداخته وتباه نموده است بدانید زندگی سا لم اینست با تقوا وسنجیده وپرهیزکار با شد درهمه امور وتمامی اوقات زند کی  خودش را درک نماید وهم پر وردگاروصاحب خلقت خودش وجهان رابرای اینکه درک نمایدایام وخا لق وموجودیت خودش راانسا ن بایدهمیشه ارتبا ط داشته باشد با صا حب حیا ت جهان وخا لقش واین ارتبا ط بنام یاد وسپا سگزاری یا  شکر گزاری وبطور اکمل عباد ت ایام شب وروز میباشد که نتیجه سعادتمندی وافزودن نعمت در دنیا واخرت میشود ازجا نب صا حب خلقت انسا ن است ویا مثل اینکه شکر نعمت بر نعمتت افزون نما ید یا اینکه برحیا ت وسلامتت وثبات فکروعقلت برای زندگی نیکوی وهدایت درد نیا واخرتت بیفزاید  کفرنعمت یا  نا شکری نعمت ازدستت بیرون نما ید  اصولا  انسا ن چیزی جزانچه خا لقش اورا بوجود اورده نیست وهمچنین محسنا ت ونیکوئی اعما لی که درجهان مینما ید نسبت به حمد ورضوان حق تعالی برای خلق الله وذخیره اعما ل ثبت وضبط میشود برای اخرت وزندگی است و برای سلامتی جسمی روحی روانی ونظم  درامور زندکی کلیه ادیان که عباد ت منظم در شبا نه روز نداشته اند یهودی مسیحی ودیکر فرقهائی که به وحدانیت ویکتائی خالق جهان الحمد لله رب العا لمین شهادت می دهند وبصا حب خلقت جهان ویکتائی او ود یگر کتابهای اسمانی قبل ازاین زما ن ایمان دارند بصورت اجتمائی وخانوادگی وفردی با خلوص نیت ظاهر وبا طن خودشانرا پاک ومطهرنما یند درجاهای پاک ومطهرعباد ت ونیا یش نما یند درمکانهائی که بطوراجتماعی درنظرمی کیرند ومسجد و می نامیم عبا د ت بایدهمراه با رکوع وسجود باشد تا کما ل قدردانی خالق جهان عمل بشود وتسلیم شد ن در جهت امرحق ود فع تکبرغرور وسرکشی بهر زبا نی که باشد  وتکیه بخالق جهان وعبود یت واستقاصه در برابر خا لق و صا حب خلقت انسا ن وجهان است  وکاملترین عباد ت وقتهای پنجگانه است که در قران ذکر شده است ودر قران ذکرها ی وقتهای دیگر جهت انبیاء پیشین هم ذکر شده  حد اقل برای دیگر مکا تب به غیر  ا زاسلام  صبح قبل از افتا ب و طول روز هنگام غروب و اذان وشام میباشد بصورت ذکر حمد  شهادت دادن استقاصه سپاسگزاری یاری طلبید ن درامر هدایت وامرزش یا مغفرت خواستن که در سوره حمد وتوحید و د یکر ایه ها ی  قران مجسم می باشد وبیا ن شده است برای تما می انسا نها وکلیه ادیان اسمانی ود یکرفرقه ها اکر درک  بنما یند  انسانهائی که میخواهند مسلمان با شند  وبرصراط  مستقیم عین مسلما نا ن وهمراه انها با شند وبه احکام قران واسلام عمل کنند عین مسلما نا ن وکسانی که  نمی توانند یهودی ومسیحی اسمهارا تغییر دهند  پیروان پیا مبران  پیشین و به تمامی کتابهای اسمانی وقران واسلام بزبا ن خودشان مرامها وعمل نمودنها وعملکردها را بهم نزد یک وبنحو نیکوترین واحسن ترین سخن و کلام عمل نما یند وفرهنگ واد بیا ت ومحرمات ومعروفات  ادیان اسمانی که مجموعه کتابهای اسمانی است برای سعا د ت خودشان وانسانها درد نیا واخرت عمل نما یند انشا ءالله وعباد ت ایام شب وروز رابه عمل بیا ورند برای سلامتی وسعا دتمندی وخودشانرا پاک ومطهر کنند ظاهر وباطنی یعنی بیرون جسم وقلب وقلوب یعنی بدون الودگی گناه چه خوراکیها وچه کینها وزشتیها وصفات رذیله ............................  نسبت بد یگران خلق الله  که درحضور صا حب خلقت شان وعبد وبنده خالق جهان میباشند همگان وفقط  به خا لق جهان افریده کارجهان هستی  تکیه نما یند وامید داشته با شند وهیچکونه خصومتی و رقا بتی برای هوس با طل مادی دنیوی با همد یگر نداشته باشند وخیر ونیکوئی و محسنا ت اعما ل را برای همکان بخواهید و بخواهند انشاء الله صرا ط حق ومستقیم بسوی امرخا لق جهان میباشد وبصورت مسا لمت امیز براسا س حق وحقوق وبصورت جمعی وفردی با عبود یت وعباد ت خا لق جهان زندگی نما یند و با تقوا ترین وصا لح ترین جلودار وپیش نماز با شند با کلیه محسنات اعما ل درطول زندگی  نسبت بهمه ادیا ن اگر نمی توانید اسمها را تغیر دهید وهم حکم  خا لق جهان اینست ومنشا وهمه پد ید اورنده جهان هستی یکیست ویکتا ی بی همتا است و افرید گارهمه مخلوقات ملائکه وجن وانس وپریا ن ودیکر مخلوقا ت خارج از دید  ما با هرمقام ومنسب ونسبی تحت امر ونمودن وخواسته خا لق جهان هستند انشاء الله  درقران کریم وعلیم هم ذکر شده است واکران وقتها را بباطل وبیهوده درراه کج وهوس خسا رت امیز بگذارانید میشود مثل دیوانگی وحیوانی ونادانی وزندگی بی هد ف مادی دنیوی پوچ  که خود وزندگی را دراختیار شیا طین جن وانس وشیع وطا غوت وجاهلیت و فریب وبیماری می گذارد وتا ورطه نابودی وعذاب درد نیا واخرت می کشا ند وبدانید لذات حلا ل سلا مت بخش را خا لق جهان معین نموده است که خسران امیز نباشد درامرد نیا واخرت حق ومیزان رضوان حقتعا لی برای  سلا متی جسمی روحی روانی وعقلی انسا نی میباشد الحمد لله رب العالمین اسلام علی جمیع خلایق وشهداء و صا د قین وتصدیق کنندکان وعباد الصالحین حی علی صراط المستقیم  الله خیرن ناصرن ومعین اصلاته خیرن من ا لقوم یا امت الناس اجمعین اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یافتکا ن انشاء الله- انشا ءالله- انشاء الله- انشا ءالله- انشا ءالله- انشاء الله- انشاء الله =  عوامل درک زمان

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 16:2  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

عد ل وعدالت

قل هوالله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هوالله احد الحمد لله رب العا لمين

العا قبتو للمتقين الله خيرن ناصرن ومعين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بدانيد  كه درعا لم افرينش علي اختصاص شخص خا ص نيست يكي از  اسما ء ونشانهاي پروردگارعا لم هستی مي باشد مثل اسمهاي د يگر ویک لقب وا یت است يعني برو نيكي وكرامت الله است واعما ل است كه هرشخص را مي سا زد اسم نشانه است وهمچنين رنگ سبزنشانه اي ازخرمي دوستي ومحبت است وخا لق جهان بهر بنده اي ومخلوقي اراده فرمايدعطا فرما يد اين براي اينست كه خلق الله براي اسمها واشخا ص ورنگها گمراه نشوند در صد راسلام صحراي خشك وگرم عربستا ن رنك سبزوخرمي رنك جذابيت بوده وهست وبهمين د ليل رنك سبزبراي اسلام مصداق  پيدا نموده است والان بد ليل د فع تبعيض ود سترسي جها ني بهمد يگر وشناخت سريع بيشترانسانها نسبت بهمد يگر براي فراگيري همگاني دانش د ين حق تعا لي راوهمچنين د فع خصومتها ي منطقه اي رنك ابي يا سفيد مصداق پيدا نموده ويا كرده كه خوش ايند همكان وپوشش همه مخلوقا ت زميني ازجمله همه انسا نها مي باشد ونشانه اي ازپاكيزگي وطها رت شادابي نشاط ديد وسيع وخلقت و خا لص شد ن  د ين حق تعا لي مي باشد انشاء الله ورنك سبزرا هم همگان مي توانند استفا ده كنند ونمایند واختصا ص هيچكس وقوم ون‍ژادي نيست انشاء الله وهمچنين اسمهاي نيكو را ولي بايد وسيله فريب جوامع نشود وگمراهي درد ين حق تعا لي ايجاد نشود انشاء الله ومنظورازاهل بيت يعني خا لص شدگان د ین وعبا د ت الله است و نماز گزاران مسجد ها  يا بيت لله الحرام ونماز گزاران  د يگر مساجد ونماز گزاران ديكر جاها وتقوا پيشگان عمل كنندگان به احكام د ين حقتعا لي اسلام وقران و امرخا لق جهان الحمد لله رب العا لمين است بدانيد خمس زكا ت وكليه صدقات وخيرات ونذورات را بايد بدون منت باشد وبراي محتاجان و ذي القربي كساني كه درقران مقررشده است بد ون تبعيض با فته شده ونسبت داده شده وبنيت في سبيل لله  با يد داده شود وهمين امربدون منت وخا لص بود نش را ثا بت ميكند وخا لق جهان ضا من چند برابر شد ن ان ميباشد ومثل قرض الحسنه حسا ب ميشود چونكه خداوند فرموده وهمه خلق الله مخلوقا ت اوهستند ومحتاج او د رواقع صد قه وقرض وخمس وزكا ت وكليه خيرات كه بنيت خا لق جهان با شد هما ن نيت كمك به بندگان اوانفاق باقيا ت الصا لحات و قرض الحسنه مي باشد وتبعيض ندارد چونكه همه بندگان عباد ت كنندگان  خا لق جهان هستند وهمه نذورات وصد قا ت وخيرات وزائيده ان جاهارا حتي زرتم المقابریعنی زر وزیور مقبرها را ومتعلقات انجاهاراكه همه  براثر تبلیغات   ....................... و باعث انحراف ازد ين خا لص و اختلا ف وخصومت وخشونت وخسران شبهه درد ين حق   تعا لي وكوتاه فكري تبعيض بين مسلمين وبندكان خا لق جهان وخلق الله شده وخواسته شيا طين وجها لت پيشگان ومستكبران است وبنام  د ين اسلام وزير پوشش د ين درجاها جمع شده ود يگرومتعلقا ت انجاها را كه انبا شته شده متعلق بخداوند خا لق جهان مي باشد وامررضوان او و د ين حق تعا لي مي باشد  با يد صرف  بنا ي مساجد وديكرجاهاي عام المنفعه بهداشت درماني ومراكزاموزش عمومي  وحل مشكلا ت عمومي واحكام و معا رف قران وشنا خت  د ين حق   تعا لي بشود ومردم و مسلمين همين سرزمين دراولويتند چونكه صد قه را بايد ازمحتا جا ن خا نواده ومحل اغا زكنيد واين امرخا لق جها ن يكتا ي بي همتا الحمد لله رب  العا لمين است وصا حب كليه مخلو قا ت وهمه انسا نها ازازل تا ابد يت است واوست بازخواست كننده وتقاص كننده درهمه موارد حيف وميل نمود ن بيت الما ل واغفا ل عمومي خلا ف امرحقتعا لی وظلم به حقوق خلق الله است وبدانيد منظوررسول الله ازاينكه گرامي بداريد خانواده مرا براي د ين بوده است وبراي گرامي داشتن واحترام گذاشتن بد ين حق به رسول نبي د ين حق و بحريم وحرمت او هم احترام بگذاريد وقصد تبعيض نداشته است ومتعلق به صد راسلام است ودرحدي كه براي تقويت د ين حق تعا لي مفيد با شد كه ضرري براي د ين خا لص خلق الله ومسلمين نداشته باشد وتبعيض تفاخر ومنت درست نشود وقدر داني ازصا لحان ونيكوكاران اموزگاران علوم ديني راعاقلانه و بايد في سبيل لله انجام بدهيد وازحد نگذ رد ومفيد باشد وشرارت وجها لت اموز نباشدو درجهت امرحق تعا لي باشد براي د ين خا لص ود نيا واخرت وخير وصلاح ورستكاري د ين حق تعا لي را وعمل بقران كريم را پيشه نما ئيد وتشريح تشريع ان كتا ب مقد س اسلام معراج السعادت را اين را همه انبياء والياءالله وهم نبي وهم رسول وهم ولي هم صديق وهم معصوم وهم امام هم وصي مي گويند  وبندگان خالق جهان راكوچك وتحقير وذ ليل واسيروبي ارزش نكنيد براي انها وان جاها ود يكران وبندكان الحمد لله رب العا لمين مثل دندانهاي شا نه برابرند الا بتقوا واعما ل صا لح ونيكو كاري و جزاي خيرو پاداش بامرخا لق جهان انجام مي گيرد وميبا شد هما نطور كه فرزند نوح پيامبرازخانواده ونبوت جدا شد وحق تعا لي فرموده فرزند وازتو نيست هما نطورهم كارهاي زاعد خلاف امرحق ورسول الله راخا لق جهان نمي پسند د وهركسي نتيجه اعما ل خود ش را درو مي كند وجزا وپاداش هراعما ل  وبنده صالح ونيكوئي را خا لق جهان مي دهد برطبق ايه هاي قران وبدانيد واگاه باشيد كه شيطا ن ابليس يا هر بت طا غوت زمينی هرشيع فريبنده وهرجاهليت گمراه كننده انسا ن است -الا بندكان خا لص صا لح ودرستكاروبا  تقوا وعبا د ت كنند گان مخلص الله وتسليم امرحق شده وقلوب پا ك يا مطهرشده گا ن رادرحقيقت گمراه شدگان هميشه درخسران وزيانكاريند چه درجهت د نيا واخرت وبه ظررخودشا ن فعا ليت مي كنند وخودشان را بهلا كت مي اندازند اين براي اسراف كاران است كه د ينشا ن را برپايه قوم وقبيله وتبعیض وفرقه گرائي واسا رت شيع ها ي اسمي وجاهليتها  بنا كرده واعما لشان شرك الود وبيراهه وكج و زاعد وبا طل است انشا ءالله  الحمد لله رب العا لمين اسلام علي جميع خلا يق خا لص ا لله وعباد الصا لحين اسلام علي جميع شهدائ حق لله والصا لحين اسلام علي منتبع الهداي سلام برهدایت یافتگان اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته- انشا ءالله انشا ءالله  انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله = عد ل وعدالت

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 16:1  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

عبادتهای یومیه

قل هو الله احد  بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله اکبر  الحمد لله رب العا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بدانید که عبا د ت های یومیه یک نوع محبت ودوستی بین بنده وخا لق او می با شد ومحبت دوطرفه ایجاد می کند واز محبت بی انتها ی پر ورد گار برخور دارمی شود وباید خا لصا نه با شد تا رستگا ری بد ونبا ل بیاورد ومحبت وانفا ق که جمع نعمتهاو بخششها را در برمی گیرد وهر د و از صفا ت پروردگا رعا لم می با شد در وجود انسا ن کا مل و خا لص قرار می کیرد واین نوررحمت است وانسان باید علم بیا موزد وبیا مو زا ند واین یک نوع عبا د ت ومحبت وبخشش وساختن اينده است و شامل کلیه قوانین و نیکو ترین برای زند گانی انسا ن ازاول خلقت وطول زند گی تا الی اخرعمروپس ازموت ميشود بدانید که د ین خا لص اینست که انسا ن تمام محبت خودش را متوجه خداوند بدارد وهمه کارش لله باشدو فقط به او تکیه کند ومعنی لا اله ا لا الله  همین است وفقط او بزرگ است تا بتواند شخصیت وموجودیت وعبد وعبود یت وبنده بود ن خا لق خودش وجها ن هستی راحفظ کند ومعنی عبا د ت ونیا یش همین است درغیراین صورت اسیر شیا طین به شکلهای مختلف میشود وپیرو شیطا ن وکارش با طل و نابودی فرزندان حضرت اد م وحوا صلی الله ) میباشد و شفاعت دراین دنیا دعا کردن درحق د یگران است برای جذب وامید واری وتشویق و د یگران خلق الله  به د ین خداوندو برای نجا ت یا فتن ازاسارت جها لتهای گذشته و دراخرت وبه اذن واراده الحمد لله رب العالمین است ومیزان اعما ل نیکوی بندکان خالق جهان می باشد اختصاص بندگان خاص میبا شد که  فقط به اذ ن خداوند جهان میسراست ومیباشد مثل انبیاء وعلمش نزد اوست وبا اجا بت اوميسرميشود و تمام اموزشها واحکام دینی ودیگراموزشها ی اجتماعی خلق الله وتمام  اموزشها واعما ل صالحه  با ید به قصد قربت وخشنودی خدا وند جهان  با شد تا د ین وروش واجرا برای او باشد وکسانی نتوانند سوء استفاده كنند وبگويند  بما بگوئید تا ما بخدا بگو ئیم بما بدهید تا ما بخدا بدهیم ومارا اگر دوست بدارید وقبرما را واسما ء الله را برروی قبرها نوشته اند وقبرها را زینت داده اند و مقد س کرده اند گویا معنی لا اله الا الله و- الله اکبر را درک نکرده ا ند و معنی ان را نفهمیده اند ومرد م رابشیع دوستی وقبردوستی وانواع ضلا لتها وجها لتها وگمراهیها برخلا ف دین حق وصراط مستقیم ولله واسلام وسنت همه انبیاء واولیاء وملا ئکه تحمیل و کشا نیده اند درجهت منا فع سلطه گری خود و خویشا وندان وعشیرهای  سا ختگی دروغین  بنفع  تارعنکبوت د نیا ومنا فع نا حق د نیوی و خود وتفا خر ونژاد پرستی واستکبارو تبعیض رامخلوط وبجای د ین و ما لک در د ین و ما لک- ملک میکنند انها نمیتوانند بکویند که دین حق و لله واحکام  اسلام  وصراط مستقیم وخیر وصلاح مسلمین چه میگوید انها نمی توانند شیعها یشا ن را برای الحمد لله رب العا لمین برچینند وفداکنند وخلق الله و خود را واهل خانه وبیت وجامعه را یطهرکم تطهیراکنندوتسلیم امرحق شوند انها ازاین طریق امرارمعا ش می کنند و میکرده اند وبنا حق انواع استثمارها وتبعیض ها وا سا رتها را درحق این ملت مظلوم وبد ین حق روا داشته اند و مرد م خلق الله راعا د ت داده اند به کجروی بدانید تعریف وتمجید بیشتر ازعدالت ومیزان وراستی ودرستی امرالحمد لله رب العا لمین بیشتر دروغ مکرر وانحراف ازدین حق وشریعت واسلام است وضلا لتهای فراوانی بدونبا ل می اورد برای همکا ن- ا ینها دین را برای منفعت خود می خو اهند نه برای خداوند نه برای هدایت خلق الله ومرد م وبیا د داشتن گذ شتگا ن و معصومین بند گا ن خا لق جهان را بغیرازاین طریق......................هم ميتوان داشت بدانید تفاخروتعریف وتمجید والقاب ساختگی و سیله دست برای ............................ ودروغ مکرراست و منشا تمام طاغوت سازیها وبت سا زیها میباشد وقبولاند ن وگفتن بنفع تفاخرو برتری نژادی وقومی خلاف د ین حق واسلام است مسا وی است بابردگی وبندگی مرد م به غیرونا حق است وانحراف ازد ین حق الله میبا شد به هرشیع وبهرشکل وبهرعنوان و بهراسم میباشد ا ین رسم  مستکبران ونژاد پرستا ن تفا خرو طا غوت پرستا ن وجها لت پیشگا ن است که همه چیز را به اسا رت میکشد دردراز مد ت وعا د ت میشود و کلیه  کارها وتما م اموزشها ی دینی وتربیتی واجتماعی وعقلی باید بقصد قربت الی الله باشدودرجهت لله که نتیجه ان صراط مستقیم بدونه هیچ اسا رت فکری وذهنی وخرافا ت است انشاء الله- نه بقصد منفعت جوئی قومی وگروهی - نه اجرا کردن جاهلیت گذشته خلاف دین حق وصراط مستقیم واستثما رفکر ذهن روان همگان- وهیچ یك از پیغمبران واولیاء الله ومعصومین نه  خوا سته اند ونه می پسندند وباید بدون منت باشد  وبدورازانحراف باشد وبرصرا ط مستقیم در جهت لله  با قصد قربت وخشنودی پرور دگارعا لم باشد وفقط با ید به امرالحمد لله رب العا لمین خا لق جهان بیند یشید ید تا درست باشد و به کس د یگری نیا زی  ندارد وندارید ولا غیرچونکه همه قصد هدایت درجهت لله را داشته اند حتی پیغمبران وهیچ کسی ما لکیتی درد ین وملک واخرت ندارد بجزخا لق جهان که صا حب علم جها ن وکلیه نعمتها وهدایتها ی جها ن است نه دارد  و نه می باشد وبا امراو همه چیزبرعدالت وعدل امكا ن پذیر میشود انشاء الله این را بهمه مرد م جهان وهمه مسلمین اعلان وابلاغ  کنیدو امرا لحمد لله رب ا لعا لمین است اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یافتکان الحمد لله رب العالمین  انشا ءالله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشاء الله  =عبادتهای یومیه

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 16:0  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

طعام مصداقها

قل هو الله اكبربسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمين

العا قبتو للمتقين الله خيرن ناصرن ومعين ايا ك نعبد وايا ك نستعين ا هد نا الصراط مستقيم بدانيد اعما لي كه خالق جهان از بندگانش خواسته دين حق خا لص لله ووصراط مستقيم براي سعادت مند شدن دردنيا واخرت است سهل ترين وشنا خته ترين مثل را براي شما ميزنم وان اينست كه انسان درشب تاريك گرسنه وتشنه وراه را هم نمي داند طعام سا لم وگوارا با مواد كامل باندازه معين كه نياز دارد كه هم گرسنگي وتشنگي انرا برطرف مي كند وهم نور وروشنائي وراه به او مي بخشد و حيا ت د نيا واخرت وزندگا ني وزنده ما ند ن انرا تا مين مي كند به اوخا لق جهان هد يه داده وقتي همان طعام را تناول نمود يا كرد هم خواب راحت وارامش دارد و هم اسود گي خيا ل اگر ان طعام را با چيزها ي ديكر مخلوط نمود يا اينكه بهمراه ان غذاها ي ديكرمثل چيزهاي نا سا زكار با معده وجسم وروح وروان اضافه نمود يا مخلوط نمود انواع مرضهاي سخت وزيان اوررا بخود تحميل نموده يا كرده است وانواع عوارض را در پي و بد نبا ل مي اورد وخواهد داشت وعذاب دنيا واخرت و گمراهي را مثل هما ن چيزي كه حق تعا لي به حضرت ادم وحوا گفت ازانها نخور وازهمه ان چيزها وميوها كه گفته شده تنا ول كنيد وان چيزها را نخوريد د ين حق تعالی خا لص ولله همان غذاي اوليه حق تعا لي است با اندازه وميزان واعما لي كه خواسته شده است كه همه زندگي با ان شكل مي كيرد واعما لي كه نخواسته شده همان غذا ها ي زيا دي است وفرقه گرائي با اسمهاي مختلف وچيزهاي زائدي كه بنام د ين بد ين افزوده ميشود وهمان غذا ها واعما ل نا گواري است كه بشر براثر جهل  به ان اضافه مي كند وبراثران جدال وخصومت بخود تحميل وخود را اسير ومنحرف مي كند وقوانين واعما ل زائد همين مثل را پيدا ميكند مثل چيزي كه  حضر ت ادم وحوا را ازبهشت راند بد ليل اينكه غذاي ديگري را بهمراه واضافه بران حلال ها ي خداوند خورد وهم چنين كليه اعما لي كه فرقها بنامهاي مختلف تحت نام اشخاص بنام دين حق تعا لي واسلام انجام مي دهند وبا عث اختلا ف بين مسلمين وبندگان خا لق جهان وانواع عوارضها وگرفتاريها را بد نبا ل مي اورد وهمين طوراست گمراهي وهمين طوراست ازبهشت رانده شدن براي همگان وانهائي كه ان غذا هاي زيادي را نمي خورند وحرفها وسخنها ي نا روا وخلاف حق وشعون انساني واسلامي رانمي گويند واعما ل زيادي وخلاف حق ولله وصراط مستقيم را انجام نمي دهند انها رستگا رانند درد نيا واخرت انشاء الله وهمچنين است وبدانيد  تقوا وپرهيزگاري دركليه امورزندگاني وكليه سخنا ن وكلامها وذكرها وكليه عمل نمودنها مصدا ق پيدا مي كند تقوا يعني ساخته شده واموخته وكامل شده بزبا ن ساده مديروعالم بفعا ليتهاي زندگي براي پرهيزگاري درهمه امور انسا ني واسلامي با قوانين نيكو وصالحه صحيح وراست انشاء الله تبعا ت واثرات سخنها والقولها و كلا مها وعملكردها يا عمل نمودنها وپيرويها از گذشته وحا ل واينده زندگي را مي سازد وهمين نتا يج را مي بخشد بنگريد چطورعمل مي نما ئيد و مي گوئيد واموزش ميدهيد وخا لق جهان نا ظرو نگهبان وراهنماي شما ست اگر به او توجه كنيد ود ين خودرا خا لص نما ئيد وازاو كمك وياري بطلبيد انشاء الله وپرهيز كاري بنما ئيد در كل ايام و بركليه  نا درستيهاو بركليه اعما ل وكلامها وسخنها  خلاف صراط مستقيم ود ين حق ولله وقران انشاء الله  الحمد لله رب العا لمين اسلام علی جمیع خلایق وعبا د الصا لحین وصادقین ومو منین ومسلمین وصد یقین ونیکوکاران بحمد ورضوان حق تعا لی  انشا ءالله  انشا ءالله  انشاء الله  انشاء الله  انشاء الله  انشاء الله انشا ءالله

هنگام شروع خوردن غذا بسم الله الرحمن الرحيم

ولقد كرمنا بني ادم وحملنا هم في ا لبر والبحر ورزقنا هم من ا لطيبا ت وفضلنا هم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا الحمد لله رب العا لمين =هنگام نوشيد ن اب بگوئيد الحمد لله رب العا لمين واسلام علي جميع شهدا ء والصا لحين

وهر فردي مي تواند بزبا ن مادري معني همان ذكرها يا سخنها را بگويد

==طعام مصداقها

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:59  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

سخن وقران ایت زما ن

قل هو الله اکبر بسم الله الرحمن الر حیم   قل هو الله احد  الحمد لله رب العا لمین العاقبتو للمتقين الله خير ناصرن ومعين ايا ك نعبد وايا ك نستعين اهد نا الصراط المستقيم سخن وقران القران المهدی صاحب زمان برکزیده ومصطفی  النورسماوات خداوند جهان افرین خا لق کل مخلو قات وما لک ایام ود ین اسلام است اینجا نب بر حسب وظیفه وتکلیف به امید هدایت همکان وهمه فرقه های مسلمین ود یکر مکا تب ازهر قبیل وکلیه  مرد م جهان وجمیع انسانها با لئخص پیروان اهل بیت  ورسول الله وپشوایان وکلیه معصو مین درهمه زبانها وزما نها ی جها نيا ن رسول الله واسلا م وهمچنین ان اموزکاران دینی که درزمانها ی خودشا ن هدایت می کرده اند وسختیهای فراوانی را متحمل شده اندوبا خلوص نیت ولله بهمان شکل اولیه وخصو صیاتی که داشته اند وبوده اند دران زمان نه این جیزها ئی که سوء استفا ده کنند کان ود نیا طلبا ن به انها چسبا نیده اند بنا دانی ونا اکاهی برای منفعت خود نه غیران بشکلها ی کونا کون درطول تا ریخ ولقلقه زبان بهرشکل ساخته اند که خود شان برحسب فطرت اسلام مخا لف با ان بوده اند وهستند وعلیه ان مبا رزه کرده اند وبدوراز حقیقت میباشد این مسا ئل کنونی به این شکل وحقیقت واقعی اعما ل انها درعصروزمان خودشان میباشد واست وکلیه مسا ئل نا درست رسوبا تی ورسوخاتی است که در ذقنها میباشد ان مسا ئل وحقا یق و وقا یع را پوشا نیده است بدانید اکر شما ازبعضی اعما ل منع کرده شده اید مثل افراط  کری قبردرغا لب شیع ود یکر جوانبی ومضرات مختلفی که دارد وخیر وصلاح همه انسانها وشما دراین امر بوده است وعوارضی که در بر دارد وبدونبا ل میاورد وچیزی به شما وانها اضا فه نمی کند جزهوا وهوس واسیری وکوتاه فکری ورکود ذهن وروان وسوره التکا ثرمبین و بیا ن کننده ومعرف این امراست درهمه زما نها وزبا نها انشاء الله وبدانید که عقل وفهم وفکر شما به اندازه ای است که شما اموخته ایدوبه شما اموخته اند درطول زندکا نی وعلم خا لق جهان بوسعت جهان هستی است وکلیه مخلوقا ت وکلیه انسا نها ازازل تا ابد یت است  اینجا نب به امرالحمد لله رب العا لمین ونیت او بنام لا اله الا الله که د ین مبین اسلا م یعنی واقعیتها وراستی ودرستی وبیان کننده مسا ئل زما نها وعیان واشکارحا ل واینده است واحکام اسلا م که با هرطا قوت و شیع پرستی  وپیروی جاهلیت به هرشگل مخا لفت وزد يت دارد اعلام میکنم  که اهل بیت وپیشوایان  وکلیه معصومین با همه مظلومیتها ومعصومیتهای دوره حیا ت که ازانها نام می برید با کلیه اعما ل صا لح وعبا دتها وهدایتهای انها درجهت د ین خداوند ولله ازمنند ومن ازانها هستم ا ل محمد از منند ومن ازا ل محمد هستم قائم ا ل محمد یعنی النورالقائم یهدی الی صراط العظیم هدایت کننده ال محمد ازاولین رسول  وپیغمبربرکزیده محمد حضرت ادم  صلی الله الی اخرین پیغمبر که همه را محمد می نا مند در عا لم غیب ومرد م می نا مند یعنی ازغیب واسمان امد ونوروروح ازاسما ن امد ازکره ماه با کتاب برای هدایت امد خلق شد به امرپروردکاردرحقیقت یک واقعه بعثت و مبعوث رسا لت انبیاء الله می باشد همان نوروروح و بر کزیده برای هدایت می باشد درهمه زمانها بتوسط حضرت حق بر انسا ن زمینی که در قران ذکر شده وهما ن فرشته یا الملیک  مقتد ر وصراط مستقیم وهدایت درجهت دین خا لص ولله است برای هدایت جها نیان ......................که بر کذ یدکان رابد ید مادی وجهان کنونی اموزش میدهدباهمراهی وکمک د یکر ملائکه وحا مل پیغامها و     پیغا مها رادرعالم غیب و درزما ن می رسانند به امر حضرت حق باری تعا لی و باخواسته وتغد یراوانجام وظیفه مینما یند واختصا ص هیچ نژاد وکروهی خا ص نیست وامر حضرت حق باری تعالی بوقوع می پیوند د ویا اینکه حاصل میشود  و.......................النورالقائم یهدی الی صراط عظیم همان نشانه وایت  النور  اسما نها والسما وات الحمد لله رب العا لمین پروردکارعا لم هستی است همان ایت  نبوت ومعد ن رسا لت وصاحب هدایتها ست که درهمه زمانها برکذ ید کان را مبعوث می نماید با کلیه اعما ل صا لحه ودرست که اموزش میدهند ومی فرستند و حامل وحی والهام  الحمد لله رب العا لمین هستندوان ایتها واسماءالحسنی که نسبت داده میشود ونام میبرید والمهدی یعنی هدایت شده وبرکزیده یا مصطفی شده به اذن حضرت باری تعا لی به امرورحمت وکرامت حضرت حق وکمک ویاری دیکر   ملا ئگه والیا ء الله و میزان وتصد یق امرهدا یت حضرت حق باری تعا لی افرید کاری ولطف وکرم ورحمن ورحیم اواست ومی باشد وتقد یر فهم درک و با ید همه پیروان پیشوا یا ن وهم خود شماها به حقیقت اعما ل وخواسته انها پی ببرند ونجا ت یا بید ازاعما ل باطل  بی محتوا وزاعد وبی مورد که خاسته هیچکدام نیست ونه   می پسندند ورضا یت ندارند چو نکه رضا یت حق تعا لی رامی طلبند جا یزاست که فاتحه یعنی سوره حمد را با خلوص نیت بخوانید وبمعا نی ومفاهیم ان پی ببرید وبه اموزشی که درهمه موارد میدهد ودرزما ن معا نی میدهد توجه کنید وهمچنین تمام ایا ت قران را به اموزشی که مید هد با دید وسیع زما ن توجه کنید وهد ف همه انبیاع وبرکزیدکان واولیاء الله هدایت ورستکاری وسعاد تمندی خلق الله  بندکان     خا لق جهان افریدکار عا لم هستی است و فرزندان حضرت محمد ادم وحوا وجمیع خلق الله میباشد انشاء الله من الله توفیق ونجات همکان را ازشرشیا طین جن انس ومستکبران وبد خواها ن به هر شکل وشیع واسم طا غوت ها ی ساخته شده و طا قوتچه ها وطلسما ت انها را برای همکان ارزومند م بدانید که طلسم یعنی رکود  فکر وفهم واندیشه ودریک حا لت نکه داشتن مثل تاراعنکبوت مغبرها واسارت دارد ومنشع افکاروجاهلیت وابسطه بکذ شته است ومانع رشد وتعالی واحسا سات جاهلیت و باطل رادرجسم و .....درجسد ومحبوث می کند وبدانید یکی ازرسا لت انبیاع وبرکذ یدکان با طل کردن وبرجید ن همه اثاران شیعها واسارتها وپاکیزه کردن ویطهرکم تطهیرا کردن وخا لص نمودن د ین وروش حق تعا لی وثبات واستواری فکر وذهن وروان واندیشه انسا نها است از چیزهائی که انهارا اسیر خود کرده است روی کره خا ک می باشد پرورش انسا ن براسا س اراده خلقت وهدایت حق تعا لی اموزش دیدن یاد کرفتن- وفهمیدن- وباورکردن وعا د ت- کرد نها میباشد هراحکام وهرعلمی که به انها اموزش داده شود ودرد ید ونظرانها باشد وتلقین شود از طفولیت دردرازمد ت وساختن جامعه اینده  ایده ال منوت به اموزش صحیح حا ل واینده درجهت لله وصراط مستقیم است درکلیه موارد زندکی ازهرقبیل وهمه جوانب ان درکل ایام  درکل سطوح جوامع انسانی اموزش در کل ایام برای همکان باید باشد درهمه درجات علمی ازبالا به پائین واز پا ئین ببالا بطوری که همه استاد وشاکرد داشته با شند درهمه امورزند کی واجتماعی د رهمه زمينها ی دینی وعلمی وغیره اینجا نب اعلام میکنم به امرالحمد لله رب العا لمین پر وردکارعالم وخالق کل مخلوقات وخوا سته همه انبیاء  الله وعلیاء الله وهمه معصومین وانهائی که می خوا هندومی خواسته اند در صراط مستقیم ودین حق وخا لص ولله هدايت كنند و د ید وقلم ورویتشان  بد یدوبرای همکا ن مقدور ومیسر نیست اینجا نب به امرالحمد لله رب العا لمین به  نیا بت ازهمه انها و همکان اعلام میکنم که خداوند خا لق وصا حب کل مخلوقات براین ملت و........................... زبا ن سخن کویان وهمچنین کلیه مرد م جهان لطف وکرامت ومحبت ورحمت کذاشت رسول امام  وهدایت کننده وپیغام رسا ننده برکذ یده مصطفی وهدایت شده اما م ورسول الله اسمانی دراین زمان فرستاد وبا محبت بخلق الله وجهان اند یش برای هدایت همکان وبا محبت به کلیه مخلوقات وانسانها وقدردان وشکرکذارکلیه نعمتها ی خداوند برکزید وتا حد ی اموزش داد و با بینه های فراوان درسورهای قران کریم وایات فراوان بشا رت داده وبا اعلام واضح واشکار درهمه مسا ئل واکاهی دادو به مسا ئل جها نی وگشوری وسیا سی و اقتصادی هدایت نمود وبسوی دعا کنند کان فرستا د ودعاهای شماها وانها را شنید ومستجا ب کرد نمود وخد متکذار ورسولی امین بزبان ومثل خودتا ن وبا شنا خت ازجامعه خودتا ن فرستا دودعای شما ها مستجاب شد موفقیت همکان وبرکذیده ومصطفی خداوند کمک ویاری رسا نید ن به الحجت وبهم د یکردرهرامری وخیر وصلاح ودرکلیه مسا ئل اجتماع و جوامع ازهر قبیل است و شنا خت همکان را می طلبد  انشا ءالله واجرا کردن ونمودن امرالحمد لله رب العالمین بطوراکمل  واحسن ترین است واستفاده کردن نمودن از لطف وکرم خا لق جهانرا میطلبد که بر سرمسلمین ود یکر مرد مان کره زمین رحمت وکرامت ومحبت کذاشته شده است اینجا نب نه بخاطر خود نمائی ولی برای اشکار شدن وواضح شدن مسا ئل پرکردن ذهن وقانع کرد ن ونمودن جاهلیت پیشکان و کوتاه نظر کذشته حا ل واینده اعلام میکنم  می نمایم  که اینجا نب شکرکذاری وسپا س گذاری خا لق جهان رابجا ی   می اورم نسبت به اینکه بهمکان وکلیه مسلمین ومرد م جهان و مرد م ایران وکلیه فارسی سخن زبا ن کویان محبت ورحمت وکرامت نمود واعلام میکنم امام زمان والحجت برحق وبا محبت ودوستدارهمه شما وبزبا ن خودتا ن که هم زبا نش را   می فهمید وهم اوزبا ن شما را وخواسته واما ل وارزوهای شما را ازبطن وجودتان می فهمد به بشما ها هد یه داده است الی یوم القیا مت ودرزمین وزما ن واسمان بین جن وانس ومکان زبا نها ی جها نیا ن به امرخا لق جهان ثبت وظبت است من الله توفیق انشاء الله واعلام میکنم هم بر کزیده ومصطفی خداوند جهان هستم هم اسمم محمد امین وکنیه ام عبدالله ورسول الله وهم الحجت وامام برحق والمهدی موعود ولی امرمسلمین ولی الله امرحقتعا لی در روی زمین ومرد م ایران وجهان وتحت امرالحمد لله رب العا لمین وهم عبد وبنده او هستم ومیباشم وامید به خد مت کذاری بزبان فارسی ود یکر زبا نها ی جها نیا ن را دارم وامادگی کامل دارم برای هرکونه خدمت کذاری وتدوین کتا ب جهانی براسا س د ین حق وشناخت زمان که شامل همه کتا بها ی اسما نی انبیاء الله میشود ودربرمیکیرد بدونه مسا ئلی که براسا س جهل بشر به ا ن چسبا نیده اند وشگل ونظم وسامان دهی به کلیه اموراجتماعی وزندکانی بشری ود ینی مخلوقات وبندکان خا لق جهان انشاء الله وتنظیم عبا د ت ونیا یش ونظم وعدالت ومیزان و اموزشهای ازطفولیت درهمه سطوح جهانی درسطح کل کره زمین ومرد م ایران درجهت رضا یت وخشنودی خا لق جها ن وامید به سعا دتمندی ورستکاری همکان را در د وعالم وجهان هستی رادارم ومی باشم انشاء الله اینجا نب ازکوها استوارتر به امرحق ووظیفه و د ید م ازاسما نها وسیعتر وشناختم ازانسان اززما نها  د ورتراست واماده ام به اذن واراده پروردکارم تا جامعه مسلمین وجهانی راهدایت کنم وبسازم وبهشتی یان رابه جنت اعلا هدایت کنم به اذ ن واراده پروردکارم وهمه موظف اند این پیغام رابه همه مرد م ایران وهمه مسلمین ومرد م جهان برسانید وهمه مسلمین مسعول  می با شند دراین امرمهم واعلام میکنم اغفا ل کران بی اطلاع کذارند وباز دارند کان وانحصار کران ومما نعت کنندکان ازبا خبر شد ن همکان به هر صورت وبه هرشکل مصتوجب هرکونه عذاب الهی هم  درد نیا وهم دراخرت و پس ازموت خواهند بود انشا الله وبدانید که همه ان مسا ئل فوق مطرح شده براسا س راستی ودرستی وخلقت اسمانها وزمین وبشا رت همه انبیاع واولیاء الله بوده است وانهائی که نا شکری میکنند درهمه صحیفها ونامه ها و قرانها که از26 سا ل پیش تا کنون که اعلان وابلاغ شده وبدانید که همان قد رت مافوق که پیامبری ونبوت رااز قوم بنی اسرا ئیل بقوم عرب داد هما ن قدرت مشیت او براین قرار کرفت که رسالت وهدایت و امامت رابه فارسی ومردان صا لح وپرهیزکار قراردهد ایا شما مخا لف امرالحمد لله رب العا لمین هستید وبدانید که وقت وروز معین ایام موعود بر اعلام وابلاغ به همه مسلمین ومردم جهان از کنار خانه کعبه نزد یک میشود وان  مقا رن است ورسا نیده شد................... اکر مقدورنبوداز بلندای یکی ازکو های اصفهان بکوش همه جها نیا ن میرسا نم  ومیرسد و رسا نیده شد وبه اذن خالق جهان همه با خبرمی شوندانشاء الله وکلیه مسعو لین ازهر قبیل حکومتی وگشوری ومدیریتی سر پرستی علمی واموزشی باید همه مسعولیت اطاعت امرنکردن واجرا ننمود ن دستورالعمل  ها را وهمه ان امرها واحکام را وعواقب وپیامدها ی ان را واغفا ل وفریب خلق الله را بپذ یرید و بپذیرند الی یوم القیامت - الله خیرون نا صرن ومعین- واعلام میکنم اکر درخانه وبیت و سازما نها ومراکز...................اکر کس هست یک حرف بس است-همه پیامها ی این جا نب را بکوش همه امتها یم همه مسلمین وهمه مرد م ایران وجهان برسا نید با دستکاهای ارتبا ت جمعی که متعلق به همه خلق الله  ومسلمین است  بدانید که جمع-عدد 313- و124میشود هفت میبا شد وباید هیعتهای هفت نفره جهت اموزش درهمه مسا ئل اجتماعی وبشری وسا زماندهی درکلیه اموروانفاق وارشاد واحسان در سرا سر کشورباید تشکیل شود برای ابلاغ امرحقتعا لی ومواضع درکلیه سطوح  جا معه به هرمیزانی که لا زم است وهران ومواقع  همه پیغامها را بطور دقیق اجرا کنند ونما یند  انشا ءالله وامر الحمد لله رب  العا لمین است - بنام ابا صالح امام محمد ا لمهدی موعود رسول الله منجی وهادی عا لم بشریت ولی الله برکزیده ومصطفی امرحق تعا لی من الله توفیق انشاء الله اسلام علی من تبع الهدای سلام برهدایت یا فتکان الحمد لله رب العالمین- انشاء الله ا نشاء لله - انشاء الله - انشاء لله - انشا ء لله - انشاء لله - انشا ءالله - الهم صله وصلی علی امت محمد واله محمد

سخن وقران ایت زما ن

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:58  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

رسوللهم واحد ولایت

بگوئید لا اله الا الله به تمام معانی و عمل واجرا نمایید تا رستگار شوید انشاء الله

قل هوالله اکبر بسم الله الر حمن الرحیم قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین

العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهد نا الصراط المستقیم النورالقائم یهدی الی صراط العظیم حی علی صرا ط العظیم حی علی صراط المستقیم انا المهدی انا ا لقا ئم ا لزما ن انا بقیت الله فی ارضه من ا لحجت ابن ا لحسنم رسول هدایت وسلا مت وسعاد ت ورستگار شد ن انشاء الله اسلام علی من تبع الهدای سلام برهدایت یافتگا ن اصلاته خیرن من القوم وامت و النا س اجمعین قل ا ن ربی یقذ ف با لحق علم الغیوب قل جاء ا لحق وما یبدی البا طل وما یعید قل جاءا لحق وزهق البا طل ان البا طل کان زهوقا وننزل من القران ما هو شفا ء ورحمته للمو مومنین مسئله ولایت حق تعا لی برای تما م جهان هستی وجمیع انسانها و بشریت است وقرار دادن ان به عبد وبنده انسا ن زمینی درمواقعهای معین به امر واراده اوبرای انسانها ی زمینی برای هدایت قوم وامت والنا س خلق الله است که اختصا ص انبیاء الله وبرگزیدگان واولیا ء الله است و بمعنی برگزیده شدن ازجا نب خا لق جهان حق تعا لی است مثل خلقت حضرت ادم  که بعد ازخلقت اورا خلیفه ویا جانشین یا ولایت خودش قرار داد مثل پیامبران ورسولان برگزیده کان امرحق برای امتهای انها ودرجهان اخرت یا قیا مت ومحشور شد ن به امرحق یا برگزیده یا ولی الله یا  اما مهم که درقران ذکرشده است درهرزما نی که به امرحق تعا لی برگزیده شده است ولایت هم برخلق الله دارد یعنی حکم وامرازجا نب حق تعا لی می گیرد بتوسط وحی و الهام بطریق راستی ودرستی وبربندگان خلق الله عرضه میدارد و تما ما برای هدایت بشریت درجهت د ین حق خا لص و لله است واجرای ان احکام امر شده واجب ولازم شرع  مقد س است واشکار نمودن انحرافا ت ونشا ن دادن حق وجدا نمودن با طل ازحق وهدایت برای صراط مستقیم وراه رستگاری خلق الله  وبه جنت اعلا پیوستن است انشا ءالله ولایت کلی ازان خا لق جهان است درهمه زما نها ی  جها نیان وهما ن نشانه وا یت النورهدایت اوست برصراط مستقیم وعظیم  ازاولین والی اخرین بر گزیده که درجهان نما یا ن شده است برعبد وبنده درروی زمین وهمچنین درالسماوات والعرض  که وحی هدایت اشکاراو برصراط عظیم ومستقیم اوست برای هدایت خلایق وبرانسا ن زمینی که همان نشانه ایت اوست النور السماوات والعرض است که ............................ خلقت وافرینش را از(زره تا کهکشا نها را بد ید ما تشکیل می دهد وعبد وبنده انسا ن زمینی را برمی گزیند که علمش نزد خا لق جهان است ودیگرانکه صراط عظیم ومستقیم را نما یا ن می نماید و با لعروت الو ثقی اوست وسبعا ا لمثا نی است  بتوسط نور سماوات والعرض واین دونشانه وایت کلی خلقت جهان هستی است درالسماوات اسمانها  که خورشید وسیارات وکهکشانها نمونها ئی ازان است ود یگر اینکه علامت وایت صراط مستقیم وعظیم حق تعا لی وهر دو ایت ونشانه افرینش وجهان وصا حب خلقت ان الحمد لله رب العا لمین الحمد لله فاطر سماوات والعرض میباشد وبرخلقت کلیه جهان هستی و مخلوقا ت وانسا نها وولایت به امراوست و داشتن اوست  وبرخلق الله  وبرحق بود ن یعنی برگزیده شد ن یا مصطفی رسول پیامبریا ا لحجت ازطرف خا لق جهان است وارتبا ت با ملا ئکه اسمانها وازغیب هدایت نموده شده وازگذ شته وحا ل واینده مطلع شد ن است وجد وپدرهمه انسانها نخستین انسا ن حضرت محمد ادم وخلقت وافرینش نسل وفرزندان ان درجهان هستی وزمین واسما ن درجهان خلقت است  وگروه بند یها به شکلهای  گوناگون  بتوسط انسانهای زمینی شکل گرفته است وزمانها وسخنهای زبانهای مختلف رسولان خا لق جهان وهدایت وفرستادن رسولان که نخستین انها جد وپدرهمه انسانها حضرت( محمد ادم صلی الله می باشد) ونزول اوازاسمان بزمین وپس از موت دراین جهان وعروج او به اسمانها وبه لقا ء الله پیوستن او بعد اززندگی اشکاراین جهان وهمچنین با ارتبا ط مستقیم با  خا لق جهان حق تعا لی وپیام اورازسوی خالق جهان وعالم غیب وهدایت برهرکه امر واراده حضرت حق تعا لی قرار گرفته است برای انسان زمینی ومسیر وحاصل شده است از سوی حق تعالی بر صراط مستقیم وعظیم او وبر انگیخته شدن درهمه زمانها یکی بوده است ولایتی که بزبا ن عامی رایج شده است ولایت فقیه  ولایت عام است نسبت به علم وتقوائی که هرعبد وبنده خا لق دارد عا لم ترینها وشا یسته ترینها هم از نظرعلمی وعقلی که همه درد ین خا لص حق ولله وتسلیم امرحق شدن خا لص ولله ومفید بودن خلاصه میشود یعنی ولایت برعلم خودش داشتن برای هدایت  بر صراط مستقیم حق لله است  که نتیجه اموزش به جوامع انتشا رپیدا می نماید  بطورواقعیت علمی وعملی عا لم وعادل بعلوم د ین حق تعا لی واحکام قران وانبیا ءالله مطابق با امرورضا یت وخشنودی حضرت باری تعا لی الحمد لله رب العا لمین است وانحرافات واختلافات  د ینی را فریب شیطا نها بوجود اورده اند وکلیه پیامبران الهی الحمد لله رب العا لمین ازیک مسیر وراه برگزیده شده اند ومبعوث شده انها بتوسط امرواراده افریدگارعالم هستی وبتوسط کمک ملائکه اسما نها وکمک ویاری حضرت ادم وحوا ونسلهای او درزمانها وزبانهای مختلف وهد ف کلی یکی بوده وهست د ین حق ولله وهدایت امرحق امده است برای عموم  خلق الله انسانها و نجات بشریت گه ازتمام گمراهیها وازجاهلیتهای گوناگون وذلیلی ها واسیریهای شیعها وطا غوتها واعما ل شیطا نها باز دارد  مانع شود و به واقعیتهای علوم د ین هدایت نماید به بهترین ونیکوترین واحسن ترین اعما لها هدایت نماید وبگمارد و به ثبا ت اخلاق د ینی علمی وعقلی وسعا دتمندی ورستگاری کامل برساند خلق الله را به امررحمت ومغفرت وهدایت اودر دنیا واخرت انشاء الله وانحرافات وگمراهیها واختلافات بتوسط فریب ودروغ وجاهلیتهای انسانها ی زمینی درست شده است وبتوسط فریب شیا طین وپیروان ازجاهلیت وگمراهیهای شیطا نی است خا لق جهان النور وروح سماوات والعرض وهمه مخلوقات و جهان را افریده وافریننده جها نها وعا لمها است وخداوندی وخا لقی بغیرازاو وجود ندارد او ولایت حقه برکل جهان وهم ولایت وهدایت برکل جوامع انسا نی را دارد  وبا هربرگزیده ولایت وهدایت  حقه اش را برای هدایت برصراط  مستقیم بربرگزیده می نما ید ورسول وبر گزیده والحجت برای هدایت برحق است و امرش واجب ولازم است ولی وهادی خا لق جهان وهمه مسلمین وخلق الله است وباید ازامرهدایت اواطاعت کامل بنما یند همگان انشاء الله وحکومت وخلا فت برجوامع برای درست نیکو وصحیح بعدالت عمل نمودن اموراجتماع وامرهدایت د ین حق ولله است انها ئی که نمی توانند صراط مستقیم ودین کله حق تعا لی را درک بنما یند به چیزهای دیگر پیش پا افتاده روی می اورند وخودشان را مشغول می نما یند وبروشهای کوتاه فکری خودشان راعاد ت می دهند و قانع میشوند به ذ لیلی وامیا ل وعمل به زرو زیوراشیائ سا ختگی درفکر وذهن خودشا ن وبجاهلیتها گذشته می گروند وخودشان راعادت میدهند بعد ازولایت حق  تعا لی برکل جهان هستی وافرینش ولایت بعد ی خلیفت الله حضرت محمد ادم صلی الله می باشد نخستین انسا ن امرحق وجد وپدرهمه انسا نهای زمینی است وبا  هم راهی ملائکه وبا شبا هت به الملک المقتدردرهمه زمانها پیام آورازجا نب حضرت حق تعا لی برای انسان زمینی بوده است وهرعبد وبنده ای و بنی اد می که دوباره خلق شده وبرگزیده شود درروی زمین واینکه به امر اراده حق تعا لی خالق جهان برگزیده شده است خواه ازطفولیت ویا اینکه قضا وقدرحق تعا لی براین امر به هر صورت قرار بگیرد وهمه پیامبران رسولان حق تعا لی الحمد لله رب العا لمین وبدانید تما می بنی ادم دراین معرفه ها ومعارف دینی باهم نزد یک هستند و  سخنا  نشا ن ازیک منشا وهد ف شکل گرفته وهدایت امرحق بوده است وبخا طر نزد یکی وارتبا ت نداشتن جوامع بهم و سخنا ن وبرداشتها با واژها ولحجه های مختلف ذکر شده است وبدانید انبیا ئی که درقران ذکر شده وهمچنین معرفی د ینها ئی که ذکر شده است همه از یک منشا است وهدایت خا لق جهان الحمد لله رب العا لمین است وهمه محبتها را باید متوجه خالق افریدگارانسانها بدارند وبداریم انشا ءالله ودرپناه عبود یتها ورحمتها ومحبتها  ازجا نب اوودر پناه رحمت ومحبت وکرامت ومغفرت ورضوان او بحق وحقوق وزیستن وهمزیستی همد یگر احترام بگذاریم وحریم وحرمت همدیگررا محفوظ بداریم  ومحبت ورحمت وخودمان را متوجه مسلمین وهمنوعا ن  وبرای هدایت انها که حی وزنده هستند بداریم برطبق عدالت و رضوان وخشنودی حق تعا لی عمل کنید نه اینکه محبت وعواطف واحساس نیکوی خودتان را به اشیاع  وقبر گذ شتگا ن نثار کنید وبی خاصیت بشوید دربرابران   اشیا ء ساخته شده دست خودتان وبه اسا رت گذشته انها دربیا ئید بصورت فکری وذهنی وسرمایه زندگی را هم دراين د نيا وهم دراخرت فدا نکنید برای اعمال باطل انشا ء الله اسلام وسلام معاشرت ودور هم جمع شدن ومشا وره دراموروبه با بهترین قوانینها وتربیت برای زندگانی وسعادت مند ی دردنیا واخرت و راه سعاد ت است وپیداشدن راه هدایت و د ین نیکو است ورستگاری انشاء الله وبدانید  کتا ب الله ایات قران کریم ومجید وعلیم با اراده خا لق جهان بتوسط الهام کننده وحی کننده تدوین کننده به توسط رسول برگزیده ومصطفی ولی والحجت برحقش این جا نب گشوده واشکار شده است دراین زمان واین خود یک فرج وگشا یش وهدایتها کامل است فرج بمعنی عام در روی زمین یعنی کسب وعمل بعلمهای وتوانا ئیها ی جدید برای بکما ل انسا نی رسیدن درهمه اموراجتما ئی و سعادتمند ورستگار شدن دردنیا واخرت است و کامل است اگرعمل کنید وبنما ئید انشاء الله برای هدایت به امرالحمد لله رب العا لمین می باشد وفرج دراسمانها  وزمان با افرینش جدید است و درطول زمان میسروحا صل می شود انشا ءالله  وخالق کل مخلوقات به ان عالم وواقف ومتضمن درهمه امورجهان وکل مخلوقات وکل جوامع واجتماعات است انشا ءالله  وبقیه القاب نسبی وغیره که برای خودشان درست نموده اند همه درحا شیه ها قراردارد وهدایت صراط مستقیم حق تعا لی ومسیروحاصل شده است حق وراه هدایت انبیا ء ازاولین الی تا این زمان تما ما احکام مثلها ومصداقها ی قران کریم  قرانهای انبیائ الله و قران دراین زمان حا ل اینجا نب است وخط ومشی ا ینست و  خا لص وبی  شا ئبه شدن د ین انسا نها وبشریت برای زندگی نیکو است انشاء الله - شیطان ابلیس واعما ل شیطا نی کدامند وپیروان انها کیا نند بدانید واگاه باشید هرشیعی وموجودی که  اعما ل شیطا نی وفریبنده با خودش تبلیغ کند وحاصل ان کارها وان اعما ل شیطا نی ظلم به ارمغان بیا ورد مثلا شیطان اصلی که ازجن بود در پیشگاه خالق جهان اطاعت امرحق را ننمود وسجده واطاعت به حضرت محمد ادم ننمود وپیرو ی نکرد ودلایلش درقران ذکر شده وهم می شود و با ید مثل یک مصداق درهمه زمانها به ان نگریست ومد نظر داشت وپیروانش هم ازجن وهم ازانسان نماها وهرگه پیروی ازش بکنند وخواسته اش راکه شروفساد اموزاست انجام بدهند مثلا کافر که انکار افریدگارجهان را میکند ودین حق وخا لص ولله راو بکا رهای  با طل می رود وظلم هم به خودش می کند وهم به خلق الله ومشرک که برای خا لق وافریدگار کل مخلوقات شرک قا ئل می شود یا می ورزد ویا به اشیا ئی خواه بت یا امثا ل ان تکیه می نما ید بهرصورت و راه انحرافی پیش می گیرد و بروش که میل دارد وبمیل ومنفعتش هست می رود وتعصبها ی با طل و جاهلیت وشیطا نی هم در وجودش رخنه می کند واعما ل شیطا نی انجام می دهد که باعث ظلم وستم به خودش واینده اش وخلق الله است وانحراف وگمراهی است اعما ل شیطا نی انجام داده است کسیکه روحی را در قا لب شیعی یا بتی  خطا ب می نما ید واسمی برای ان می گذارد وان شیع را پرستش می کند وبه ان شیع محبت ودوستی می کند وخودش ودیگران را اسیر وذ لیل می نماید وتا ورطه نابودی می کشا ند وانحراف ازدین حق ولله است پیروی ازشیطان را انجام داده است وبخاطر دوستی ومحبتی که به ان بت یا طاغوت پیدا نموده است حاضراست بخاطر دفاع ازان خودش ونزدیکا نش را فدا کند وبه دیگران هم ظلم وستم روا بدارد وفریب بدهد وحقا یق د ین حق  تعا لی را اشکا رننما ید وخلق الله را اغفا ل کند وفریب بدهد تا براه با طل او بروند وخود ش را اسیر برده بنده ان بت طاغوت یا شیع فریبنده بنما ید وازصراط حق لله وسعادتمندی افرید گارجهان بازبما ند وهر شیع فریبنده با هراسمی چه زنده یامرده  که اعما ل ورفتار شیطا نی وظلم وستم اسیری کوتاه فکری وجاهلیت به جامعه تحمیل نماید و یا دراینده بد ونبا ل بیا ورد کسیکه دراموزش وپرورش وتربیت بندگان خداوند خلق الله ودین وایما ن خا لص انها دروغ وفریب واغفا ل وارد نما ید ود ین وایما ن وذهن فکرعقل شعورخلق الله را به استثماربکشاند بناحق درجهت منا فع وامیا ل خودش وغیره واهدافش بغیرازد ین حق خا لص ولله باشد اعما ل شیطا نی انجام داده است چه درگذشته وچه حا ل وچه اینده اعما ل شیطا نی است وباید بپرهیزید ازان اعما ل حاکم حکومتی وفرقه ای که حاکم است وافرادی که در فرمان ان هستند اگر اعما ل ورفتا رشرارت اموز وظلم وستم  برای گروه وفرقه وکلیه انهائی که تحت فرما نش هستند وبخلق الله روا بدارد یا اینکه جنگی را ه بیندازد درراه با طل برخواسته وبمیل خودش بغیرازصراط حق لله وحد فش به غیرازد ین وایمان خیروصلاح ودستورها ی حق تعا لی باشد برای سلطه گری گروهی ومنفعت خودش باشد  وباعث ظلم  وگسترش وبیداد گری شود وما یع فریب ودروغ وانواع جاهلیتها خارج ازامر حق وشئون انسانی واسلامی با شد برای تفا خر وبرتری نژادی ودفاع ازبا طل باشد  اعما ل ورفتار شیطا نی انجام داده وپیروان او هم اسیروفریب خوردگان شیظا نها هستند وحاکم حکومتی که دربرابر پیامبران امرحق واولیا ءالله مقا بله کند وجلو گیری کند ازامر هدایت حق تعا لی وازجاهلیتهای گذشته واز مضرات حا ل واینده  ان د فاع کند وازاشیا ئی مثل بت طا غوت وامثا ل اینها وروشهای با طل زیا نبارتبعیض اموز جاهلیت برای خود وبمیل وامیا ل خود دفاع کند برخلاف امرحق تعالی وامراصلاح قوانینها باطل گذشته رااصلاح ننماید وازامورهدایت د ین حق تعا لی خا لص لله را اطاعت ننماید وتصد یق واجرا نکند دربرابر خلق الله وجوامع مسلمین ودیگر مظلومین که چشم امید به هدایت امرحق دارند ومنتظرفریاد رس هستند ان مانع شونده اعما ل ورفتارشیطا نی انجام داده ومثل شیطا نها عمل نموده است انهائی که ازهدایت امر حق تعا لی پیروی واطاعت وتصد یق نکنند وننما یند وقوانینهای باطل علیه حق وحقوق خلق الله اجرا نما یند که وظلم وستم بهمراه بیاورد پیروان گمراهی شیاطین وهمد ستان شیطانها هستند وشیطا نها را بخد مت خودشان گرفته اند وبعذاب دنیا واخرت گرفتار خواهند شد انشاء الله  بدانید تکامل یعنی نظم وترتیب دادن ویا اینکه نظم یا فتن درکلیه امورزند گانی وزیست محیطی هم درسخن گفتن ودرست تر گفتن می باشد وهم در نوشتن ودرستر وبا معنی تر نوشتن می باشد  ود یگر بهترین اعما ل وروشها را انتخا ب نمودن برای اموراجتما ئی وسلامت و سعا دتمند شدن همگان درکلیه مسا ئل زندگی وازدواج وامورفرزندان بطوری که کلیه محبت واحسا س رحمت ودوستی هر نفس مشخص واختصا ص یابد درمرحله اول برای ارتباط با خا لق انسان وخا لق کل مخلوقات وانسانها درروابط اجتماعی وفرزندان درجهت تربیت درست ترواستفاده بهترازمد ت زندگانی که هدایت ورشد وتعالی پروردگارعا لمیان است میشود فرهنگ وتربیت وتمد ن برای کلیه اجتماعا ت بشروپرهیز نمودن ازاتلاف وقت وکارهای بیهوده باطل درمد ت زندگانی -هر چند ازگذشته  باشد وهربا طل  وغیراصولی زیا نبارعلیه دین حق ولله وخلاف انسا نیت وسلامت وسعاد ت جوامع شکل گرفته باشد با ید بپرهیزید انشاء الله -وباید تمامی محبت واحسا س ودرک فهم عقل شعور وکلیه توانا ئیهای زندگی واموزشهای هر فرد ی وجامعه ای درتمام مدت دراختیار زندگی وخا نواده واجتماع قرار بگیرد که همان امرد ین کله امرحق تعا لی می شود وپرهیزازجا هلیت گذشته وحا ل وبه رحمت ومغفرت پروردگاروبه اینده نگریستن ملاک عمل می شود وبه اصطلاح  تمرکزدرامورروزهای زندگی طول عمرهر فرد ونفس وهر شخص محبت واحساس  نیکو وحواس برای تربیت نیکوی انسا نی که باید ازخوانوادها واجتماع ودرسطح عمومی جوامع بکار گرفته شود وجامعها را بسا زد ونباید احساسات عواطف وتعقل ها ی  نیکو رافدای گذشته گان وانها و پیروان جاهلیت گذشته ومتوجه قبرها ی زینت داده شده وجدات اسمی کنند و با تبلیغ وتلقین وتمجید وانسا نهارا به گمراهی وجاهلیت وبی خا صیتی ازنظرزندگانی واجتماعی  بکشا نند اینجا نب وارث کتاب ودین انبیاء واصلاحاتی که باید انجام بپذ یرد درکلیه امور جوامع ازطرف اینجا نب مشروعیت وشرعییت حق وحقوقی دارد درهمه امورزندگی این د نیا  وهم دراخرت مثمر ثمر است این د نیا میدان اموزش عمل به اعما ل نیکو است وتحصیل علوم های جدید وبه کما ل انسا نیت وبه اصا لت کامل وسعادت ورستگاری رسید ن و رسا نید ن همه است اسمها ئی که برای مسجدها ومراکزعلوم دینی که اختصا ص بد ین حق وعبا دت عموم خلق لله دارد با ید ازاسما ء الله استفاده بشود تا درست وبحق باشد ونباید ازاسمهای فرقه ای قبیله ای ونژادی استفاده شود وتفرقه افکن وتشدوتذا  با شد وتبلیق فرقه وجاهلیت ازگذشته باشد درذهن خلق لله وباعث گمراهی ومنحرف شدن خلق الله ازدین حق باشد بدانید هرزمانی استحکام وهدایت دین حق اقتضای زمان خودش را دارد وپیدا می کند درسطح عمومی جوامع واین پیروی از برگزیده وهدایت د ین حق دراین زمان است ومثل پیروان ادیان گذشته  نبا شید که ازروشهای باطل وجاهلیتها ودراشتباهات گذ شته ماندند وازرسولان وبرگزیده گان واصلاحات جد ید اطاعت ننمود نند وجزو زیان کاران شدند وماندند براشتباه باطل گذ شته اگر پیرو دین اسلام خا لص وهدایت امرحق وقران کریم وانبیاء الله هستید  بپذیرید وهدایت این زمان را وعمل نما ئید تا رستگار بشوید انشاء الله انها ئی که بخاطر امیا ل شیطا نی وحفظ بت وطاغوت واشیاء فریبنده ومنحرف کننده وهوسهای با طل منفعت قومی نژادی وپست مقام مقطعی و امثا ل اینها با امرهدایت حق تعا لی ورسول وبر گزیده این زمان و امر حق مخا لفت ومما نعت نمایند واطاعت ننما یند و مانع بشوند ازامرهدایت حق تعالی را الحمد لله رب العا لمین خدا وند خا لق جهان رحمت ومغفرت خودش را ازانها برمی گیرد درروز قیامت وانها سرگردان وحیران انها مثل گنا هکاران نا امید وبدوزخ واصل و نا بود می شوند الحمد لله رب العالمین اسلام علی برجمیع خلایق عباد لله الصالحین اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یافتگان اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته -انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله  =    )رسوللهم  واحد  ولایت(

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:56  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

خمس وغنائم

قل هو الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم  قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمين

العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن و معین ایا ك نعبد وایاك نستعین اهدنا الصراط المستقيم مسئله خمس وايه چهل دو سوره انفا ل كه مشخص است در قران كريم دراين زما ن ما ليا ت وغنا ئم ميشود درجنگها وغيره براي اسيران وانهائي كه خانه وكا شانه خود شان را ازد ست داده و صا حب قرابت  يتيمان در مانده مسكينها  سر گردان ودرراه ماندگان ومحتا ج وعموم فقيران خلق الله دراين زما ن وان قسمتي كه ذكر شده درجهت وبراي لله وبه پيغمبر بد هيد براي نشروتر ويج واكاهي واموزش احكام براي پيشبرد د ين حق ولله واسلام است ومسا جد بتوسط عموم  درصد راسلام انها ئي كه ازخارج به ايران امده و سركردان ودرراه ما نده وخودشانرا وابسته به خانواده پيغمبرمي دانستند وخودشان را امو زكاران د يني معرفي مي كردند خود  شا نرا مصد اق اين ايه مي دانستند ودراين زمان نه ان اواركي  بيا با نها  ونه صا حب قرابت ونه مصدا ق ايه قران درباره انها صد ق پيدا ميكند واموزش ونشر احكام د ين حق ولله  خصوصي وخانوادگي نمي با شد وما لكيت د ين حق واسلام  صا حب هدايتها ي جهان الحمد لله رب العا لمين است واموزش علوم  قران ودين  حق بتوسط عموم  بلكه از بيت الما ل عمومي وبتوسط عموم انجام مي پذ يرد و با يد ا ينچنين باشد ولا غير وان روش قد يم باعث تبعيض نژادي وگمراهي شده است وخود نما ئي ناحق واشخا ص گرائي بنا م د ين وطا غوت سازي  واستثماروسلطه طلبي و سوء  استفاده براي گروهي وچيزها ي د يگري هم به ان افزوده شده ان استفا ده كنندگان براي ولي نعمتها ي خود شان تلا ش ميكرده اند و ميكنند و مي نما يند ود ست انها رامي بينند وبراي انها  تبليغ ميكنند ونظر انها را القا نموده   یا اینکه برای انها چیزهائی ساخته وذکر نموده اند .............................. اداره كنند كان ان با زاربراي منفعت طلبي وسود جوئي شخصی و فرقه اي است و  مي طلبند و قسمتي ازد ين انها همين شده است نه صا حب نعمتها ي جها نرا ود ين حق ولله وصرا ط مستقيم وخير وصلاح مسلمين وعموم خلق الله را واينكه هركسي مي تواند هرقسمتي بهر ميزان از ما ل خود را بهر كسي كه خواست بدهد با شنا خت كامل وبد ون غرض وغفلت وفريب بعنوان انفا ق براي نشرد ين حق تعا لي وراه  گذ ران محتاج ودرراه ماند گان ونيا ز مندان ومصداق ايه عيني وایت  قران وقسمت حق ولله و پيغمبر متعلق بنشروپيشبرد طريق د ين حق ولله  توسعه وعمران مساجد است وهمچنين در كشورها ئي كه حكومت اسلامي دارند واداره كشور بد ست مسلمين است همان ما ليا ت است وغنا ئمي كه خلق الله ودولت مي كيرد و با يد بعدالت براي هر دو مورد كه اموزش واعما ل صا لح و حسنه است عمل نمايند  اين براي انست كه احكام قران وشرع مقد س وشعائر بتوسط عموم واداره كنندگا ن حكومت ومسلمين وخلق الله ازهم جدا نيستند انشاء الله در كشورهائي كه حكومت اسلامي ندارند مسلمين ان كشورحتی المقدور بخشي ازما لشانرا بعنوان خمس وزكات برمسلمين ومردم فقير ومحروم ان كشورها ومراكز د يني بطريق راستي براي پيشبردعلم ودانش علوم قراني وغيره انفاق كنند بنيت في سبيل لله  بهرمیزان وجزا وپا داش بد ست خا لق جهان است وقسمت لله و پيغمبرمتعلق به نشروپيشبرد احكام  د ين حق ولله وصراط مستقيم  براي عموم  خلق الله است ولا غيرهر مسلماني  با يد بنيت د ين حق و اسلام ونشر وترويج واجراي احكام واموزش بدهد ومصرف كننده هم بهمين نيت قبول نمايد وصندوقي براي اين جهت تاسيس وبعموم خلق الله معرفي بشود وصداقت وراستي ودرستی اعما ل اجرا بشود براي اموزشهاي علوم قراني وپيشبرد واگاهي درد ين حق تعا لي واموزشهاي د يگردرجهت خيرعموم خلق الله براي هميشه وبدانيد اموزشهاي علوم قراني كليه علومها ي زندگي ومد يريتي كه  هما ن تقوا است ازبد و تولد وحيا ت وممات را دربرميگيرد وبايد بد ونه تبعيض وفرقه واشخا ص گرا ئي باشد واز فتواهاي سليقه اي وتفرقه افكن وتشدوتذا بپرهيزيد و درجهت د ين خا لص وصراط مستقيم كه خشنودي الحمد لله رب العا لمين در ان پايداربا شد عمل نما ئيد انشا ءالله با نظا رت عمومي انشا ءالله وهيچ مسلما ني نمي تواند ادعاي طلب كاري دراين موارد را بنما يد ازمسلمان د يگريا اينكه خود ش را وا بستگي به فلان كس ويا  فلا قبيله وفلا ن نژاد بداند وازخلق الله حق طلب كاري داشته و طلب كاري كند وبه خود ش بقبو لاند كه چنين حقي را دارد  وازمسلمين  د يگر طلب داشته باشد ويا اينكه اورا تهد يد وتهمت به بي د يني ونقص درد ين وايمان به انها  وارد كند وان  تهد يد كننده مستكبر وباجگيرو اجرا كننده تبعيض و ظلم  است دانسته يا ندانسته وبايد بپرهيزد ازا ن اعما ل نا حق ونا روا و سزاوارعذاب واجراكننده  جا هليت است وعوارض ان به اجتماع  تحميل ميشود وباعث عذاب د نيا واخرت مي شود براي انها وهمد ستانشا ن  انشاء الله  الحمد لله رب العا لمين انشاء الله  انشا ءالله  انشا ءالله  انشاء الله  انشا ءالله  انشاء الله انشا ءالله   =خمس وغنائم

بدانید واگاه باشید منظور وجهت وجوها ت خمس درقران بخشی برای فقیران مسا کین محتاجان درماندگان اوارگان ومصیبت وافت زدگان جنگ وزلزله وغیره امثا ل  ا ینها میباشد وبرای عموم خلق الله می باشد هیچگونه تبعیض ندارد وبخش دیگر متعلق به کلیه اموراموزش وتحصیل علوم  دین وقران ومعلمین اموزگاران وکلیه امورعبا دت ومساجد ونظم علوم د ین اسلام وقران است ود ین کله حق تعا لی اسلام بخشی ازاموزش پرورش وتربیت عمومی اجتماع است وهیچگونه تبعیض ندارد وحقوق عمومی است برای سا زندگی دین وفرهنگ واخلاق تر بیت اجتماعی است یک خیریه حسنه با عدالت است برای اموزش علوم د ین عموم خلق الله است =  نه برای قوم وقبیله نژاد نسب وتبلیغ جاهلیت ونه نسبتهای فامیلی برای منفعت طلبی ودروغ پراکنی واستکبار و طاغوت سازی نسبت به انبیاء ورسولان واولیاء الله و  گذ شتکان وحا ل من الله توفیق انشا ء الله

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:55  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

حکومت یا سازماندهی اجتماعی

قل هوالله اکبر بسم الله الر حمن الرحیم قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین  العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم  النورالقائم یهدی الی صراط العظیم حی علی صرا ط العظیم حی علی صراط المستقیم انا المهدی اناا لقا ئم ا لزما ن انا بقیت الله فی ارضه من الحجت ابن   ا لحسنم رسول هدایت وسلا مت وسعاد ت ورستگار شد ن انشا ءالله اسلام علی من تبع الهدای سلام برهدایت یا فتکا ن اصلاته خیرن من القوم وامت والنا س اجمعین   قل ا ن ربی یقذ ف با لحق علم الغیوب قل جاء ا لحق وما یبدی البا طل وما یعید قل   جاء ا لحق وزهق البا طل ان البا طل کان زهوقا وننزل من القران ما هو شفا ء ورحمته للمو منین بدانید حکومت یا اداره امورجامعه ازنظراسلام ود ین حق تعالی وانبیا ء الله وامام المهدی موعود وموجود برگزیده مصطفی حق تعا لی چیزی جزوبیشترازیک سا زماندهی ونظم  اجتماعی نیست که هرکسی تکلیف ووظیفه ای را بعهده می گیرد برای نظم وسا ماندهی وسازماندهی اموراجتماع  با عدالت برای امورجامعها ویک مشورت وهدایت ومشا رکت برای امورجامعه ویک دعوت جمعی برای دفاع ازحقوق عمومی است بتوسط خودشان برای سازندگی زندگانی وکلیه حق وحقوق ان مساوی ازان عموم مردم خلق الله میباشد وحکومت واداره امورازخود خلق الله برخودشان می باشد ولا غیروهیچ کسی حق ظا یع نمودن حقوق وحق  د یگران را ندارد وامرهدایت خا لق جهان امراعزام رسولان پروردگاراد یا ن  اسما نی د ین حق وروش برای زندگی نیکوی اجتماعی انسا نها است یک اموزش وپرورش وهدایت ونظم  وتمرین د رهمه مسا ئل زندگانی واموزش عمومی بر همد یگراست برای زند کی واعما ل نیکوی انسانی وسلامت اجتماعی برای سعاد ت  مند شدن درد نیا واخرت انشاء الله وانسا ن سازی سازندگی وزند گی اجتماعی امید واسود گی زیستن است وبخشی ازان دانش عبا د ت دعا ونیا یش وانجام فرایض یومیه است وفهمید ن ودرک نمودن زمان وایام وافریدگاری خا لق جهان است و  ارتبا ط واستمداد وتکیه وامید براو با او بودن الحمد لله رب العالمین درکل ایام است وکلمه اسلام ودین کله خالق جهان برای معنویت بخشیدن به هردومورد تقویت اراده  وتمرین وتشکل عمومی برای اعما ل نیکو وپسندیده واستواری  ثبا ت فکری وعقلی د ینی با امید وهدایت برای زندگی  به افریدگارخا لق جهان الحمد لله رب العا لمین است وهرزمان برای هما ن زما ن است واز تجربیا ت گذشته گان استفاده نمودن برای اینست که مسا ئل اشکارشود واشتباه گذشتگان تکرارنشود وصرفا یک درس اموزی وعبرت وقد ردانی اعما ل نیکو را دانستن است که پیشرفت وتجربه حا صل بشود که خیراعما لشان به بازماند گان میرسد ولاغیر نه اینکه جاهلیتها ونادانی و ظلم عقب ما ندگی وضلالت  واسیری....................... زندگی گذشته گا ن را به اجتماع امروز تحمیل وارد کنید  ایا ت قران کریم وعلیم  کتا بهای اسمانی درباره همه زما نها ومسا ئل زندگی نیکو وپرهیزازجاهلیت گذشته مصداق دارد برای درس اموزی درهمه موارد مشا به ومطا بق درزندگی انسا نها است با عمل به کتا ب الله قران کریم وتشریع وتشریح قران صحیفهای اینجا نب وانجام اصلاحات امرحق تعالی  باید با طل وانحراف تبعیض اموزرا نابود کنید وبدعتها را بشکنید تا برحمت ورضوان حق تعالی برسید انشاء الله وبا احیاء سنت حسنه نیکوی امرحق واطاعت ازامام المهدی موعود وموجود به سعا دت مندی د نیا واخرت برسید انشاء الله  بدانید ترس فقط ازخالق جهان صاحب حیات ومما ت انسا نها می باشد دربرابر گناه ومعصیت وناشکری اعما ل کفر شرک وظلم برخود و خلق الله ترس ازخداوند ترس ازعواقب کیفراعما ل بد وگناه است وبا ترسید ن انسان وحفظ نمودن خود ش ایمانش حفظ می شود انشا ءالله وترسید ن ازشر شیا طین وپیروانش  وترویج کنندگان شرارت واعما ل با طل وجاهلیت گذشته وحا ل حفا ظت ازخود است ترسیدن انسان به امرواراده خداوند درهمه مواقع برای پایداری دین وایما ن واما نت زندگی است وپرهیزنمودن برای عواقب اعما ل وکردارمنکر با طل درپیشگاه خالق جهان است وپیروی ننمودن ازجاهلیت که منشا خلق خوی حیوانی وعقب ماندگی وانسان کامل نبودن است انسا ن عا قل با لغ ودانا و هوشیارکامل با ید بترسد درپیشگاه خا لق جهان ازاعما ل بد زشت ونا پسند دوراز شئون و منزلت انسانی واسلامی وبا ترسیدن ازعواقب اعما لها  وپرهیز نمودن ازبا طل درطول زندکی وپس ازموت فهمیدن ودرک و شعورعقل ورشد فکری بیشترمیشود برای نیکو تروبا مسئولیت انسانی زندگی نمودن است انهائی که نمی ترسند ازعواقب اعما ل با طل خودشان دچار کمبود انسانیت هستند اکرچه ظلم نما یند بخودشان وبد یکران درک واحساسی ندارند واکرازد یکران هم ظلم ببینند احسا س ودرک صحیحی ندارند چونکه احسا س ودرک انسا نیت وشعور کامل انسا نی ندارند نمی ترسند وبخلق وخوی نفهمی  خود شان افتخارهم می کنند وازجاهلیت وکوتاه فکری وغفلت با طل هم  د فا ع هم میکنند یا اینکه با فریب واغفا ل دروغ وپیروی ازتفاخروجاهلیت گذشته بسر میبرند وبسرمردم مسلط ومسلح شده اند ودربرابرمردم دست  پا بسته ترسی هم ندارند وازهمه امکا نات خفقا ن وانحصار گری و .....................هم برخوردارند وهمچنین دین وایما نشا ن راوانسا نیت خودشان را معامله وزیر پا گذاشته ودرجهت منفعت مادی دنیوی ومنفعت خودشان را درنا اگاهی واغفا ل ودروغ وستیزه جوئی جنگ ورفتاروکردارمتشنج جستجو می نما یند دربرابرخلق الله انها د ین واموزشها ی شان تعریف وتمجید نمودن ازخودشان است ودراسمها ئی خلاصه شده درقبرها ی کذشتکان که زینت وطلا کاری نموده اند و به خودشا ن نسبت میدهند وانها را وسیله تبعیض وسلطه کری ومنفعت برای خودشا ن قرار داده ودرتلقین های ذهنی عا دت داده شده ازکذشته کا ن ودروغ القابی ونسبی تبعیض اموزو ناحق است بدانید واکاه باشید انها ئی که منتظرند کسی بیاید واعما ل باطل وانحرافی جاهلیت وتبعیض اموز بمیل ایشان را قبول کند- بغیراز د ین خالص حق ولله اسلام وایات قران کریم وانبیاء الله وهدایت المهدی موعود ولی الله این زمان است را که همه بر اسا س دین اسلام عدالت ونظم و است بغیرازهدایت امرحق تعا لی را قبول کند - نسل اندر نسل این ارزو را بگورمی برند تا بعذاب خداوند گرفتار بشوند ای مسلمین یا ایهانا س مردمی که نگذاشتند وما نع شدند که صدای وسخنان وقرانها نوشتها ی امام المهدی موعود برگزیده ومصطفی زما ن والحجت ولی الله زمان که همه امر اصلاح امورمسلمین ومردم جهان است به سمع ونظرعمومی خلق الله برسد ازوسا ئلی که متعلق بخودشان واز بیت الما ل عموم است فرومایه  ترین مرد م روی زمین هستند ان حاکمان ومسلطان بردستکا های ارتباط جمعی واعما ل کنندگا ن امیا ل ناحق خودشان را به هرصورت انها بنیا نهای حکومتشان براساس تبلیغات دروغ وتبعیض اغفا ل وخلاف واقع شکل گرفته وقوانین استثماری وباطل وتبعیض اموزاجرا نموده اند ونمادی ازحکومت مستکبران و ظا لمان سلطه گران و نا حق است واعما ل نموده اند انها کرانند کورانند دربرابر حقایق وهدایتهای اشکارامرحق تعا لی خفقان کرفته اند گویا دستگاهها ارتباط جمعی ودیگرمتعلقات ان میراث انها ست وباید کلیه نیروهای مد یریت ونظم اجتماعی باید از حقوق عمومی دفاع کنند واصلاحات امرحق تعا لی به توسط اینجا نب امام المهدی موعود وتا وقتی دراین جهت هستند حق ما ندن درپستهای خود شان  باشند ولاغیردرغیر این صورت باید کنار بروند تا هیعتهای  صا لحان ومد یران شایسته وبا یسته باعدالت ونظم اداره اموراجتماع را بد ست اورند انشاء الله وکلیه قوانینها را اصلاح وبه صلاح اورند  انشاء الله و نفاق کفتارانها ازروی جاهلیت ونادانی  ظلم بخود شان وخوی استکبا ری شیطا نی واسا رت اموخته شده به انها ست هرزه گویانند انها بد لیل  ضا یع نمودن حقوق خلق الله وتابعیت ننمودن ازبرگزیده مصطفی الحجت  وپیشوا امام زمان خلق الله مستوجب عذاب هم دردنیا ودراخرت هستند درهر پست ومقامی باشند وبا هراغفا ل گری و  القا بی که داشته با شندانشا ءالله کسانی که ازکلیه هدایتهای امرحق تعالی این زمان بتوسط  اینجا نب دفاع  پیروی عمل واجرا نکنند بیقین پیروان شیطا نهای شیعی واسمی وطاغوتهای تفاخرنژاد پرستی واسارتها وجاهلیتها ی گونا گون هستند وبعذاب گرفتارمی شوند انشا ءالله  انهائی که با اغفا ل ونا اگاهی وتبلیق براسا س دروغ جاهلیت وبزرگ نما ئی دروغین وتبعیض بحکومت وسلطه گری می رسند ومانع شوندگان ازاشکار شدن حقا یق امر پیقا م دین مبین حق تعا لی اسلام هستند ودر  صدد حفظ موقعیت اینچنینی می باشند ظا لمان بخلق الله کتاب الله وانبیاء الله ورسولان پرورد گارهستند متجا وزین بحقوق وحدود خداوند وخلق الله هستند وپیروان طا غوتها و شیطا نها هستند وبه عذاب دوزخ وبعذاب د نیا واخرت گرفتار می شوند انشاء الله الحمد لله رب العا لمین اسلام علی براطاعت کنند گان وحمایت کنند گان ازهدایتهای امام المهدی موعود الحجت ابن الحسنم برگزیده ومصطفی امام این زمان وکلیه اصلاحات امور جامعه مسلمین ومردم جهان ازاولین الی اخرین درهمه سخنهای زبا نهای جها نیان درهمه زمانها الی یوم القیا مت انشاء الله  اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یا فتگان اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله

حکومت یا سازماندهی اجتماعی

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:54  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

حسن خلق وبرخلق عظیم

بگوئید لا اله الا الله به تمام معانی وعمل واجرا نمایید تا رستگار شوید انشا ءالله  

 قل هوالله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین

العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم عبد الله طوبی نجم نون والقلم المهدی موعود انا ا لمهدی انا ا لقا ئم ا لزما ن انا بقیت الله فی ارضه من الحجت ابن ا لحسنم رسول هدایت وسلا مت وسعا د ت ورستگار شد ن انشا ءالله اسلام علی من تبع الهدای سلام برهدایت یا فتگا ن اصلاته خیرن من القوم وامت والنا س اجمعین قل ا ن ربی یقذ ف با لحق علم الغیوب قل جاء  ا لحق وما یبدی الباطل وما یعید قل جاءا لحق وزهق البا طل ان البا طل کان زهوقا وننزل من القران ما هو شفا ء ورحمته للمو مومنین بدانید که( انک لعلی خلق عظیم) یا اینکه توئی برخلق عظیم یا بزرگ یعنی اینکه همانطوری که خداوند وقتی حضرت ا دم( صلی الله( را خلق نمود یا خلقت فرمود وبرکزید به همه ملائکه فرمود به او سجد ه کنید واطاعت امرکنید ونما ئید وقتی که شیطا ن ما نع وما یع فریب حضرت  ا د م وحوا شد وبا عث وما نع شد ازمسیرد ین خا لص حق لله .............   وباعت شد تا نا فرما نی حق  تعا لی را بنما ید و ا ورا به اسفل سا فلین یا فروتر فروترا ن قرارداد بصورت انسا ن وبزمین فرستاد وتوبه اورا پذ یرفت برای زند گی ونزول نمود رسول پیا مبر ومحمد خوانده شد وهدایت ورسا لت خلق الله را درروی زمین  بعهده گرفت یعنی اینکه با رحمت وکرامت الحمد لله رب العالمین توانست با ملکوت اعلی وغیب ا رتبا ط داشته باشد وبر قرا رنماید و هم صحبت ملائکه دراید واگاهی ودرک بنماید ایا ت خداوند وکتاب وسخن امرحق راو تا حدی ازخلقت ا سما نها وافرینش جهان وزمین وازا رتبا ط با خداوند خا لق جهان الحمد لله رب العا لمین  برخوردار شد ومعنی معراج وعروج رسولان به اسما نها وازاسما نها همین معنی ومصداق راهم دارد روی زمین برای همگان وهم بتواند با انسان ما دی زمینی وگمراهان که بخواب وخوراک وعاد تها ی جاهلانه مادی بیش فکرنمی کنند وگناهکاران وانهائی که بدعتها درست نموده وادامه داده اندو هم بتواند با پا ئین ترین طبقات جامعه ازهرقسم ارتباط وسخن داشته باشد وبرقرار نماید ورسا لت هدایت را اداء نماید وهم صحبت باشد ومثل انها باشد وهمجنس انها ومثل خودشان باشد وتحمل نماید صفات رذیله .....……………… انها را واین میشود هم خلق عظیم  وهم برخلق الله بزرگ بدانید واگاه  با شید اینجا نب بشا رت دهنده وهدایت کننده بیان کننده حقا یق د ین مبین اسلام ازگذ شته وحا ل واینده واشکارکننده حل کننده مسا ئل مسلمین ومردم جهان هستم وبیم دادن وترسا نید ن بهرشکل وهر لفظی وهربیم واندرزی باشد و بضمع بعضیها خوش نیاید منظورحاکم شدن امرابلاغ هدایت و رسا لت ود ین حق خا لص ولله است ومیباشد اگرپیرو دین اسلام و مسلما نید بپذیرید وپند واندرز بیا موزید  وبدانید ترسا نید ن وهشدا راینجا نب شدید ترازعذاب دوزخ  خدا وند جهان الحمد لله رب العا لمین  نیست که برای کافران ومشرکان وجاهلیت پیشگا ن وظا لما ن بخلق الله  محیا شده است گه درنتیجه اعما ل وعملکردهای  نا درست خودشان است واطاعت وتصد یق ننمود ن امرهدایت حق تعا لی را وبمرور زما ن درست  میشود برای انها  وبدانید اگر کلامی وبیم واندرزی که بر  اسا س اینده نگری است وپایان انجام هرجاهلیت وگمراهی همین بوده است که در جامعه ای که بر ظلم وتبعیض وناحق وحقوقی وجاهلیت بنا بشود جزاین نیست ویک وقت حاکم محکوم میشود ویک وقت محکوم حا کم میشود یک وقت ظا لمی ظلم می کند ویک وقت هم مظلوم تقا ص میگیرد واین ثمره جاهلیت گذشته وپیروی ازان است وثمره وقوانین نا درست با طل نشئت کرفته ازجاهلیت واستکبار دراین دنیا جیزی جز ظلم ستم وخسران بر همد یگر وخلق الله  نیست چنا نچه خداوند فرمود هر کسی به او ظلم شود براو وفرزندان ان حقی است تا  تقا ص نما ید الحمد لله رب العا لمین اینجا نب بنا برد فعا ت د َیگر وپیشین بهمه مسئولین کشوری که دربر گیرنده تمامی پستهای اجرائی ومدیریتی وعا لما ن د ینی وهدایتی وبه تمام احاد وعموم خلق الله اعلام وابلاغ می نمایم اگرصفت علیگونه ای بقول خودتان دروجود تا ن است باید تمام موضوعات صحیفهای اینجا نب را بگوش تمامی احا د بندگان خلق الله و جمیع مسلمین و مرد م ایران جها ن برسا نید  با هروسیله اینجا نب بلند گوتروفراگیر تراز دستگاهای ارتبا ط جمعی  وروزنا مه ها ودیگر دستگاها این چنینی سراغ ندارم برای اگاهی یا فتن همگان واین یک امتحا ن وازمون درعصرجد ید و نخست برای مسلمین ومرد م ایران وجهان همگان است اگر میگوئید ان تشکیلات متعلق به عموم  مرد م خلق الله ومسلمین است وباید بکوش ود ید نظر همگان ازاین طریق برسا نید وهمگان خلق الله بندکان خداوند نظرومواضع خودشان رااشکارا ابرازوبی چون چراعمل واجرا نما یند انشاء الله وبرهمگان ازهرقما ش ونصب ومذهب ومسلک ونژاد واجب ولازم است ازصحیفهای اینجا نب را مثل ایا ت قران کریم وعلیم ومجید وبا  حما یت ایا ت قران به اجرا بگذارند که قران زما ن حا ل واینده میباشدوامراصلاحا ت حق تعا لی است دراین زمان چونکه سرنوشت وتعین تکلیف وخیر صلاح د نیا واخرت مسلمین وهمگان درگرو وعمل به ا ین امرهدایت حق  تعا لی میباشد وهمه مسئولند انشاء الله اسلام علی جمیع خلایق وعباد الله الصا لحین  ا سلام علی برمحمد المهدی موعود رسول الحجت برگزیده مصطفی اما م زمان ولی الله وعبد وبنده وهد یه در پیشکاه حق تعا لی الحمد لله رب العا لمین اسلام علی برمحمد المهدی موعود برگزیده ومصطفی وال طاهرینش اهل بیت الله ومسجد ها وعبادت گاه ها خالص ولله انشا ءالله اسلام علی برجمیع امتها یش حی وزند ه درتما م زما نها ومکا نها وسخنهای زبا نها ی جها نیا ن اسلام علی برتصد یق کننده وعمل کنند کا ن به کلیه امرهدایتها واصلاحا ت که اعلام شده ا ست به امر واراده حق تعا لی خا لق جهان انشا ءالله اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یافتگان اسلام علیکم ورحمت الله وبرکا ته  الحمد لله رب العا لمین  انشاء الله انشاء الله انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله  حسن خلق وبرخلق عظیم

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:53  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

تصدیق و اطاعت به امر حق تعالی

قل هو الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم  قل هو الله احد الحمد لله رب العا  لمین

العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم باعرض سلام وتشکرفراوان از کار شنا سان وتصد یق کنندگان برنا مها ی بسو ی ظهور این جا نب المهدی صاحب زمان برگزیده خداوند جهان افرین وخالق کل مخلوقات ومبعوث کننده همه پیغمبران منم  وارث کتاب ود ین انبیاء نا یب پیغمبران ومعصومین بحق و ظیفه من اینست که کتابها ی اسما نی را یکی کنم قوانین شرع مقد س واموراجتماعی را درسطح جوامع بشری یكی  کنم وکلیه مسا ئلی که   با د ست وزبان گمراها ن وجاهلان وپیروان شیا طین ازهر نوعی که با شند ما نع وسرراه رستگا ری ا نسانها درسطح کل جوامع جهانی می باشد برچینم ودین انبیا ء وفرزندان حضرت اد م وحوا را یک دست وخا لص برای خداوند جهان صاحب کل مخلوقات ذات اقد س احد یت الله انجام وظیفه نما یم تا راه برای د ین خا لص لله مهیا شود تا انسانها ازکل الودگیها ی فکری وذهنی روانی خلاف وپوچ وبیمورد که ربطی به اسلام ودین حق وانبیاء والله ندارد ازکل جامعها وروان انسا نها بزودایند وبزدائیم وهمگان محیط زندگی وخانه وبیت ومحیط کارواعضا وجوارح روح وروان فکروذهن را یطهرکم تطهیرا کننداز رجس و اعما ل باطل مانده ازجاهلیت گذشته انشا ء الله تعالی وباید هرمسئله ای که مخلوط دین انبیاء ازغرض ورزان ازهر فرقه کرده اند درکل جها ن برچیده تاهمگان راه حق وصراط مستقیم را دریا بند انشاء الله تا به رستگا ری را که خا صه مقام قرب حضرت احد یت الله می باشد د ست یا بند انشاء الله وبتوانند نورحقیقت ومحبت ورستگاری را در یا بند وسعا دتمند بشوند در دو عا لم انشا ءالله تعا لی هرکس به اینجا نب  کمک کند رسا ند دراین امرمقد س  وقد سی  بهمه پیغمبرا ن وبرگزید گا ن ورسولان کمک کرده وبد ین حق والله وصراط مستقیم واسلام كمك ویاری رسا نیده است من برگزید ه اسما نها وزما نها وقرنها هستم خداوند مرا برگزید وعلائم بزرگ داد هم دراسمان هم درروی زمین کسانی وانهائی به اینجا نب مخا لفند که باهمه انبیا ء اعزام مخا لفت کرده اند مثل زما نهای جاهلیت گذ شته انها شیع دوستان وپرستان  وپیروان شیا طین امیدواران به  تارعنکبو ت خود ساخته د نیا  کاهنا ن ومشرکان مستکبرا ن وپیروان طا غوتها ی زمان و جا هیلت پیشگان نژاد پرست واستثمارگران بنام دین انها ئی که دین را وسیله بالا رفتن برخلق الله کرده اند ودین را برای منفعت میطلبند وبا تبعیض وبا  شبه وتسلیم امرحق نمی شوندو مخا لف دین خا لص ولله هستند  بیعا رها با دنجا ن دورقا ب چینها لفت ولیست کنندگا ن انهائی كه خلق الله را برده وبنده شیعها وطاغوتهای زمان كرده اند ودراین راه تشویق میكنند وانهائی کا ری بد ین خا لص وسرنوشت واینده مسلمین وخلق لله ودین اسلام ندارند ومرد م را وسیله دردست خود میدانند ونگران پستها ومقامهای خو د هستند و مخا لف میزان وعدالت اجتمائی انها ازنسل گمراها ن تا ریخند وبراثر عا دتهای جاهلیت کذشته ومنا فع مادی وقبیله ای وعشیره ای دوزخ را بهدا یت ترجیح  ود ین را شرک الود میخواهند انها با هرمشخصه ای که خالق جهان بر گزیند ومطا بق با نظر ونشانه انها باشد حاضر نیستند قبو ل کنند بخا طرمخا لفت با اعما ل جها لت امیز انها بتوسط هرفرستاده ای به امرالحمد لله رب العا لمین که برگزیده شود  وباید همگا ن کلیه اعما ل ومحیط   فعا لیت وزندگی خودرا یطهر کم تطهیرا کنند از رجس وناپاکی واعمال شیطانی وتسلیم  به ا مرالحمد لله رب  العا لمین شوند بتوسط  فرستا ده شده و ابلا غ کننده پیام حق تعا لی چونکه وخداوند جهان بهتر میداند ومی شنا سد که چطورامر خیروصلاح مرد م را ابلاغ کند انشاء الله تعا لی وبدانید جسم و روان کنونی انها ازهوا وهوس وامیا ل دنیوی با جها لتها وموهوما ت وجا هلیت منت وتفاخرو برتری نژادی وتبعیض ومنفعتهائی كه ازاین طریق می برند ومی برده اند خوی گرفته است وخوی گرفته اند بدانید که کو هها را اسا ن ترمیتوان جا بجا کرد تا خلق وخوی انسا نهارا تغیر دادو به صلاح اورد چا ره کا رونجا ت  بشر سا زندگی و اموزش وتربیت صحیح ودرست وراست درجهت دین خا لص ولله  برصراط مستقیم است برای همگان ومحبت داشتن به همد یگروبیک د ید نگاه کرد ن به خلق الله ودرجهت وبقصد لله و بر صراط مستقیم وجزا وپاداش خا ستن ازالحمد لله رب العا لمین است بدون  هیچ الو دگی فکری ذهنی وروانی مغرضانه بغیراز حق ولله وعدالت از طفو لیت چاره ساز است درهمه موارد واجرای قوانین اجتماعی ومعارفی وحیا ت بشری درسطح کل کره زمین است وكلیه قوانینها باید براسا س عدالت ومیزان ونظم به حق برای رفع ان تبعیضها تدوین شود وبر دفع بوجود امد ن ان جها لتها واصلاح گذشته تدوین واموزش داده شود این سخن وقران را به همه مسلمین ومرد م جهان ابلا غ کنید انها کسی رامیخوا هند کبمیل انها عمل کند واعما ل جا هلیت اموزوا میز وستیزه جوئی و سلطه طلبی وجاهلیت گذ شته  انها را بپسند د انها کسی رامی خاهند ببهانه خا لی برکونه راست خا لی میا ن دوکتف صورت انچنا نی ابروی انچنانی ومشخصه های  د یگرگویا میخواهند با او وصلت کنند باید به ا نهاگفت که شما هدایت الحمد لله رب العا لمین را برای جوامع مسلمین ومردم جهان وانسانی نمی خواهید کسی را  می خوا هید که از نژادی ساختگی معین بمیل درذهن کوتاه خود تان باشد انها منتظر کسی هستند که بیاید وبخشی ازمرد م جهان را چوب خشک وبرده وبنده انها کند وانها چرندهائی بمنافع خودشان بخورد انها به نام د ین بدهند واینها سوار گردنها یشان بشوند وهیچگونه مخا لفت وایرادی درهر نا بسا ما نی که در د ین واجتماع  بوجود اورد ه اند به انها  نگیرد و قبو ل کند و بپسند ند درد ین و با ا نها مخا لفت نداشته باشد در هرجها لت و ظلم وستم ونژاد پرستی و شیع طاغوت پرستی وتفا خر استثماربا انها با  شد یا اینکه خلق الله را قتل عام کند ودریای خون براه بیندازد   اینها اینچنینند نه  به امر خداوند خا لق جهان صا حب کل مخلو قا ت باشد نه درجهت خیرصلاح وسعا د ت مسلمین وخلق الله ود ین خا لص ولله الحمد لله رب العا لمین  اسلام علی جمیع خلایق وعباد الله الصا لحین اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یافتگان -انشا ءلله-  انشا ءالله  - انشاء الله -  انشا ءالله - انشاء الله انشا ءالله - انشاء الله = تصدیق واطا عت به امر حق تعا لی

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:52  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

تسلیم امرحق شوید

قل هوالله اکبر بسم لله الرحمن الرحیم  قل هو الله احد  الحمد لله  رب العا لمین

العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بگوئید لا اله الا الله بتمام معانی وتسلیم امر حق شوید تا رستگاری بد نبا ل بیاورد انشاء لله وازجاهلیت وعاد تهای  وهوس با طل گذ شته راترك كنید كه فا صله می اندازد بین شما و صراط حق ولله این كلامها وسخنها وقران ازالمهدی صاحب زما ن برگزیده ومصطفی نورسماوات خا لق كل مخلوقا ت وما لك كل ایام  ود ین همه انبیاء واسلام است کتاب مقد س بنام محمد یاسین كتا ب مقد س اسلا م معراج السعا د ت یا منشورجهانی اسلام که شامل کلیه قوانین شرع مقد س با نیکوترین قوانین مطا بق با عصروزما ن بطوری که برای همه انسا نها  قا بل فهم باشد با  بردا شت ازحکمتهای کامل ازتمامی کتا بهای اسمانی وكلیه مفاهیم واموزشهای قران كریم وسخنا ن انبیاء که تمامی قوانین کشوری وحکومتی واجتماعی جهت اداره کلیه امورزند گا نی بشری انسا نی از بدو تولد الی اخرعمر وزند گی انسانی ما دی را در برمی گیرد مطابق با قوانین حق تعا لی که تما ما براسا س سعا د ت ورستگاری انسان خلق الله استوار خواهد شد  ودعوت بمعارف معروفات وبازداری ازمحرما ت یعنی حرامها ی زیا نبارومهارانها برای زندگی و جوامع انسانی وبا توجه به اینکه هرعملی زشت ونا پسند كه عوارض وخسران وزیان خود ش را دراینده به جامعه تحمیل میكند ازگذ شته تا حا ل واینده با کلیه قوانین حقوقی ومد نی ونظم و سامان دهی وسا زما ن دهی كلیه امورمبتنی برمیزان وعدالت اجتماعی وکتا ب كاربردی مقد س اسلام معراج السعا د ت نا میده وپیامد وبیا ن كننده واشكار كننده احكام قران کریم بد ورازشبها ت منفعت طلبا ن وغرض ورزان که بنا م د ین القاء شده به خلق الله واین یك دستورالعمل زندگی درهمه زما نها وبرای همه زبا نها به زبان خودشا ن كه مثل كلا س درس ازطفولیت می اموزند می با شد که دربطن انسا نها قرارمی گیرد ود رسرلوحه زندگی کلیه انسا نها قرارمی کیرد و به تما می سخنهای زبا نها ی جها نیا ن ترجمه شود بطوركا ربردی وعمل كردن وبا معنی ومفاهیم همه زبا نها ودربطن  کلیه اجتماعا ت جها نیا ن قرارمی گیرد وتكمیل كننده ایا ت قران بزبان حا ل است برای اسا ن اموختن ویكی شدن حقیقت د ین وزندگا نی بشر بطوری كه برتما می انسا نها قا بل درك وفهم وهمه ازاین گرفتاریهای زیست محیطی نجات خواهید یا فت انشا الله وبرصراط مستقیم حق تعا لی قرارخواهند وخواهید گرفت همگان انشا ءالله وتمام اصول ان وكلیه روشها بر پایه نظم وعدالت ومیزان وحق حقوق استوارخواهد بود وهمه جها نیا ن ان را قبول وبا استقبا ل رو بروخواهد شد انشاء الله واركان حكومتها واداره امور جمعیتها ازپا ئین تا به بالا پایه ریزی وشروع خواهد شد با برگزید ن همه مرد م صا لحان شناخته شده اموزش دیده وبا لیا قت وامتحان داده رابتوسط هیئتهای هفت نفره كه ازخا نوادها شروع می شود وتمامی امور كشوررامی پو شا ند وبد ست می كیردوازشاخهای فرعی به راهای فرعی به راهای اصلی واصلی ترمتصل می شوندبرصراط  مستقیم تا مرکزهدایت وبراسا س اداره امور بتوسط هیعتهای هفت نفره وزیر پوشش قرار دادن همه مسا ئل وجوانب همه كارها درراهای صحیح با كلیه محا سبات دقيق وتداركات مسا ئل اداره اموراجتماعی وكشوری ونظا رت كامل برسیستم های اقتصادی دسته جمعی واجتما عی وفردی خواهد شد كه درهمه موارد همه د ستمزد ودست رنج  فعا لیتها و لیا قت خودشان را كسب كنند وازما لهای باد اورده وحرام وبرخلا ف وا قع جلو گیری شود انشا الله موارد مطا بق با موقعیت كار مورد نظر مبتنی برهیئتهای هفت نفره ودردست احاد مردم از پا ئین درجه اجتماعات بطوری كه اداره اموراجتماعی وسیاسی واقتصادی خودشان باشند وثروت كل كشوردردست مردم باشد وپشتوانه همه خلق الله باشد وهمه حق وحقوق خودشانرا بعدالت بدست مي اورند درمحيطي  سا لم انشاء الله وملقا شد ن كليه برداشتهاي غلط زيا نبارمتعدد غرض ورزان  مسدودمی شود وهمه براسا س د ين حق تعا لي كه همه براصول راستي ودرستي   حا ل واينده استوارخواهد بود وبراسا س خلقت افريد گارجهان عا لم هستي وکتاب های اسمانی وقران کریم وعلیم  استوارمي باشدوهمكاری همگان و عا لمان ا دیا ن اسما نی ومسلمین جهان رامیطلبد واین جا نب ازهمه راستگویا ن وامید واران بخیر وصلاح ونجات خلق الله وجوامع اینده واجرای برنا مها ي هدایت كننده رسول و    هد یه حق تعا لی  براي  نجا ت عا لم بشريت برگز ید ه الحمد لله رب العا لمین یاری می جویم چون كه همه انسانها نمی توانند همه علمها را یا د بگیرند وعلمها ی جها ن بی انتها میباشد باید اموزشها درفرمبند یها ی خاص تقسیم ودسته بندی شود مثل كلاسهای درسی با معرفه های خا لص وكلیه اموزشهائی كه لازم دارد برای كاروعملكرد های ا مور روزها و طول عمروزندگانی با نظم خا ص انجام بپذیرد براي همگان انشاء الله ودرسطح جهان به اجرا درمیا ید برای نجا ت همه خلق الله انسانها درزما نها مختلف وبشود بعضی قواعد فرعی ان را برحسب اقتضای زمان بصلاح اورد بطوری كه وروشنفكران ومترقیها وهیچ كس احسا س نكند كه بخاطر اند یشه موترقی ازد ین خداوند فا صله گرفته است ومشكلاتی كه ازاین ناحیه متوجه زیست ودین وروش واد بیات وتربیت  بشرهست ونگراني حا ل واينده را دارند بر طرف و منتفی شود انشا ءالله واصول كلی درهمه موارد رعا یت شود وانسا ها نیاز دارند كه درفرم معین ومحفوظ كه دین حق خا لص ولله است فكرورشد و نبو وزندگی كنندوخودرا تطبیق بدهند بدون هیچ شبه ونا اگاهی ازدین وروش امورزندگی روزمرره وپرهیز ازدروغهای اعما ل گذ شتگا ن ومنفعت طلبا ن وخود خواها ن كه فريب خوردگان  شيا طين هستند وحدر دادن وقت و زندگی ودرجهل ما ند ن ا ست وبدانید واگاه با شید كه ان علمی كه رسول الله حضرت محمد در گذشته گفته است كه بیا موزید علم را اگر به سین باشد منظوران سین وسوره یا سین و د ین خا لص حق تعالی و یا سین است كه درخد مت شما ها ست ومضنون يا هد ف يا مقصود ان مصداق سوره یا سین وعلمي وبيا ن حق ومسا ئل اشكاري است به علم زمان ودرک ودرایت زمان كه ازاول تا  بحا ل بشما اكاهي داده شده است ومحتويا ت همه صحيفهاي اينجا نب است بدانيد منظوركل سوره يا سين است وايه11و12 سوره ياسين همين است .وهراينه يا بدرستي كه ما زنده مي كردانيم مردگان راومي نويسيم انچه را پيش فرستا ده اند ومي نويسيم اثرها يشا نرا يا نقش اقدام ايشا نرا وهرچيزي را احا طه كرديم يا ضبط كرديم دركتا ب اشکار وظاهر درامام مبين. ودر سوره يا سين بد يد مادي همين برگزيده امرحق است دراين زما ن كه درخد مت شما ست وبرهمگان واجب ولازم شرعي است كه اطاعت كنند وكليه امرهاي خا لق جها ن را كه ابلا غ شده را به اجرا بگذارندوتسلیم امرحق شوند ومثل حضرت ابراهیم خلیل الله  ودیگرمسلمین ازچیزها ی  ما دی وتارعنكبوتی د نیا  كه خلاف شرع  مقد س و د ين حق ولله دوست میدارند وبه انها عادت داده شده اندو درتمامي صحيفها ونامها ي اينجا نب ازاول تا بحا ل ذكر شده است در راه حق  فدا كنند ازان بكذ رند تا درامتحا ن پیروز شوند تا منا فق نباشند وبدانید كه اگر تمام ان امرها كه همه توسط حق تعالی عا لم غیب هدایت وامر می شده است بتوسط این بنده حقیرورساننده امرحق وهمه خیر وصلاح مسلمین است ونجا ت خلق ا لله وهمكان است از تبعیض وجها لت و خسرانها وگمراهی  شیا طین درزمان حا ل واینده  اگر بمورد اجرا نگذ اریدازهمه منا فقها................ چونكه شما  بنا م دین حق تعا لی ولله و زيرپوشش د ين اين طورعملكرده ايدوميكنيد وبايد درپيشكاه حق  تعا لي جواب گوي اعما ل وظلم به خلق الله و خودتا ن باشيد كه منا فع خودتا ن را  بد ین حق وخلق الله ترجیه داده اید ودروغكوهای همه زما نها بوده ایدو منتظرعذاب وعواقب وپيامد ها وخسرانها ي اعما ل خودتا ن با شیداز كمراهیها وظلمي كه بجوامع مسلمین ود یگرانسا نها ومخلوقا ت كرده اید به جهل ونا دانی ونا اگاهی خلق الله و مرد م مظلوم واین شا مل كسا نی می شود كه درگذ شته وحا ل واینده این طورعمل می کنند ومی نموده اند اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یافتگان اسلام عیکم ورحمت لله وبرکاته  الحمد لله رب العا لمین انشا ءالله - انشاء الله -  انشا ءالله- انشا ءالله - انشاء الله -انشاء الله-  انشاء الله

تسلیم امرحق شوید

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:51  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

تجارت اجتماعی عمومی

قل هوالله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الحمد لله رب العالمين

العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن و معین ایا ك نعبد وایاك نستعین اهدنا الصراط المستقيم

گروه هاي اقتصادي بايد براي هرمنطقه واستان وشهرستان تشكيل شود  وگرو ه ها وهيئتهاي صادرات واردات براي هر منطقه تشكيل شود وكالاهاي مورد نياز بدون  جا يگزين وكسري را ومنطقه وكشوررا وارد كنند و كا لاهاي ما زاد براحتياج هما ن منطقه را صا د ر كنند با هماهنگي  وكار شنا سي شده  كا مل در سراسرکشور وهمچنين درسطح جهان مرا كز پخش وشعبه داشته باشند وهرد م سنجش وميزان  بازار اقتصادي داخل وخارج وهمه منا طق را داشته با شند وكسريها ومازادها مشخص ومعلوم باشد كه در قيمتها اثر گذار نباشد  بطور فعا ل گروهي ومتصل باشند ودر موارد وتما س تا درهمه امور و دراين دسته ازاقتصاد كم وكسري نباشد واين يكد سته ازهيعتها ئي است كه بخشي را اداره مي كند وهمه ازمردم وبراي مردم هستند وصاحب سرمايه عموم مردم كه دران قسمت كار وفعا ليت ميكنند ود يگر قسمتها هستند  وبرگزيدگان وهيئتها ی مرد م  مد يريت واداره مي نما يند ان فعا ليتها راوهمينطورهمه دستجا ت اقتصا دي بايد بهمين طورعمل كنند با سرما يهاي جمعي وشغل همگاني وهمچنين گروهها وهيعتها ئي كه مشغول سا خت وساز وشهر سازي ومناطق مسكوني ومرا كز كار خا نجات هستند با يد درسرا سركشور بطورمستقل وسنجش  ونياز وهماهنگ براي هرمنطقه شروع بسا خت وساز نما يند  بصورت  مشا ركتي وسهمي وهر منطقه يك تا پنج گروه ويا بيشترمتشكل شوند  براي پروژها ي مختلف وبا كار شنا سيهاي دقيق واينده نگري اقدام نما يند وبراي مناطق سكونت بايد فا صله زيادي با مراكز استا نها داشته باشد ومستقل عمل كند تا د يگر نياز نباشد كه افراد براي شغل يا اينكه اموزش عمومی ودیگرما  يحتاج زندگي روز مره به مرا کز د يگراستا نها مرا جعه كنند وباید مراکز بهداشت درمانی بطور کامل ومراکز اموزشی وتربیتی ازکودکستان تا اتمام اموزش  دانشگاه در نزد یکترین مکان به محل سکونت باشد بطوری که با پیا ده روی هم بتوان بمراکز مورد نظر برسید همگان ومرا كزسكو نت وشغل ود يگر متعلقا ت مورد نياززندگي بطور کا مل اماده ودراختيارعموم قرار بكيرد وگروه د يگر اجتماع ازان استفاده مورد نياز را بنما يند ببرند چه اقتصادي وچه سكو نت وشغل اما ده براي اقدام و همه كارها ي اقتصا دي بايد دسته بندي و مجزا وبا نظم خا ص عمل كند تا نتيجه مطلوب بدهد وهر قسمتي ازمنا طق اقتصادي كسري سرمايه داشت ازقسمتها ي د يگر كه مازاد سر مايه دارند تامين شود انشاء الله الحمد لله رب العا  لمین براي شكل دهي نظم اقتصادي درون كشور بايد اول هيئتهاي مديريتي تشكيل شود براي تشويق وارشاد ونظم وسازماندهي ومجتمع نمودن  ومجزا  نمود ن نوع فعا ليتها وامكانات موجود ونيا زها ئي كه موجود است وامكاناتي كه لازم است تدارک ببینند وبراي نظم اقتصا دي واسود گی اشتغا ل وزیستن همكان ارشا د شوند بطريق بهترعمل نمودن با ارامش وخيا لي اسوده وامید اطمینا ن براي امور اقتصادي سهمي ومشا ركتي گروهي وبتر تيب همه جزء د سته جا ت اقتصا دي شوند وسرما یها دوروروی هم جمع شود و با اسلوب بمرورزمان با خير وصلاح اند يشي ساما ن دهی وسا زما ن دهی شود درهمه امور ودفع سرگردانيها وگرفتاريها ومشكلات كه گريبا نگيرجامعه است بخاطر متفرق بودن اقتصادی واجتمائی است والگوی منظم نداشتن درفراوردها ومحصولات وتولیدات ومقولات مختلف است  وبا ید برای همه نیاز امورازطفولیت تا موقع پایان عمر برای همه اموراجتمائی بطور اصولی وبا روال پیش بینی شود و عمل واقدام شود انشا ءالله و تا  نا امني وبي ثبا تي اقتصا دي وزندگانی بر طرف بشود انشا ءالله که همه با نظم وسا زماندهي عمومي د سته جمعي حا صل مي شود و ميسر ميشود و هم در كليه اموزشها درهمه اموراجتماعي كليه دسته جا ت علوم امورزندگاني وعلوم قراني وعباد ت  ونيا يش همكاني با قوانين راحت بخش واميد بخش براي همكا ن دركليه امور زندگاني دسته جمعي  حا صل ميشود انشاء الله وعدالت ومیزان اند یشی اصولی درهمه امور برای ثبا ت د ین وثبا ت شخصیت واستواری وافزودن علم ومعرفت وتربیت وافزود ن بکمالات انسانی برای زمان حا ل واینده باشد وهرقوانینی که بغیرومانع ازصراط مستقیم حقتعا لی وساختن جوامع برای حا ل واینده است با طل است وهیچگونه  مشروعیتی ندارد ولا اینکه بجامعه تلقین وتحمیل شده باشد ومثل جاهلیتهائی است که بجامعه تحمیل شده  ورسوب کرده وبا ید پا ک بشود باید اصلاح وملقا بشود  انشا ءالله تا راه برای اصلاح امر وامورهموا ر بشود انشاء الله وباید ازکلیه ظرفیتها درهمه امور چه سیاسی اقتصادی فرهنگی وجمعیتی  بطریق راستی ودرستی استفاده بشود  وباید هیئتهای کارشنا سی برای اصلاح و تد وین قوانین درست جدید و اجرای نمودن  درست مطا بق باشرع  مقد س وعلم و عقل سلیم و احکام اصولی د ین خا لص بر صراط مستقیم اصلاح امورخلق الله تشکیل واقدام وعمل  بشود انشا ءالله الحمد لله رب العا لمین اسلام علی برعدالت وعد ل پیشگان ورعا یت کنندگان حریم و حد ود الله ودین خا لص لله واعما ل وعمر وسرمایه  زندکا نی  بندکان خا لق جهان اسلام علی برعمل کنندگا ن بعدالت وعد ل درهمه امور انسانی اجتماعی فرهنگی اموزشی ا قتصادی انتخاباتی نژادی جمعیتی پست ومقام مد یریتی وقبیله ای وعشیره ای ونسبی جداتی نسبت بهمه خلق الله و همه  مسا ئل انها  وپرهیز ازوتبلیغات فریبنده و دروغ  ونا د رست منحرف کننده درزندگانی بشری وانسانی انشاء الله اسلا م علی بر وعباد لله الصالحین وصد یقین وشهدائ ومعصومین وصاد قین نیکو کاران وتصدیق کنندکان انشاء الله اسلام علی من تبع الهدای سلا م برهدایت یافتکان الحمد لله رب العا لمین انشاء الله انشا ءالله انشا ءالله انشاء الله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله=تجارت اجتماعی عمومی

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:50  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

تبیان بیان اشکار

قل هو الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل هوالله احد الحمد لله رب العا  لمین

العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن و معین ایا ك نعبد وایاك نستعین اهدنا الصراط المستقيم اینجا نب یكی از تشرف یا فتگان بد رگاه حضرت باری تعا لی بر گز یده حق تعا لی ا لمهدی موعودا لحجت برحق وارث کتاب و د ین انبیا ء نا یب پیغمبران واولیا ء الله ومعصومین بحق درهمه قرانها و زما نها وزبا نها وسورهای یاسین نجم نون والقلم وایا ت بیشمار قران مجید واجرا كننده  قران كریم وكلام انبیا ء مطا بق با زما ن ولی ورساننده امرحق تعا لی ولی امر مسلمین ومردم جهان والمهد ی الحمد لله رب العا لمین درروی زمین هستم درامر اصلاح امور مسلمین و همه مرد م جهان امت منند همشا ن را هم  د وست می دارم همه دون را هم د وست می دارم همه شماهارا هم د وست میدارم انها ئیكه دین خا لص ولله دارند ودر صراط مستقیم شرع مقد س واسلام عمل میكنند وحرامهای قران كریم و كتابهای اسمانی وكلام انبیاء را پرهیز می نمایند وازبرگز یده ومصطفی ولی امرورسول حق تعا لی را دراین زما ن كه همه خیر وصلاح مسلمین وخلق الله است اطا عت می كنند وكسا نی وافرادی با اینجا نب مخا لفت میكنند كه با همه انبیا ء اعزام مخا لفت كرده اند مثل زما نهای جاهلیت گذشته وافكاران زما نها هرشخصیتی. كسی. فردی. جماعتی .به اینجا نب كمك ویاری رسا ند ودراین جهت حركت نما ید دراجرای برنا مها وتحقق یافتن امرحقتعا لی مبنی براصلاحا ت  كلیه امورمسلمین ومردم جها ن با نیكوترین قوانین های اجتما ئی درهمه زمینهای زندگانی كه همه درجهت امرخا لق كل مخلوقات وخیروصلاح خلق الله و معصومین ومسلمین ودین خا لص ولله ومردم   جها ن است كه باعث رستگارشد ن ویطهركم تطهیرا میشود در جسم روح وروان همه وعواید وفوائد فرا وا نی هم برای زند گی دنیوی دارد وهم یكد ست وخا لص بودن اعما ل در پیشگاه خا لق جهان و باعث رضوان وخشنودی حق تعا لی وهمه میشود وبه كما ل انسا نیت می رسید ومی رسا نید دیگران را انشاء الله وراه برای اصلاح د ین خا لص وصلح ثبات مردم جهان هموارمی شودانشاء الله من الله توفیق و بهمه انبیاء و برگز ید گان واولیاء الله ومعصومین درهمه زما نها كمك ویاری رسا نیده اید واجری عظیم دارید  انشاء لله تعا لی من الله توفیق العا قبتو للمتقین الله خیر ن ناصرن ومعین ایا ك نعبد و ایا ك نستعین اهدنا الصراط المستقیم  الحمد لله رب العا لمین بگوئیدلا اله الا الله بتما م معا نی وعمل واجرا کنید نمائید تا رستگا روسعادتمند بشوید انشا ءالله وخودواجتماعات راازجاهلیت وعادتهای  مضر تا رعنکبوتی گمراه كننده ود لبستگیهای جاهلا نه  به اشیاء اسمی گمراه گننده كه زینت داده شده واثا ركوتاه فكری وامید بغیر حق ولله داشتن میباشد رها کنید  ...... شیعها وطا غوتهای ساخته شده اقتصادی واجتماعی واثار فكری وذهنی روا نی وعا د تها  وبیهوده وبا طل وخسران همه جوانب ان وزینت انها وهوا وهوس كه جا هلیت با طل گذشته است وعاد ت داده شده اید خود را نجا ت بدهید و ترک کنید که فا صله می ا ندازد بین شما وصراط مستقیم و د ین خا لص وحق و لله و خیر صلاح امورمسلمین وا نسا نها درهمین امراست وما نع د رست  اند یشید ن و برنامه ریزی صحیح و اجرای قوانین صا لحه وبعدالت برای اجتماع و د رست اجرا نمود ن برای همگان میشود وبه غیر این اصلاحات و زد ودن عوارض وجوانب تما می موارد این قبیل مسا ئل كه  واجب شرع مقد س است اگر اقدام نكنید درجهل اسارت گذشته ما ند ن است وانحراف از د ین حق خا لص و لله است وعوارض وجوانب خسرانهای زیادی درهمه موارد و مسا ئل زند گی واجتماعی ود ینی بد ونبا ل میاورد برای همگان ومصدا ق عینی سورها وایهای قران مجید ومذ متهای ان است مبنی بربا طل و بیهوده بود ن این اعما ل ومایع عذاب دردنیا  واخرت میشود و همراه دارد وعوارض وجوانب ان  خلا ف د ین حق و قران واسلام می با شد من الله توفیق کتا ب مقد س اسلام معراج  ا لسعا د ت ویا منشور جهانی اسلا م ویا كتا ب جها ن نامیده و پیامد واشکا رکننده  وا ضح کننده وبیا ن کننده حقیقت دین انبیاء وقران كریم واسلام  مطا بق با زمان حال واینده است بصورت کاربردی ویا اجرائی  بطریق سا ده واشكار بزبا ن خود تا ن درکلیه مسا ئل اجتماعی از بدو تولد تا پایا ن عمرالی بسوی حق تعا لی  و جنت وبهشت اعلا ئ رسیدن ورسانیدن انشاء الله ونجا ت خلق الله از کلیه مسا ئل  زیست محیطی والام واسقام درهمه مسا ئل  زند گی دنیا واخرت راازهرجهت مشكلا ت را حل ومیپوشا ند ا نشاء الله هدایت واموزش شرع مقد س وكلیه امور زند گی و حیا ت وزیستن  فرهنگی  د ینی عباد ت ونیا یش بدركاه رب العا لمین بزبا ن وسخن ساده  وهمین روش درمسائل اجتماعی اقتصادی دسته جمعی قابل كنترل ونظارت كه ارامش واسود كی واطمینان برای زند گی همگان به ارمغان بیاورد انشاء الله اداره کل کشورهدایت اموزش فرهنگی اجتماعی اقتصادی امورسیا سی و کلیه امور محیط زند گی وسلامتی وسا لم زیستن و مسا لمت امیز زند گی کردن را می اموزد بتوسط هیئتهای هفت نفره كه ازخا نوادها شروع بتوسط  برگز یدگان همه خلق الله وبهم متصل وتا مركز حكومت وهدایت امتداد می یا بد وباید هم بیاموزید وبیاموزانیدواجرای ان بنفع احسنت خا لص ولله زمان حا ل واینده ازطفولیت  تا پا یان الی بسوی حق تعا لی بصورت هفت نفرود رد رون هیئتها میتوانند یك نفر را به صورت مد یر ویا نظارت كننده انتخاب كنند ویگا نگی فقط ازخا لق جهان الحمد لله رب العا لمین است و برگز ید گا ن او كه هیچ مزدی ازخلق الله نمیخواهند وهیچ منت وتفا خری و صفات رذ یله بر ..............................  خلق الله ندارند واین هیعتهای هفت نفره برای دفع بوجود امد ن  طا غوتهای سیا سی اقتصادی اجتماعی نژاد پرستی وخود كامه بود ن اشخاص وگمراهیها ی انها است كه بجوامع تحمیل میشود  ود فع جها لتها قوم وقبیله ای و نژادی منطقه ای وستیزه جوئیها و جنگها برای مرزبند یهای سیا سی اداره امورجمعیت ها وجوامع درسطح امورزند گی برای همه مسلمین ومردم جهان می باشد و است برای سا لم وبسلامت زیستن بعدالت و مسا لمت زند گی نمود ن و همزیستی  خلق الله  بصورت اجتماعی بتوسط  مد یران اموزش د یده وامتحان داده ومی اموزد ازطفو لیت انشاء الله  من الله توفیق انشا ءالله .انشاء الله انشاء الله .انشاء الله .انشاء الله. انشا ءالله .انشاء الله اینجا نب ازعموم مسلمین وخلق الله و دانشمندان و اند یشمندان جها ن یا ری میجویم برای نجا ت بشریت چونكه اداره امورزند گی بطریق بهتری وجد ید تری خواهد بود وبا ید كلیه مسئولین كشوری وحكومتی ازهرقبیل وهرجماعت مسائل واحکام اصلاحات رااز رادیو وتلویزیون ببحث گذاشته  مواضع خودشانرا اشكار واضح كنند در پیشگاه وامرالحمد لله رب العا لمین وبرگز یده مصطفی اودر این زمان اگرمیگویند مسلما نند وپیرواحكام قران كریم هستند وانبیاء الله هستند اسلام علی عباد لله ا لصا لحین اسلا م علی ابا صا لح امام ا لمهدی موعود الحجت برحق وبرگزیده اما م زما ن ولی الله اسلا م علی منتبع الهدای  سلام برهدایت یا فتگا ن

تبیان بیان اشکار 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:50  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

پیام و نشانه النور

بگوئید لا اله الا الله به تمام معانی و عمل واجرا نمایید تا رستگار شوید انشاء الله  

 قل هوالله اکبر بسم الله الر حمن الرحیم قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین

العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم ا لنورالقائم یهدی الی صراط العظیم حی علی صرا ط العظیم حی علی صراط المستقیم انا المهدی انا ا لقا ئم ا لزما ن انا بقیت الله فی ارضه من ا لحجت ابن ا لحسنم رسول هدایت وسلا مت وسعاد ت ورستگار شد ن انشا ءالله اسلام علی من تبع الهدای سلام برهدایت یافتگا ن اصلاته خیرن من القوم وامت و النا س اجمعین قل ا ن ربی یقذ ف با لحق علم الغیوب قل جاء ا لحق وما یبدی البا طل وما یعید قل جاءا لحق وزهق البا طل ان البا طل کان زهوقا وننزل من القران ما هو شفا ء ورحمته للمو مومنین وقتی د ین وائین شماها سلام واسلام است یعنی الی همه مسا ئل نیکوی مطرح شده درصحیفهای قبل بهمد یگرمی گوئید هدایت ورحمتی وکرامتی ازروح خلقت خداوند خا لق جهان واثاری ازخلقت حضرت محمد ادم صلی الله یعنی مثل شباهت به انسان حضرت محمد ادم حوا خلق افریده شده ام وهمچنین وهدایتی ازحضرت عیسی مسیح سلام لله علیها وانبیا ء الله گذ شته دروجود وشخصیت من است وهمچنین ازهدایت اناعبد الله محمد رسول الله برگزیده ومصطفی این زمان المهدی موعود الحجت ابن الحسنم هادی ومنجی عا لم بشریت انسانها ولایت برحق امرحق تعا لی رسول هدایت وسلامت وسعادت ورستگار شدن انشاء الله هستم واطاعت امرحق نموده اید وراه سلامت وسعادت ورستگار شدن را می پیما ئید  انشاء الله اگرکه اطاعت امرکنید ونما ئید ازان بهرمند هستید انشاء الله این ایت نشانه علائم النورالسماوات والعرض میباشد همراه باصحیفها  این علامت عینآ عینآ بطور ساده دردووقت  متفاو ت برای اینجا نب دراسمان شکل گرفته ظاهر شده است ونشا نه وایت النورالقائم سماوات والارض است کلمه النورسماوات والعرض هم درقران هم ازهمین ا ستنبا ط شده است کلمته لا اله الا الله هم بتوسط وحی ازهمین هدایت الهام وحی شده است که برای اینجا نب نما یان شده است وهمچنین نشانه وایت عروت الوثقی وسبعا المثا نی است که نشانه وایت عظیم و صراط مستقیم وخلقت و افریدگاری وافرینش جهان است خداوندی بغیرازخالق جهان وجود ندارد ایت نشانه بعثت ورسا لت بند گی اینجا نب نسبت بخا لق خداوند جهان الحمد لله رب العا لمین است وهدایت برصراط عظیم مستقیم وافرینش وهدایت بنی ادم  دراین زمان عصرجدید است ا ین امرنشا نه ایت علائم وهدایت برحق المهدی موعود الحجت ابن برگزیده مصطفی صاحب اسما ء الحسنی جهان است انشاء الله این ا یت ونشانه را بجمیع پیروان د ین اسلام وسلام به همه جوامع مسلمان یهودی ومسیحی ازهر مسلک وغیره اعلام و ابلا غ می نما یم و سلیب هم به زبان وسخن  شما ها وبه زبا ن وسخن مسلمانان ازهمین ا یت ونشانه وعلائم النورالسماوات والارض می با شد واستنبا ط شده است من الله توفیق انشاء الله وشما ها ان را پیرامون مکانها  یعنی اطراف ساختمانها ی عبا دت گاهها  بکار ببرید مثل سا ختن منا رها  دراطراف مسجد ها انشا ءالله وازذکرها ی مقد س اسما ء الحسنی وازایات والا ی وبلند مرتبه قران استفاده نیکو وبحق ببرید ودرقلعه محکم لا اله الا الله که بوسعت کل جهان هستی وخلقت جها ن است درائید انشاء الله عبا د ت ونیا یش بطور خا لصانه نما ئید وبزبا ن مادری خود تا ن هم  اشکا ل ندارد وبه مطهرات جمع پاکیها محسنا ت رفتار وکرداروعملکردهای نیکوحسن اخلاقیا ت درروابت ومعاشرتهای نیکو وپسند یده یعنی رعا یت حق وحقوق اجتما ئی همد یگررا نمودن ومسا لمت امیز زیستن وزندگی بعدالت د رجوامع واجتماع وخوانواده بنما ئید انشاء الله وعبا دتها ی یومیه وفرا یض اجتماعا ت جوامع مختلف را کا مل وصحیح بجا ی بیا ورید  بدون شبهه وشرک وعادتها ی مضروجاهلیت چه ازگذ شته باشد وحا ل و بپرهیزیدازاعما ل با طل در پیشگاه پروردگارتان من الله توفیق انشا ءالله االحمد لله  رب العا لمین اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یا فتگان اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته - انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله  انشاء الله انشا ءالله انشا ءالله انشاء الله  الهم صله وصلی علی امت محمد وال محمد  یعنی جمیع انبیا ء الله رسولان برگزید گان مصطفی ها فرستادگان نزول کنندگان حضرت باری تعالی برای هدایت امر دین حق لله  تعا لی برای پرورد کارعا لمیان انشا ءالله الحمد لله رب العا لمین )رسوللهم واحد ولایت النورسماوات والارض

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:47  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

پیام نوروزی

قل هو الله اکبر بسم الله الرحمن ا لرحیم قل هو الله احد ا لحمد لله رب ا لعا لمین

العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن ومعین ایا ک نعبد وایا ک نستعین اهد نا الصراط المستقیم عبدالله  طوبی نجم نون والقلم ا لمهدی موعود ا لحجت برحق وبرگز یده امام زمان وعبد بند ه وهد یه صا حب زما ن حضرت حق باری تعا لی نورسما وات ذات اقد س احد یت خا لق کل مخلو قا ت ما لک کل ایام ود ین وهمه انبیاء  وبر گزیدها ورسولان واسلام است این پیام دراین عصروزمان در پیام نوروزی و گرد ش زمان وایام  بهمه مردم ایران و مسلمین ومردم جهان است این پیام ازولی الله امرحق ا لمهدی موعود رسول والحجت برحق وهد یه الحمد لله رب ا لعا لمین است که اورا بظهورونما یا ن نموده شده و پیام حق تعا لی را اعلام واشکار نموده  با نشا نهای فراوان ازمد تها ی پیشین و تا تحقق کامل امرخا لق جهان حضرت باری تعا لی الحمد لله رب العا لمین ادامه درامرهدایت و سلامت پایدار واستوارمی باشد الی یوم القیامت انشاء الله  چونکه اینجا نب برای هدایت و سلامت جوامع و بینا ت همه امتهای وانبیا ء وپیامبران پیشین فرزندان حضرت محمد ادم وحوا صلی الله مبعوث ونموده شده ام پیام ورسا لت اینجا نب صلح ودوستی همزیستی مسا لمت امیزبرای همه انسانها است وبرادری وعدالت وعبود یت وعبادت حقتعا لی وزندگی با سعا دتمندی اسود گی زیستن ورستگاری تواعم با اعما ل  نیکو واموزش تربیت مداوم  برای همگا ن است وهمه انسانها بطریق راستی د ین حق ولله  ومفاهیم قران علیم وکریم وکتابهای اسمانی که همه ازیک مبدا میباشد وحا صل برگزیده شدن وبعثت انبیاء درزمانهای وزبا نها ی مختلف است و با ید با عمل نمودنها بان احکام وحاصل ان اعما لها را بد ونه جا هلیت و خسرا ن و زیا نکاری درهمه امورزند گی ودر  اعما ل درد نیا واخرت باشد و براسا س علم وعقل سلیم  ونجا ت وصلاح وحا صل ومحصول و سخنا ن همه پیغمبران وعلم و تجا رب ودرا یت همه انها وزما نها قراردارد وهمه براسا س امرخا لق کل جهان صا حب همه مخلوقا ت الحمد لله رب العا لمین است وهمه هدایتها وهمه انسا نها وصاحب هستی ازازل تا  ابد یت است و با تقوا ترین همه انها انسا ها ی با قلوب پاک وراستگو وصدیق وتصد یق کننده وتسلیم امرحق شونده اند که هما ن د ین حق ولله وخا لص است و پیروی ازهمه پیامهای برحق ا ینجا نب ازگذ شته تا به ا ینده میباشد که همه با نشا نهای حق تعا لی درقران علیم وکریم  برای زمان حا ل واینده  بطریق راستی مطا بقت مینما ید و میباشد انشاء الله اسلام علی جمیع خلایق ومسلمین ومو ئمنین وصد یقین ومعصومین والصا لحین ونیکوکاران بقصد حمد ورضوان حق تعا لی انشا ءالله حی علی صراط المستقیم اصلاته خیرون من ا لقوم یا ا مت والناس اجعین اسلام علی منتبع الهدای  سلام بر هدایت یا فتگان الحمد لله رب العا لمین- انشا ءالله انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله انشا ءالله=پیام نوروزی

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:46  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

پیا م کتاب مقد س

قل هوالله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هوالله احد الحمد لله رب العا لمين

العا قبتو للمتقين الله خيرن ناصرن ومعين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم كتاب مقد س اسلام معراج السعا دت پیا مد واشکار کننده د ین انبیا ء وشرع مقد س مطا بق با زمان حا ل واينده وتکمیل کننده واشكار كننده احکام دين حق وانبياء وبیان کننده دین اسلام خا لص ولله وصراط مستقیم و معرفی نمودن گمراهيهاي گذشته وجها لتهاي  فرقه اي وتبعيض نژادي  وجدا كننده حق از باطل است ونجات دهنده خلق الله ازاسارتها وطا غوتها ي شيعي واسمي و بردگي وبند گي اشياء وگذ شتگان و زدودن اثا رجها لتهای خسران اميزگذ شتگان وحا ل است برای رستگارشدن خلق الله و خا لص شدن اعما ل بندگا ن درجهت عبود يت خالق وپديد اورنده جهان هستي وعبا د ت کنندگا ن اوخا لص ولله انشاء الله و اجرا ي نمو دن  ا هداف و پيام انبیاء اعزام وامرخداوند جهان براينستكه خودتان رابجا ي د ين ننما ئيد و به صا حب همه نعمتهاي جهان وخا لق كل مخلو قا ت تكيه نما ئيد وبسنجيد وبينديشيد وفقط عبود يت او را تبليغ نما ئيد و ثبا ت وشنا خت و استواري دين حق گراي اسلام  وخلق الله را وايه هاي قران كريم مبنی براینست که فقط  خا لق جهان را بپرستید وازاواستمداد وكمك بخواهيد وبطلبيد ووبه او اميد داشته باشيد خير وصلاح مخلوقا ت را خالق جها ن بر اين دانسته است انشاء الله و هیچ شیعی و اسمي و طا غوت را بهرصورت دا خل عبا د ت ود ین ومعرفی ننما ئيد  الگو گرفتن واموزش ديد ن در جهت علوم ومعارف  د ين ازعا لمان د يني كه با قصد رضوان حق تعا لي بندگان اورا اموزش ميدهند وانجام ميگيرد لازم است كه به عبو د يت و د ين خا لص وعبا دت خلق الله و صراط مستقيم كه خواسته امرحق تعا لي است خدشه اي وارد نكند وانحراف ايجاد نشود وخا لص ولله باشد  راه وروش  وقوانين اداره امورسیا سی واقتصادی و کلیه امور خلایق را انشا ءالله با قصد قر بتن الي الله وخا لصا نه براي حق تعا لي خا لق جهان و بنيت حمد ورضوان وتكليف حق تعا لي را انجام بدهيدانشا ءالله ازادي يعني حفا ظت ازانسا نيت وقدرداني وحمد ورضوان حق تعا لي واحترام متقا بل براي حيا ط وهمزيستي ومسا لمت اميز زيستن اجتماع وجوامع بند گان خا لق جهان و قوانين  فرزندان حضرت ادم  وحوا صلی الله است وازادي تا حدي معني ميدهد كه نظم و ثبا ت شخصيت اجتماعي وعواطف انساني وحرمت وحريم حفا ظت واصا لت وسلامت اجتماع وانسا نيت  كه همه درد ين حق وخا لص ولله خلا صه ميشود و با اموزشهاي مداوم ميسر ميشود كه درستي اعما ل نيكو را بخطر نيندازد وعا طفه وحيا  وتربيت واد ب را وامرحق تعا لي وانبياء است وهمگان وخردمندان مبني براينست كه بشنويد سخن وكلام را وپيروي كنيد بهترين واحسنترينش را براي  اجتماع و قوانين وتمد ن يعني عملكرد براي نجا ت انسانها وروح انها ست ونجات انها از لجام گسيختگي جامعه وكليه نا درستيها  به جامعه  انسا نيت يعني نظم و انظبا ط اجتماعي يعني بعضي كارها را بايد بپرهيزيد وانجام ندهيد وبعضي ازكارها را بايد انجام بدهيد كه سا ختن ايمان است و تقوا همين است و دريك فرم ثا بت و معين محفوظ باشيد وخود رامطا بقت بدهيد وعمل وعبا د ت كنيد و حركت كنيد كه حلا ل وحرام وقوانين د ين حق ولله ميشود هم از نظردانش علمي وعقلي وشنا خت صا حب خلقت جهان وهستي ونظم انشاء الله بد ون ازهرخرافا ت وجاهليتهاي گذشته وبراي رشد جوامع بايد عدالت عمومي دركليه اموزشها وظرفيتها رعا يت وحا صل بشوددرسطوح همه جامعه وجامعه ها  وهمه جا ها ي سرزميني واجتما عي  انشاء الله  بدانيد اين براي جوامع اسلام  مسيحيت ويهودي وغيره.................. ميبا شد بعضي ازحيوانا ت جسمها وغريزهائي............. دارند  خبيث لجام گسيخته كمتراز اينكه با انسا ن معاشرت وهمنشيني داشته با شند خوي وحشي وبد اموزي با خود شا ن حمل ميكنند وهمانطوركه شكلهاي انها و متفا وت است همانطورهم غريزها وخوي واثار انها متفا وت است و انسا نها بايد ازدستا ويزي و همنشيني با انها بهر صورت چه تميز وغيره  بپرهيزيد وبپرهيزند بخصوص سگ وگربه وخوك ومشا بها ت امثا ل اينها ومحيط زندگي انها بايد از انسا نها كاملا ازاول عمرو طفوليت تا پايا ن عمر جدا باشد البته استفاده كارگري وخدمتي ومواظبت كمك  نمودن وكمک كرفتن تا حد ي كه با انها  اميخته وهمنشين ود ست اويز وا سير وعاد ت نشود جا يزاست مثل اسب وغيره كه ازانها استفاده ميكنيد وكمك وخوراكي داد ن بهمه انها ثواب دارد وهمچنين پرندها جدا ازانسا نها وبپرهيزيد ازهمنشيني باانها وهم اميختگي وزندگي ودست بازي ومحيط  سكونت وخواب خوراك وپوشاك را محفوظ بداريد ازانها بهرصورت چونكه بمرورزمان عا دت زشت وغلط وخسا رت اميزدرهمه موارد زندگي ميشود  كه بر روي روابط زندگي وبا روح و روان وجسم ورفتار وكردار وخوي انسا نها اميخته ورشد مي كند و اثر ميگذارد وعادت وعادي ميشود وجاي اند يشه انسا ني درست وعواطف زيبا ي ومحبت بين خانواده جوامع انسا نيت و اعما ل نيكو را ميكيرد  نسبت بهمه انسانها مثل هر چيزخسران اميز د يگر ودر طول زمان وزندگي مداوم  با انسان  انسانهارا را ازاصا لت وانسا نيت مي اندازد وكسري شخصيت وفكري رواني  وابستگي  ايجاد مينما يدويا ميكند  وترك ان عاد تها مشكل است چونكه دراثر گذشته ريشه دار شده مثل هر اموزش غلط وزيا نبار د يگر وهمچنين در شكل وروح و حشر انسانها درجهان اخرت اثر دارد وباعث انحراف وكم ظرفيتي وكوچكي فرزندان حضرت ادم وحوا ونسل انسان خا لص مي شود وخواسته وفريب شيا طين است  وشيا طين بر انها اثر دارند بطوري كه در قيامت يعني مردن وزنده شد مثل............... مي شوند نه  مثل انسان وهمچنين عواطف ومحبت بين خانواده و فرزندان وانسا نهارا ومحيط زندگي را از بين ميبرد ويك عاد ت زشت غلط و خسران اميزوزيا نبارميبا شد وهمه كس قادربه بدرك مضرات ان نيست براثرعاد ت كذشته كه عادي شده وعلم زمان لازم است وتحقيقا ت عمري وكلي لازم است تا درك بشود وفقط عوارض گريبا نگير اجتماع وخانوادگي انرا مي بينيد ونمي دانيد علت چيست براي جوامع انساني مثل اعتيادهاي ديگر كه خسران اميز است و اثرات جسمي رواني وروحي دارد وباعث تباهي ميشود وانسانها به ان عاد ت نموده ونمي توانند ترك كنند وخير وصلاح وهستي زندگی يشان برترك نمودن ا ن عا د تها است انشاء الله وهمچنين بايد ازكليه اعما ل شرك الود وشيع پرستي وبت پرستي وطا غوت پرستي ونژاد پرستي وكليه جاهليتهاي كه دورازصراط مستقيم حق ولله و انسا نيت است وبپرهيزيد كه خلقت اوليه انسا ن كه جمع مطهرات ومحسنا ت روح خا لق جهان را به او عطا شده  است وميشود و بپرهيزيد ازحرا م ها که باعث گمراهي و ضلا لت انسا نها ميشود وبايد بپرهيزيدازشر شيطا ن كه پيروان وفريب خوردگان وجها لت پيشه گان مشركان وكافران هستند وهمچنين بي بند وباري زن وشوهر نسبت بهمد يگر وكنترل ومسئوليت  نداشتن نسبت به زوجيت وپيمان  مقد س واما نت ومحبت دو جا نبه درجوامع انسا ني كه باعث از بين رفتن انسا نيت وروح پا ك وعاطفه ومحبت  خا لص مي شود واعتماد ومحفوظ بودن خانواده وانسا نها را ازاصا لت و شخصيت می  اندازد و به روا بط  زندگي وخانوادكي واجتما ع  خدشه وارد ميكند وبايد مثل چيزهاي گرانبها وگران قيمت كه خداوند به انسان وديعه داده وبا يد محفوظ داشته وبدارد براي حيا ت هرنفس لازم است و شخصيت اورا حفظ مي نمايد دردنيا واخرت انشا ءالله  ونگهداري نمي كند و انرا درمعرض با دها وطوفانهاي سخت گذاشته وگرد خا ك وسوز وسرما وگرما ي بيش ازحد گذاشته واصا لت اوضعيف ميشودواين حكم يك مثل را پيدا ميكند وهمينطوراست اصا لت زنا ن وگوهرانها را  از بين ميبرد وبا حرمت وحريم وحفا ظت وپايداري ومدا ومت وپوشش حفظ ميشود وبراي زنان محفوظ مي شود روابط زن  وشوهرومحبت بين انها انشاء الله  وهمچنين عبود يت وعباد ت دعا ونيا يش شكرگزاري وطلب مغفرت خا لق جهان وصا حب همه هدايتها ونعمتها  وخلقتهاي جهان ازازل تا ابد يت واجب ولازم وراهنما است وعلم دانش براي حيا ط و سا لم زيستن اميد واستواري درهرحا ل ومحا فظت ازشر شيا طين وانحرافا ت فكري ورواني و اخلاقي براي همه مخلوقا ت ازجمله انسا نها بوده وهست وميباشد وباعث پايداري د ين واستواري انسا نيت وموجود يت فردي واجتماعي به ا نسا ن ميدهد وميشود و باعث اميد واري وتسكين جسم وروح وروان وپاكي قلوب مي شود و تضمين كننده سلامت رواني ودوام پرستش يا تكيه گاه  بصا حب خلقت انسا ن وجهان وبقاء د ين واجتماع و خا لص شد ن د ين برای عبود يت  خا لق جهان است وبايد مداومت وبايد باندازه ونظم ومتعادل مفيد وكار سازبشود نسبت به ايام شب وروز كه ازجا نب حق تعا لي معين شده است در طول زندگا ني وباعث سعادت مند شد ن ونظم  ومعاشرت درروابت كليه اجتماع وثبا ت انسا ن درد نيا واخرت مي شود انشا ءالله وبايد حد اقل براي همگان هرصبح  قبل ازطلوع افتا ب ظهروعصرو مغرب وشام به عبا د ت ونيا يش شكرگزاري بپردازيد...........      حد اقل براي هر مرتبه ............ بصورت نماز ودعا ونيا يش وذكرخا لق جهان حمد  وسپاسگزاري ازهمه نعمتها  وخلقت وزندگي وحياتي كه خالق جهان الحمد لله رب العا لمين عطا نموده بهر يك ازموجودات زنده وخلقت انسا ن انشاء الله و) روزه هم جا ي خود را دارد وبرای جسم  وقلوب وروح روان و تقویت اراده کارسازاست وباعث تحول درمزاج وروحیا ت انسان  می باشد  به اميد قبولي ورضوان حضرت حق باري تعالي انشا ءالله براي محفوظ بودن و سعا دتمندي درد نيا واخرت ونظم ارشاد و نشاط  وثبا ت براي حل مسا ئل اجتماعي انشاء الله وبيشترازان هم مانعي ندارد كه ازكليه وقتها كما ل استفا ده بشود براي  ارتباط هرچه بيشتر با خا لق جهان براي قرب وتعا لي وخا لص شد ن دانش و  اعما ل وروح وروان هرچه بيشتر ومسجد يعني جا ي عباد ت و جد يت دراعما ل حسنه واگردركليسا ها هم اصلاح ومطهر بشود ومنا زل وهر جا ي پا ك ومطهر انجام واجرا شود برطبق شريعت انشا ءالله وباعث پايداري د ين واجتما ع و  ثبا ت انسا ن  وبقاء واميد واري ونظم اجتماع ميشود انشاء لله وهرجوامعي مي تواند عباد ت ودعا ونيا يش وشكرگزاري خود را بطورمنظم وخا لصا نه تنظيم نمايد با يك معني كلي ويا اينكه همه مجموعه ذكرها را بيك زبا ن اجرا نمايد وهرچه كامل تروخا لص تر بهتراست وبايد معاني انرا درك كند درموارد جزئي هرذ كري كلمت الله وحمد دران باشد كم و زيا د يا عقب وجلو واهسته وبلند بجاي درستش باشد كفا يت مينما يد ونبايد اين مسا ئل  باعث  تشدوت واختلاف وتفرقه و دشنام وگناه بشود درجوامع مسلمين چونكه هد ف كلي عباد ت ونيا يش وحمد ورضوان حق تعالي خا لق كل جهان هستي يكتا ي بي همتا الحمد لله رب العا لمين مي باشد انشاء الله  وتمامي موارد ذكر شده با قوانين جديد به اجرا گذاشته وتشويق وتبليغ وتلقين شود تا جوامع مسيحي ويهودي ازان اعما ل ومعياربا طل غيراصولي علمي عقلي وانسا ني كه براثر اموزشهاي غلط فرهنگ عصرحجر وجاهليت رومي برجاي مانده شده  قبل ازحضرت عيسي مسيح سلا م الله عليها وان حضرت عليه ان مبا رزه وقيام نموده است وخواسته او وهمه انبياء مي باشد بپرهیزید انشاء الله و بايد با اموزشهاي جديد وقوانين جديد بصلاح واصلاح شود در تمامي جوامع  وبدانيد زندگي د نيا واخرت وسعا دتمندي وعباد ت وكليه احكام  وچطور زيستن را اموزشها وقوانين نيكو درجهت هرامر خير وصلا حي را از طفوليت تا پايا ن عمربا هدايت واستمداد از خالق جهان مي سا زد بهر صورت وهرعلمي ومرام وكردار نيكوئي كه اموزش وتعليم بدهيد درجهت حق تعا لي و تلقين بشود  باوروعاد ت ميشود دردراز مد ت و باید همگان ازقوانين واعما ل خسران اميزگذشته واموزشهاي غلط نجا ت يا بند انشاء الله ودركليه سطوح جوامع بايد معلم باشيد وبيا موزيد وبيا موزانيد همكان بنيت خا لق وپديد اورنده كل  مخلوقا ت انشاء الله و قسمتي ازامر بمعروف ونهي ازمنكرهمين است وكليه قوانين و موارد ي كه نشئت كرفته ازعادتهاي با طل گذشته وبد ون نظم  انساني واجتماعي و سلامت جوامع برخلا ف  صراط مستقيم وامرخا لق جهان وپديد اورنده وهدايت كننده  كه امر مبعوث نمودن همه پيامبران وانبياء واوليا ء الله  ازاولين تا اخرين واديا ن اسما ني شكل گرفته وهيچ يك ازپيامبران وحق تعا لي  نمي پسندند وبايد تمامي ان اثار وعوارض ان اعما ل زيا نبارو خلا ف شعون ومنزلت اجتماعي ازجوامع انساني  پا ك وزدوده واصلاح  شود وهمچنين طهارت وپاكيزه گي كه بايد درهمه اموراجتماعي ازجمله محيط  زندگي و فرزندان وجسم  جا ن درون يعني قلوب  وبيرون وجود خودتا ن يعني يطهركم تطهيرا شويد درحمامها غسل كنيد يعني پا ك شدن ازهرالودگي وبهداشتي شد ن ودرموا رد  د ستشوئي شستشو كنيد با اب روان وبطوراصولي وكليه اصول لازم  وبهداشتي وسلامتي حركا ت جسمي را رعا يت بنما ئيد  تا بسلامتي جمعي عمومي دست  يابيد اين براي مسيحيت وهمه  مي باشد انشا ءالله درهمه امور زندگي ومعاشرتها وبدانيد  روح انسانها با د ين خا لص ولله وقلوب پا ك شده كه دراثرعبا دت وصداقت و اعما ل نيكو وپرهيزكاري مطهرات ومحسنا ت انسا ني ميسر وحا صل ميشود و روح انسا ن موجود اسماني است وبا حيوانا ت منا فا ت دارد وجدا ميباشد وبدانيد حرام بودن گوشت بعضي ازحيوانا ت راخالق جهان با ن عا لم است وبستگي به اثراتي است كه در درازمد ت ميگذارد برروي انسا ن ويكي شكل ظاهري انها مي باشد ودر گذشته امكانات كشا ورزي وبر داشت محصولات مثل زمان كنوني و حا ل ميسر نبو ده است واين بايد  مد نظر وسر لوحه خوراكيها وطعامها قراربگيرد وهمچنين بپرهيزيد از طعا مها ئي كه ازجسم حيوانا ت حرام گوشت وديگر مشتقا ت ان ومشروبا ت حرام  وعوامل  زيا نبار جسمي وخوي انها که  جذ ب وجود انسا نها ميشودوبا جا ن وفكر وروح روان انسا نها درمي اويزد وزندگي را مي سا زد و انواع عوارضها ی انها را در طول زندگی ازهمه نظر وباعث بي قيدي وبي احسا س بود ن نسل وبر حيا ت وممات و برانسانها اثر مي گذارد وبا عث خسران واعما ل جهل وگناه مي شود بدانيد واگا ه با شيد همانطور كه داروها برروي احوالات انسانها اثرمي كذارد غذاها واعما ل واموزشها  وسخنها هم اثرمي گذارد ازطفوليت چه درجهت خير وصلاح وچه درجهت شرا رت وفساد در جوامع ظا هر ميشود و درجرمهاي مختلف بروز مينما يد ومواد خوراكي  انسا نرا بايد بر اسا س علمي كه همان حلالها مي باشد و بنا نهيد غذاي انسا ن اوليه حبوبا ت ميوه جا ت سبزي جا ت ونباتا ت وجانداران حلا ل گوشت كه معاني اسماني وزميني دارد  يعني سم شكافته تكامل يافته وپا ك شده ازهرالودگي ميباشد  وبدانيد  خورد ن حيوانا ت حرام گوشت عاطفه انساني وخوي انسا نيت را تغيیر ميدهد كه همان انسا ن اصيل بود ن است وخوي حيواني را درجسم وروح وروان انسا نها تقويت مي كند ودر دراز مد ت هم روي ژنها وهم روي انواع سلولها ونطفه  واحوالات ذهني انسا ن اثر سوء ميگذارد وانواع مرضها ي نا گها ني را بروز وبوجود مي اورد ومردم نميدانند به چه علت است چونكه در طول زمان اثر مي گذارد وگذاشته است وبعضي از انسانها يك چهره ظاهري  دارند ويك چهره با طني كه روح  انها ست وخا لق جهان عا لم به همه انها ميباشد وكساني كه  بصيرت  داشته با شند وخا لق جهان بخواهد مينما يد وميفهمند وهمچنين با يد مراكز فسق وفجور................ وانواع فسادها ي شرارت اموز بايد بر چيده شود در تمام ايام و درهمه جا ها وما نع تبليغ براي ان مراكز بشويد  ومراكزي با دانش اموختن وتفريحا ت سا لم واصولي انساني واخلاقي عا طفي با ارامش ونشا ت خا نوادگي  جا ي گزين بشود انشاء الله  وبدانيد اگرپيروان شيا طين وجها لت پيشه گان با خوي  حيواني وشيطا ني را اگر ازاد بگذاريد همه جامعها را بفساد مي كشا نند چونكه انها به انسا نيت فكر نميكنند چه رسد به  د ين خا لص وسعا دتمندي د نيا واخرت  انسا نها دروا قع انها پي روان اعما ل شرارت  شيا طين هستند واهل دوذخ و دشمنا ن انسانها و فرزندان حضرت ادم وحوا  ودرهرحا ل بايد اموزش وتربيت صحيح واصولي سر لوحه زندكي قراربكيرد ازطفوليت براي همكان انشاء الله وازادي تصويب قوانين دركليه موارد اجتماعي بايد برامرخالق كل مخلوقا ت وبراسا س كتابها ي اسماني وكلام انبياء واصول عقل ومنطق درست كه همه جهان هستي را فرا گرفته باشد وانسا ن اسما ني كه شمه اي ازروح پا ك وجمع مطهرات ومحسنا ت خا لق جهان با اراده خلقت دروجودو باوعطا شده براي حيا ت وزيستن نیکوی انسانی است  درحقيقت ما چيزي نيستيم جزانچه كه خا لق جهان هستي بنما يد يا اينكه بخواهد وانچه سعي وكوشش درمحسنا ت اعما ل ونيكوئي مي نما ئيم ثبت وضبط مي شود الحمد لله رب العا لمين اسلام علي جميع شهدائ حق لله والصا لحين الحمد لله رب العا لمین  اسلام علي منتبع الهداي سلام برهدایت یافتگان  -انشاء الله انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله انشا ء الله انشاء الله  كليه قران ها صحيفها ونامها كه امروپيام وابلاغ و نيكوئي را كه ازجا نب  حقتعا لي ميباشد برمسلمين وهمگا ن واجب ولا زم است كه بزبان انگليسي وعربي ترجمه و توجيه وتفسير نما يند وبه سرا سر مراكز ديني سطح كره زمين وكليساها ومرا كز ديكر ارسا ل شود وبمورد اجرا وعمل  بگذا رند وبگذاريد با نظم جد يد  انشاء الله 

=پیا م کتاب مقد س

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:46  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

بیان سوره یا سین

قل هو الله اكبر بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین

العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن و معین ایا ك نعبد وایاك نستعین اهدنا الصراط المستقيم اینجا نب یكی از تشرف یا فتگا ن بدرگاه حضرت باری تعا لی برگزیده  مصطفی وارث کتاب و د ین انبیاء نا یب پیغمبران ومعصومین بحق درهمه قران ها ودرزما نها واجرا كننده قران كریم وكلا م  انبیا ء الله ولی الله امرحق ولی امر مسلمین و مرد م جها  ن درروی زمین هستم كسانی با اینجا نب مخا لفت میكنند كه   با همه انبیاء اعزام مخا لفت كرده اند مثل زما نهای جاهلیت گذشته وافكار ان زما نها بهر شكل وبهر صورت هر كسی وفردی وجماعتی به اینجا نب كمك ویاری رساند در اجرای برنا مهای امر حق تعا لی كه همه درجهت  امرحق وخیر صلاح خلق الله ومسلمین ومرد م جها ن است به همه انبیاء الله وبرگز یدگا ن واولیا ءالله ومعصومین درهمه زما نها كمك ویاری رسانیده است واجری عظیم دارد انشاء الله بخا طر عملكرد صالح ودرستش وكمك به انسا نیت وخیرو صلاح و صلح وثبا ت همكا ن در پنا ه حق تعا لی وسا زماندهی به كلیه امور زیست محیطی واداره كردن نمودن صحیح امور اجتما ئی واقتصا دی ودینی بد ست مستقیم همه خلق لله و اجتماعا ت بدون غرض ورزی بدورازجاهلیت گذ شته واثار نژاد پرستی وغیران است اینجا نب هد یه امرالحمد لله رب العا لمین هستم بطورخا لص و لله درجهت هدایت همه خلق الله وعموم پیروان همه انبیاء برای نجا ت بشریت ازافكارجاهلیت گذشته درقومیتهای وافكارمختلف امرحق را اعلا م مینما یم الله خیرن ناصرن ومعین بدانید واگاه باشید اینجا نب برای اشكار شد ن مسا ئل واجرای امرحق ووظیفه ونجات خلق الله و مرد م مظلوم واجرانمود ن وهدایت به امرحق وانجام رسا لت حضرت باری تعا لی بغیرازدرنظر گرفتن منا فع اشخا ص وگروها وفرقها وجا هلیت انها امرحق رااعلام  میكنم ایه قران-  بگو ای بندگان رب العا لمین انا ن كه ایمان اورد ید بپرهیزید وبترسید از پروردگارتان برای انا ن كه خوبی كرد نند دراین د نیا خوبی است وزمین خدا وسیع است جزاین  نیست تمام داده میشوندصبر كنندگا ن مزدشا ن واجرشانرا بدونه حساب ایه قران- بگوبدرستیكه من میترسم اكر نا فرمانی كنم پروردگارم را ازعذاب روز بزرگ بگوالله را میپرستم خا لص كننده ام برایش د ینم را وفرموده شده ام كه باشم اول هدایت كننده مسلمانا ن پس بپرستید انچه خواهید از شئتم من دونه الله =  یعنی شیعاتون قبرهای زینت داده شده اسمی واثارشا ن وهر عمل با طل شیطان گه ازجاهلیتهای گذشته مانده ومثل ان را ازغیراوالحمد لله رب العا لمین پروردگارجها نیان بگو بد رستیكه زیان كاران انا نند كه زیا ن كردند درنفسها شا ن وكسا نشا ن روز قیا مت دانسته باشید كه انست ان زیا ن اشكارمرایشانرا است ازبالایشان سا یبا نها ازاتش واز زیرشا ن سا یبا نها به ا ن بیم میدهد الله به ا ن بند گانشرا ای بندگا ن ازخا لق کل مخلوقات وصاحب همه نعمتها  یتا ن اطاعت نمائیدو بپرهیزید ازنا فرمانی پروردگارتا ن و انا ن كه اجتنا ب کردنند ازطاغوت كه بپرستند ان را= بدانید واگاه باشید در قد یم  طا غوت اقتصادی وسیاسی مثل حا ل نبوده وهمین قبرها و شكلهائی مثل همینها بوده بد ین صورت كه  بزرگ قومی ویا اینكه سلطانی بردگا ن وبندگا ن فراوانی داشته واین بردگا ن و    بندگا ن  كمتراز ......... او را همه چیز خودشا ن می دانستند وهم زنده وهم مرده انهارا پرستش میكرده اندوبعضی ازان طا غوتها جدات ان بردها وبندها بودند بطوری كه هم پد را  نشا ن بوده اند وهم  طا غوتشان وهم شیعشان ود یگران راهم فریب داده وتشویق كه مثل ان جها لت پیشگا ن ومثل پدرانشان با شند طاق وبنائی هم برای انها  می ساختند كه او را وبنا ی او را می گفتند طاغوتها یا طا بوتها یعنی محل دفن بزرگ یا بزرگا ن مثل مقبرههای فراعنه مصر وغیران ودراین سرزمین به ا ینطور بر پایه همان روش قد یم رشد كرده بد ین صورت هست كه بین طاغوتهای قدیم وجدیدوانها براثرجهل وبیسوادی ونادانی بردگی وبندگی ونژاد پرستی وبزرگداشت رئیس ان قوم  بوده وعا دت میشده ودراین زمان رئیس وشفاعت درجهان اخرت وزیر پوشش منت درد ین و تفا خرمنت بزرگ نما ئی دروغین و تبعیض وتعریف وتمجید بی حد وحصر وخد متی كه درراه د ین داشته اند بنا شده وبا ذكراسماءالله   پر وردگارعا لم هستی مقد س شده ودخل وتصرفی داده اند  بناحق خلاف صراط مستقیم ودین حق خا لص لله باشد تا  با طا غوتها یشان درقا لب شیعها یشا ن محشور شوند یا بلعكس ومضرات ان افراط گریهای انحصا رها وچند د ستگی تفاخرونژاد پرستی وتبعیض دشمنی وستیزه جوئی وبرحق بودن برای هرعملی وكاری وخود را یطهركم تطهیرا معرفی كردن لعن نفرین وعزاداری ونوحگری بین قبا یل خودشان وما لكیت ومیراث خواری درد ین حق وهنوز هم مثل جدات اسمی دروغین خود عمل میكنند بتوسط  نادانان عا دت داده شده ازهمه چیز بی خبر بوده و بی سوادی  ونادان بحقیقت دین مبین اسلام وبنا خوا سته خود ا یشا ن درنخستین د ین اسلام ایشانرا را دخل تصرف دردین  وبجای دین وارتبا ط با پس موت معرفی كرده با د ست ولقلقی زبا ن بردگا ن وغلاا ما ن وكنیزان وبی سوادها  وخودشا ن انجاها را گرامی داشتند  وبد ین صورت دراورده اند  برای منفعت د نیوی وعادتهای مانده از جاهلیت گذشته بتوسط.همین وهما ن ............رئیس شده انهائی كه نمی خواهند سخن حق درهمه جا وهمه زما نها اشكار بشود چونكه فكرمی كنند به ضررانها ست  و لفت لیست كنندگانی مشغول اداره  کردن ان تشکیلات شده اندو انواع  فریبها وانحصارهاو تبعیضها وانواع جها لتها را بد ین شكلی كه می بینید بمردم مظلوم  وگمراه شده ونا دان  بحقیقت د ین وصراط حق كه به ا نها القا كرده اند و حقیقت راهم كتما ن كرده اندونمی گذارند اشكار شود مثل همین زما ن دانسته ویا ندانسته انتظار دارند كه الحجت وبرگذیده امرخا لق كل مخلوقا ت شخصی را كه برمیگز یند با اجازت وبمیل ونظرانها درانحصارواز خود اینهاو باندازه طا غو تها ی ساخته شده د ست وزبا ن ایشا ن باشد درذهن مرد م اینطور پرورش داده اند= ودرك برگز يده والحجت امرحق ولی الله زمان مشكل شده است برای خلق الله یا اینكه بیاید ودر خد مت ایشا ن وطا غوتهای وشیعها وجدات ایشا ن با شد و یا تا ئید كند همه جها لتهای انهارا بدانید كه خا لق كل مخلو قا ت خارج ازان جماعا ت گمراه شده و فریب داده شده وبه اسارت وجهل كشیده شده كه درد خلق الله و مرد م را می داند وهم  اشكا ركننده اشتباهات گذ شته باشد وهم هدایت كننده وهم هشدار دهنده وهم    بشا رت دهنده حا ل واینده برای نجا ت همه مظلومین وخلق الله شخص د یگری را برنمی گز یند الله اعلم چونكه او بعد الت وعد ل برمی گذ یند درجهت د ین خا لص حق ولله برای هدایت بر صراط مستقیم  برای دفع بی عدالتی و ظلم تبعیض و جا هلیتهای فرقها و قبیله ای ونژادی گذ شته برمی گزیند  ومبعوث شد ن همه انبیاءبرهمین طریق بوده است ایه قران- و انهائی که باز گشت نمود نند به الله الحمد لله رب العا لمین ود ین خود را خا لص كردنندوخود را واهل بیت وخا نه خود رایطهركم تطهیرا نمودندازرجس وطاهر شدند یعنی روی اورندگان به د ین و حق وعبادت خا لص ولله است یعنی از کلیه اعما ل کفر شرک جاهلیت گذشته دست بر داشتن وجسم .قلوب وفکر ذهن خود را پاک نمودن ازرسوخات ورسوبات فکری وذهنی واعمال رفتا ری وکینه ورزی برای گذ شتگان وشیطا نها وازاشتباهات وجاهلیت گذشته که خارج ازدین است پرهیز نمودند- وبد ین حق خا لص لله گرویدند وروی اورندگان به مسجدها وبیت الله وتسلیم دین حق خا لص ولله شدن بدانید اهل بیت حقیقی ومنظور قران بیت الله الحرام خانه خدا وندومسجدها وگروندگان راستین بدین خا لق جهان است ویطهرکم تطهیرا یعنی پا ک شدن طهارت گرفتن شستشوی جسم وقلوب وروی اورندگان بد ین حق خا لص ولله ونمازدربیت الله الحرام ومسجدها وهرجا ی د یگربوده وهست ومی باشد ولاغیر وبرای عموم خلق الله  انسا نها بنی ادم  مصداق پیدا میکند من الله توفیق انشاء الله  برای حق تعا لی الحمد لله رب العا لمین خا لق جهان میفرماید-ایه مرایشانرا ست مژدگانی پس مژده ده بندگان مرا و اینجا نب مژده میدهم همه بندگا ن خا لق جهانرا وهمه انها ئی كه میشنوند القول ویا سخن وبیا ن وكلام را پس پیروی می كنند خوبترشراانها انا نند كه هدایت نمود ایشا نرا الله وانها ایشا نند صا حبا ن خردها ودانا ئیها وفهم ها وبرعموم مسلمین ومرد م جهان واجب شرعی است كه به این ایه عمل كنند چیزی كه شماها بدان كم توجه بوده اید شماها وهمه عموم مرد م براعما ل ورفتارخودشان قضا وت كنند كه وابسته بغیرالله خالق جهان نیستند درامرد نیا واخرت بدانید واگاه باشید با لا ترین گناه اینست كه كسی ما نع شود كه د یگران سخن وكلام وبیان ونوشته امرحق وپیام اشكاركننده حق را نگذارد كه د یگران مطلع شوند وبفهمندواین اعما ل شیطا ن است كه ما نع امروپیام خا لق خداوند جهان بربنده گان اومیشود وعذاب اوراحق تعا لی هم در دنیا وهم دراخرت تا ئین میكند یا میشود اینجا نب پیشنها دتوبه برای اینچنین اعما ل رادارم من الله توفیق انشاء الله ایه- ایا پس انكه لا زم شد برا و سخن عذاب ایا پس تو نجات میدهی انرا كه باشد ...............  برای ما نع شد نش وجلوگیری ازهدایت امرحق تعا لی وبا خبر شد ن واگاهی یافتن خلق لله ازمسا ئل    د ین وایما نشان و زندگا نی یشان الحمد لله رب العا لمین .انشا ءالله انشاء لله انشاء لله  انشاء.الله.انشاءالله  .انشاءا لله. انشاء الله =

بیان سوره یا سین

بدانیدواگاه باشید كه بسیاری ازایا ت قران قبل از تاریخ اسلا م توسط انبیاء پیشین شكل گرفته وتدوین شده بدانیدواگاه باشید كه ان ایه ها وسورها كه گفته شده دوبار نازل وفرستاد یم دراین زمان وبرگزیده اینجا نب نا زل شده است  وبدانید واگاه با شید كه این فرصت واین زما ن برای مرد م ایران وجهان خلق خلق الله تكرار نخواهد شد واینده راخا لق جهان تعیین میكند وازاین پس كار رسا لت وهدایت بمرحله اجرائی می رسد واین جا نب امرهائی وكارهائی كه لازم واجب شرعی است كه باید اجرا شود وبخشی ازانها درصحیفه ها ونامها ذكرشده وباید اجرا شود فهرست واربشماها ابلاغ نموده ومینمایم وكلیه صحیفها ونامها اینجا نب را جمع اوری كنید وازشما همه انها را مطا لبه میكنم وامرالحمد لله رب العا لمین است برای یكی شد ن با نوشته ها ئی كه نزد ا ینجا نب می باشد من الله توفیق انشاء الله

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:45  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

بیان حقیقت امرحق تعالی

بگوئید لا اله الا الله به تمام معانی و عمل واجرا نمایید تا رستگار شوید انشاء الله  

 قل هوالله اکبر بسم الله الر حمن الرحیم قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین

 العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهد نا الصراط المستقیم النورالقائم یهدی الی صراط العظیم حی علی صرا ط العظیم حی علی صراط المستقیم انا المهدی ناا لقا ئم  ا لزما ن انا بقیت الله فی ارضه من الحجت ابن ا لحسنم  رسول هدایت و سلا مت وسعا د ت ورستگار شد ن انشاء الله اسلام علی من تبع الهدای سلام برهدایت یا فتگا ن اصلاته خیرن من القوم وامت و النا س اجعین قل ا ن ربی یقذ ف با لحق علم الغیوب قل جاءا لحق وما یبدی الباطل وما یعید قل جاء ا لحق وزهق البا طل ان البا طل کان زهوقا وننزل من القران ما هو شفا ء ورحمته للمو منین- بدانیدکلیه ذکرهائی که درنمازهای یومیه کفته می شود  قا بل تسبیح گفتن است از ذکر اذان الی اخر نماز وهمچنین کلیه ذکرها ی قران ایه هائی که معانی  نیکو وحسنه دارد ذ کر شده در قران ازاول الی اخر وهمچنین می توانید معنا ی همان ذکرها را بسخن زبان مادری خودتان بطریق نیکو وکامل تکرار وقرائت نمائید وبیشترین ایهای قران دو جنبه دارد یکی هدایت حق تعا لی است ودیگر اینکه جنبه شهادت دادن وتلقین ودستورالعمل بخود انسان است برای سا ختن د ین وایمان بر صراط مستقیم ویقین به ایما ن برصراط ومستقیم  حا صل نمودن است ودیکر اینکه کلیه دعاها ی خا لصانه که جهت ووجه متوجه خا لق جهان الحمد لله رب العا لمین باشد وهرعبد بنده خا لق جهان می تواند دعا ونیا یش وذکرهای نیکو را به سخن وزبان ما دریش قرائت وذکرکند وبگوید بدون هیچگونه شبه وشرک وانحراف هرکسی می تواند بزبان وسخن خود ش نیا یش کند ودعا بخواند وبنویسد وتکرارنماید وابداع  دعا نما ید بطورخا لصانه ومخلصا نه فردی ودسته جمعی بدانید درمواقعی که وجهتان متوجه خا لق است وبرای خود تان دعا می خوانید ورازونیازمی نمائید باید کسی یا اسمی را دخل وتصرف یا شریک نگردانید وحقوق خودتان را بد یگران ند هید ویا اینکه واسطه قراربدهید چونکه خودتا ن ازانسا نیت وعبود یت حق تعا لی الحمد لله رب العا لمین وعبد وبند گی کامل اوبرخوردارید وخداوند جهان اگاه وعا لم بشما هست بهرصورت ونیازی بد یگران ندارید وقتی که درحق دیگران دعا می کنید مختار ید که هراسمی وذکری را بگوئید وبه انها وهرکسی دعا نما ئید وهمه درحد بندگی وعبو د یت خا لصانه یکسا نند اگر بطور التقا طی دعا کنید هیچ نتیجه ای  نمی گیرید وکلیه تسبیحات را که می گوئید باید یا اینکه به اسم حق  تعا لی بگوئید یا رسول الله واسم نیکو ی اسماء الحسنی حق تعا لی را برگزینید مثا ل بگوئید ذکرحق تعالی را بگوئید ذکر رسول الله را بگوئید ذکر نبی الله را بگوئید ذکر پیامبر را بگوئید امرحق را ذکرهای ثواب  حسنه حق تعالی بگوئید فلان اسمائ الله را چند مر تبه تکرار نما ئید وهراعدادی نیکو که در ایها وسورهای قران است منا سبت دارد وچونکه ذکر امرحق است اعداد مسئله ای ایجاد نمی نماید ایا ازامر خداوند جهان ورسولان او بگوئید بهتراست یا اینکه اسمهای انحرافی و التقا طی وتفرقه افکن و بیهوده که باطل است وباعث گمراهی وسوء استفاده و طا غوت سازی وتبعیض بین جامعه مسلمین می شود دراینده و درجهت دسته بندی گروهی وباعث ظلم برای  د نیا واخرت می شود چونکه نیت بغیرازحق ولله والتقاطی است و نا رضا یتی حضرت حق باری  تعا لی را بدونبا ل دارد  بندگان خالق جهان مثل دندانهای شانه برابرند الی بتقوا وانجام تکلیفهای اسلامی قرانی  الهم صله وصلی علی امت محمد وال محمد =بدانید ال نشانه النور خداوند جهان ونشانه خلقت وافریدگاری وهدایت اوست ومعنی خلقت را هم میدهد  وال محمد هم ازان استنبا ط شده است ومتعلق به همه پیغمبران ورسولان  حق نزول کنندگان ازاسمان بزمین وخلق شد گان برای رسا لت وهدایت است ونخستین خلق شده ونزول کننده و پیامبررسول الله حضرت محمد ادم صلی الله وحضرت حوا می باشد الی همه برگزیدگان ومصطفی ها رسولان امرحق تعا لی وبرای عموم است ازهمه نظر وال محمد دراین زمان ال کلیه رسولان پروردگار فرستا د گان انبیاء الله  برگزیدگان ومصطفی ها واولیاء الله را در برمی گیرد اززمان خلقت  ال حضرت محمد رسول الله ادم وحوا جد وپدرهمه انسانها الی زمان حا ل واینده را دربرمی گیرد وبدانید واگاه باشید خاندان خاص ومشخص برای پیامبران مشخص نمی باشد ال و خاندان حقیقی را خا لق جهان به ان عا لم است برای رسولان وبرگزیدگان ومصطفی ها درجها ن می نما ید برمی گزیند درجهان افرینش چنا نچه برخی از نزد یکا ن پیامبران  خطا کاربوده اند ومترود خداوند وخطاب وبیان شده است در قران این برای جلوگیری ازجاهلیتها ی وفریبکاران است انشاء الله الرحمن الرحیم  الله اعلم ومعصوم هم به روح پاک وطفل شیرخوار اطلاق می شد ه است وروحی که دوباره به امر خداوند خلق بشود درجهان الله اعلم  وهر بنده ای که خا لق برگزیند وپاکش نماید برای هدایت ورسا لت همه پیامبران برای هدایت همه خلق الله است وخانواده وغیر خانواده نمی شنا سد درامرحق وهدایت بندگان خالق جهان انشا ءالله  بنی ادم اعضای یکد یگرند که درافرینش ا زیک گوهرند  وال محمد رسول الله و برگزیده ومصطفی المهدی موعود الحجت ابن الحسنم  اینجا نب این زمان همه وکلیه امتهای رسولان وانبیاء الله پیشین حق تعا لی را الی اخرزما نها را دربر می گیرد وهرعبد وبنده الحمد لله رب العا لمین نتیجه اعما ل خودش را ازهرجهت خیر وشرو حق و  با طل خسران وزیا نکارپیرروی ازشرارت وفریب شیا طین وگناه معصیت بهر صورت وهرشکل درو مینما ید وبرایش ثبت شده است وهمچنین اعما ل نیکو وحسنه خودش واعما ل نیکو ئی وحسنه ای که برای خلق الله انسا نها انجام داده بنیت حق لله را درو وحاصل می کند ومی نماید وبرایش ثبت است درطول کل زندگا نی د نیا واخرت و حیات وممات انشاء الله اینجا نب  کلیه موحد ین متعبد ین عبادت پیشگا ن حق خا لص لله و خرد مندان با تقواها وعدالت پیشگان وپرهیز گاران وشا یستگان مومنین به امرحق تعا لی وصداقت وتصد یق کنندگان به هدایتهای اینجا نب رسول الله برگزیده ومصطفی  واصلاحات درامورمسلمین وامرد ین اسلام د ین حق خا لص ولله را برای مسلمین وجوامع جهانی انشا ءالله ورعا یت کنندگان ان اصلها ی ایما نی ذکرشده یعنی مطهرات جمع پا کیها  محسنات جمع اعما ل وعملکردهای نیکو حسن اخلا قیات سخنها ورفتار وکردار نیکو اجتماعی وعبادتها ی خا لصانه بهر زبان وهمه انهائی که اندیشه قرانی ومیزان وعدالت دارند برحقوق خلق الله ود ین حق    خا لص ولله وشهادت میدهند وتسلیم وتصد یق به امر واراده او وبرگزیده ومصطفی امرحق تعا لی خا لق کل مخلوقات دراین زمان وپرهیزمی نما یند ازجاهلیتها وخوی حیوانی و شیطا نی - ودعا ها ونیا یشها بهرزبان را که خا لصا نه با شد انشاء الله  انجام میدهند را تا وقتی که مورد رضوان وخشنودی حضرت حق تعا لی الحمد لله رب العا لمین هستند وعمل می نما یند بنما یند گی ونیا بت امرحق تعا لی ازطرف اینجا نب به امراو برمی گزینم این برای رستگاری د نیا واخرتشان برصراط عظیم ومستقیم است برای حفظ شدن اعما ل حسنه ونیکوانشاء الله بنیت خا لق جهان هستی انشاء الله است بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العا لمین الحمد لله فاطرسما وات والارض برای هدایت واموزش عموم خلق الله بطریق نیکو وحسنه برای د ین حق خا لص لله و امربمعروف ها ونهی ازمنکرها انشا ءالله  بدون تبعیض درسطح همه کره زمین وهمه سخنهای زبا نهای جها نیان برگزیده ام واجزاء وجزو ال وامتها یم هستند انشاء الله وهمگان ازحقوق مساوی برابرند درحضورخا لق جهان انشا ءالله  شفاعت هم به اذن واراده خواسته حضرت حق باری تعا لی پروردگارجهان میباشد درهمه زما نها انشاء الله بدانید واگاه با شید د ید حضرت حق وانبیاء الله برگزید گان ومصطفی ها اولیاء الله برحق ومیزان نسبت به مخلوقات انسانها است وبتربیت واصلاح واموزش د ین وایمان همگان یعنی به اصلاح همه امتها می اند یشند برای دفع معضلات درسطح همه جوامع انسانی که خوشنودی  ورضوان و کما ل استفاده ازامرحضرت حق خا لق جهان الحمد لله رب العا لمین با شد انشاء الله  ومی گروند وپیروی  می کنند ازامر حق د ین درجوامع مختلف برای نجات انسانها ازخلقی یات ورفتار کردارزشت ونا پسند وترک نمودن ودفع جاهلیتها ی حیوانی شیطانی می باشد وارتقاء  به جامعهای با کمالات کامل انسا نیت وعبود یت ورستکاری وسعا دتمند  شدن دردنیا واخرت درجهان با قی است انشاء الله بدانید واگاه با شید شیطان ابلیس وهر فریبنده واغفا ل ومنحرف کننده گمراه کننده می خواهد انسانها را ازصرا ط مستقیم وراست که بسوی حق تعا لی وذکر خا لصانه اواست باز دارد ودور نماید و اسمهای دیگررابجای اسم حضرت حق باری تعا لی ورسولان او معرفی کند ونما ید وبه انحراف وگمراهی بکشا ند خلق الله را وهمچنین عبادتهای انها را نا خا لص وبی محتوا ومنحرف  نما ید که در نتیجه تفرقه تشد وت دشمنی دشنام  شرارت جنگ وعذاب د نیا واخرت را به انسانها فرزندان حضرت محمد ادم وحوا تحمیل وازعبد وبندگی خا لص حضرت حق باز دارد اگرچه با دروغ و برای اعما ل گذ شتگان باشد انسا نها را بگناه وعذاب بکشاند چونکه کفته است همه را گمراه می گند الا بندگان مخلص خالق جهان را بدانید صراط مستقیم یعنی همه چیزرا واعما ل را متعلق وازخا لق جهان دانستن واختصاص دادن به او وخا لص شدن د ین اوست که نتیجه به خود انسان برمی گردد وپاک ویکد ست می شود روح وروان هرعبد وبنده خالق انشا ءالله وانحراف وگمراهی بخشی را برای دیگران خواستن وبد یگران پرداختن است بغیر امر حق من الله توفیق انشاء الله ذره ذره جمع گردد ونگهی دریا شود وقطعه قطعه خانه خا لی میشود  دقیقه دقیقه هم عمر تمام می شود وعمروزندگی هرعبد وبند ازمخلوقات خا لق جها ن متعلق بخود اوست نه دیگران بدانید سخن راست گفتن سخت است و کم است چونکه باید سنجیده عمل شود ودروغ مخلو تش نشود = ولی سخن دروغ فراوان است برای هرزه گویان چونکه نیازی بسنجیدن ودرست وراست گفتن ندارد با دروغ وخلاف واقع می توان هر کلامی را گفت وهر چیزی را نسبت بکسی داد الحمد لله رب العا لمین بدانید واگاه باشید که رسولان پروردگار بمسا ئل حا ل واینده واصلاح جامع مسلمین ودیگر جا معها بادید بازوسیع خداوند وامررسا لت  می نگرد برای اجرای قوانین نیکو برای حا ل واینده ونتا یج نیکوی ان ودفع معضلات همگان وشماها به مسا ئل ومنفعت جزئی وکوتاه فکری ازگذ شته مانده و مسا ئل پیش پا افتاده وعادتها وجاهلیتهای با طل گذ شته که در دسترس و بشما تلقین وعادت داده اید و شده است فکر میکنیدوعمل با طل هیچ فایده ای برای زندگی دنیا واخرت شما ها نداردالحمد لله رب العا لمین اسلام علی منتبع الهدای اسلام برهدایت یافتگان انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله  انشاء الله =بیان حقیقت امرحق تعالی

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:44  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

بسم الله الرحمن الرحیم پیام اسلام

بکوئید لا اله الا الله به تمام معانی عمل واجرا نمایید تا رستکار شوید انشا ءالله قل هوالله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم ا لنورالقائم یهدی الی صراط العظیم حی علی صرا ط العظیم حی علی صراط المستقیم انا المهدی انا ا لقا ئم ا لزما ن انا بقیت الله فی ارضه من الحجت   ابن ا لحسنم رسول هدایت و سلا مت وسعاد ت ورستکار شد ن انشاء الله اسلام علی من تبع الهدای سلام برهدایت یا فتگا ن اصلاته خیرن من القوم وامت و النا س اجعین  قل ا ن ربی  یقذ ف با لحق علم الغیوب قل جاء ا لحق وما یبدی البا طل وما یعید قل جاءا لحق وزهق البا طل ان البا طل کان زهوقا وننزل من القران ما هو شفا ء ورحمته للمو مومنین این کلامها وسخنها وبیا نها وقرانها پیا مها ازا لمهدی موعود و پیامبرموعود ومنجی وهادی عا لم بشریت وانسانها است ابلاغ به کلیه جوامع مسیحی ویهودی وکلیه مذهبها وفرقها ازهرکلیسا وعبا دتکاه وهرقبیل ومسلک است (اینست اسم ذ کرحق تعا لی الحمد لله رب العا لمین د ین وائین همه جامعها وجوامعهای انها را (بنام دین وائین سلام می نا مم (سلامsalam )یعنی دوستی ومعاشرت ومحبت داشتن بهمد یکروخلق الله ومطا بق با رضوان حق تعا لی پروردکارخا لق جها نیا ن وهمه پیامبران ورسولان او وهمه انهائی ازخلق الله که رستکار شدند وبه جنت و بهشت اعلا  پیوستند انشا ءالله در نتیجه اعما ل نیکوی ودرست فرد فرد واجتماع و خودشان واعلام می دارم ( سلام  salam(و کلیه کنیسه هاو کلیسا ها ودیکرجاهای عبا دت کاهای اجتماعات را (بنام مسیح بنامید کفا یت میکند یا عبا دتکاه مسیح بنامید (یا جای عبادت حضرت ادم ومسیح بنامید( ونام مسجد هم ازمسیح وجد مسیح کرفته شده یعنی جا ی جد یت درعبادت واعما ل نیکوی اجتماع است خلاصه کلام مسجد ازاسم مسیح وجد مسیح کرفته شده است ( و جای امرحضورخا لق مسیح است واعلام میدارم من الله توفیق ) وبدانید نام همه رسولان وپیامبران خا لق جهان را محمد است و می توان نامید یعنی ازعا لم  غیب امد ازاسما ن امد ازکره ماه امد نور مثل ماه بزمین امد از سوی خا لق جهان پروردکاربرای هدایت وکتاب بزمین امد خلق شد بتوسط الحمد لله رب العا لمین این پیقام را به کلیه جوامع مسیحی ویهودی وکلیه فرقها وپیروان کلیساهای مختلف برسا نید با هرعقا ید د ینی وایما نی مختلف وبه همه مردم درسطح جهان ابلاغ واعلان کنید وبرسا نید وکلیه کشیشها وروحا نیان مسیحی ویهودی وکلیسا ها را باید با  سازماندهی جدید وبه یک اسم بخوانید واموزشهای جد ید ی را شروع بنما یند همکان ودرسهای جد یدی بیاموزند انشا ءالله که همه درجهت منفعت وزندکی ورستکاری دنیا واخرتشان برصراط عظیم ومستقیم خا لق جهان میباشد وباید هر صبح قبل از طلوع افتاب وظهر وغروب وشام با ذکر دعا ونیا یش عبا د ت وعبود یت  بیا د خا لق جها ن وقدردانی وشگر گذاری طلب امورزش ومغفرت کمک ونعمت وهدایت برصراط  حق وعظیم ومستقیم پروردکارخا لق جهان را تدوین وتلقین واموزش وبجا ی بیاورید با نیتهای درست ونیکو انشا ءالله  به صورت اجتماعی وخا نوادکی وفردی برای حفظ د ین وایمان وسلامتی وبه ارامش ودانش وکمالات واستواری وسعادتمندی کا مل انسا نی رسیدن درزندکی این دنیا ورستکاری وبجنت اعلا رسیدن وپیوستن درجهان اخرت است انشاء الله بدانید کامل شدن د ین وایمان هرفرد وشخص وخوانواده واجتماع  با پایداری ومداومت انجام دادن فرایض وعبا دت د ین نیکو واموزش مداوم است و ستا یش  بپا س خلقت وافریدکاری خا لق جهان وحیا ت خودتان وهمچنین ازکلیه خلقتها ی خا لق جهان انشا ءالله وشکرکذاری وعبادت بنما ئید ازکلیه نعمتها وهدایتهای خا لق کل مخلوقات انشاء الله ( وحضرت مسیح سلا م الله علیها  وسازماندهی اجتماعی ودورهم جمع شدن برای حل مشکلات زندکی وجا معها وخوانوادها انشاء الله درهرروزهم به صورت  دعا ونیا یش وعبا دت وسپا س کذاری خا لق جهان وهم برای مشورت وجویای احوالات هم  وکمک ومحبت وانفاق وهدایت  نمودن به همد یکردرکلیه اموراجتماعی ومنطقه ای ومحلی وبه صورت منسجم وانسجام وهم   دمی وهم دلی یعنی هم صحبتی جمعی یک کلام الله وذکر امرحق تعالی را کفتن باهم ارشاد وانفاق هم کلامی درحل کلیه مشکلات زندکی هرخوانواده واجتماعی وکشوری و مسا ئل خودتان راحل نمائید و با ارتبا ت مداوم با افریدکار خالق جهان بسوی لقا ء الله با پیشوائی وجلو داری پیامبران حضرت حق  تعا لی وحضرت مسیح سلام الله علیها انشاء الله وارشاد کمک واموزش به همد یکروازهدایت مجموئه  قرانهای انبیاء الله یعنی جمیع کتابهای مقد س که اخرین انها صحیفها ونامها وقرانهای اینجا نب رسول وبرکزیده ومصطفی والحجت ولی الله زمان   الحمد لله رب العا لمین پروردکارعا لمیان هستم انشاء الله وباید بزبان محلی وسخن خودتان نیکوترین واحسن ترین استفا دها را ازایات بحق واموزنده ونیکو که همه وجه مشترک دارد درتمامی کتابهای اسما نی را ببرید وبنما ئید انشاء الله وهمه هدایت امر پروردکاربرای همه انسانها وبشریت است وتوشه وسرمایه زندکی خودتان برصراط مستقیم وعظیم وبراعما ل ورفتارخود تان بنما ئید  انشاء الله اسلام علی برجمیع خلایق وعبا دالصالحین اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدا یت یافتکان درهمه عصرها وزمانها ورسولان امرحق درتمام جها نیان اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الحمد لله رب العا لمین.  انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله  انشا ءالله انشا ءالله

اللهم صل علی محمد وال محمد المهدی

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:43  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

انا عبد الله محمد المهدی موعود الحجت ابن الحسنم

بسم الله الرحمن الرحیم

انا عبد الله محمد المهدی موعود الحجت ابن الحسنم هادی ومنجی عالم بشریت انسانهاولی الله برکزیده مصطفی رسول هدایت وسلامت وسعا دت ورستکارشدن انشا ءالله اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یا فتگا ن-

ابلاغ رسالت وهدایت امرحق تعالی بعموم خلق الله الحمد لله رب العا لمین کلیه مسلمانان مردم  ایران وجهان کل جوامع انسانی در سطح کره زمین-

ولایت برحق امرخالق جهان امام زمان ولی الله بر کلیه مسلمانان مردم ایران وجهان کل جوامع انسانی درروی زمین هستم-

اللهم صل علی محمد وآل ومحمد المهدی -

اللهم صله وصلی علی امت محمد وآل محمد-

ایران اصفهان عبد الله محمد طوبی نجم نون والقلم المهدی موعود-

بدانید طوبی نجم یعنی ایت النور القائم السماوات می باشد که شجره طوبی ایت ونشانه وعلامت نبوت وبعثت رسولان انبیاءالله وبرکزیده مصطفی والنورولایت المهدی موعود وهدایت جدید بنی ادم است که واقع شده ونون والقلم هم یعنی علم کتاب الله قران میبا شد وصحیفهای اینجا نب ازاولین تا اخرین است که دراختیار مراکز حکومتی وصدا وسیما وصندوق پستی برنامهای بسوی ظهور   وشبکه دو رادیو وتلوزیون ودیکر مراکزوعوامل حکومتی می باشد وهمه امر حق تعالی برای اصلاح امورمسلمین خلق الله است وبخواهید ازانها حکام مسبب بانی وبا عث ظرروخسران اعما ل واغفا لکری بعموم مرد م هستند وهمکاری مفید ابلاغ اطلاع عمومی امررسا لت وهدایت امرحق تعا لی را ننموده اند  

...................................................................................

بدانید هر کسی فردی وخانواده ای وجماعتی با رعایت کلیه موارد ذکر شده ومورد نظربه این امرحق تعا لی ورسا لت وهدایت این جانب که همه صراط مستقیم حق تعا لی است کمک ویاری رساند وهدایت نما ید به هرنحوی جزء واجزاء ویاران ال محمد رسول الله زما نها ال امام محمد المهدی موعود الحجت ابن الحسنم امام زمان برکزیده مصطفی صاحب اسماء الحسنی جهان الحمد لله رب العا لمین است وکمک ویاری رسانیده است اجرکم الی الله من الله توفیق درصورتي كه خواستيد ازاين صحيفها وقرانها پيغامها ايميل بفرستيد تا يپ وصحيح نما ئيد وسيب ذخيره نما ئيدبا اسم دیکرارسا ل نما ئید وهمچنين چاپ ونشروانتشاربه نمائيد من الله توفيق انشاءالله برای اطلاع همکانی انشا ءالله -

همه مسلمین ومردم ایران وجهان را پیرود ین وائین اسلام وکلمته لا اله الا الله محمد رسول الله ومسلمان اسلامی مسلمان قرانی مسلمان ایما نی مسلمان میزان اند یش مسلمان حق الیقین مسلمان علم الیقین پیروان ان ربک هوالخلق العلیم ولقد اتینک سبعا من المثانی والقران العظیم وحق گرا وعدالت پیشگان می نامم واعلام می نمایم من الله توفیق انشاء الله-

هرکسی به این قرانها ونوشتارهارا که همه امر پیغام اشکار هدایت خداوند متعال حق تعا لی وفرستاده اوست برای اصلاح عموم جامعه مسلمین وخلق الله است کوچک شمارد تحقیر نماید وبی تفاوت باشد به پیغامها وبه کلام الله قران کریم وانبیاء الله رسولان پروردکارالحمد لله رب العا لمین وبی احترامی وتکذ یب نموده است ومورد بازخواست خدا وند جهان درروزقیامت قرارمی کیرد انشاء الله و برطبق ایهای قران کریم ومجید واعزام رسولان خداوند جهان وبراوحکم کرده می شود انشاء الله سزا وجزا - وپاداش هرعمل خیرهرعملکرد به امرخداوند متعال است انشاء الله

انا عبد الله محمد المهدی موعود الحجت ابن الحسنم

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:42  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

انتخابات اجتماعی عمومی برپایه عدالت

قل هوالله احد  بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله اكبر الحمد لله رب العا لمين 

العا قبتو للمتقين الله خيرن ناصرن ومعين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم برنامه انتخابا ت اجتماعی به ا ين صورت بايد باشد واصلاح شود هراستان ومنطقه اي كليه نيروها ي مديريتي كه ان منطقه واستان نيا زدارد براي اداره اموراجتماعي ومراكزامور اداری و منطقه ای درهمه بخشها ودرمجموعها ونيروها ي مديريتي بتوسط تمامي واحاد مرد م درمرحله اول انتخا ب شوند بتعداد  مد يران موردنياز ونفرات ان جامعه معروفترين ومد يرترين دانا ترين و با تقوا ترين نخبها ي علمي ومد يريتي كارامدازعموم بدون هيچگونه تبعيض بعدا ان انتخا ب شدها درمرحله دوم اصلح ترينها را براي پستها ي مهم ومد يريتها ي بالاتربراي متشكل شد ن هيئتها ي هفت نفره مطابق با تخصص براي مد يريتهاي مراكز براي همه قسمتها برگزينند يا انتخا ب كنند وان هيئتها با مد يران انتخا ب شده درمرحله دوم بتوسط انتخاب شدها همه بخشهاي مختلف اجتماعي را بصورت هيعتهاي هفت نفره  د سته جمعي وهماهنگ خد ما ت رساني و اداره مي كنند وهمچنين براي قانون گذاری واعزام به مراكز وردهاي بالاتر كشوري براي هراستا ن و منطقه اصلح ترين و مد يرترين حقوق دان وبا تقوا ترين را كه ازما يش داده اند بجهت کار صادقانه وخالصا نه بركزيده و انتخا ب واعزام شوند بتوسط انتخا ب شدهاي عمومي با شنا خت همه جا نبه اين براي شنا خت بيشتر وليا قتها  ميباشد انتخا ب ا ن مديران قانون گذاري وپستهاي بالاي كشوري ميتواند هم بتوسط عموم باشد يا اينكه بتوسط معرفي هيئتهاي هفت نفره که درمرحله اول انتخاب شده اند براي پستهاي مربوطه ودرهمه پستها ومجموعها  بتوسط هيئتها ي هفت نفره با يك مد يرويا ناظروبا خد مت گذاري همه كارها به پيش برود وهمه قصد لله وخد مت گذاري بهتروبيشتر براي خلق الله را داشته با شند وهمه ازاحاد مرد م وبراي مرد م باشند وهمه بايد صا حب پست ومقامشان عموم مرد م باشند وپاسخگوي مرد م باشند با قصد لله  پروردگارعا لم هستي  ودرهيچ مقامي طا غوت سازي وتفاخر ومنت بهر شكلي درست نشود انشاء الله اين روش درهر شهرستا ن واستا ن ومنطقه ميتواند بطورمستقل عمل كنند وبخارج ازمنطقه نياز ندارند اين براي د فع وابستگي اداره مديريت استانها ومنا طق بمراكز دركشورها و با قوميتها ي مختلف ميباشد وخلق الله نيازي به افراد بيكارو.................................سربار بد ونه مسئوليت ندارند وهمه مد يريتها بايد شاغل وبا مسئوليت دربرابر خلق الله پا سخگو ي عمل كردها يا عمل نمودنها باشندو تحصيلا ت علوم قراني ود يگرعلومها ئي كه مورد نيازاست براي پيشروي درامرحق و انسا نيت فرهنگ ومعارف وثبا ت د ين وتمد ن وخلق الله وكليه امور زيست محيطي بايد بصورت دانشكاهي د سته بندي وشكل  دهي شود  بدوراز جاهليتهاي گذ شته وعقب رفتن فكروانديشه واشخا ص گرائي ونژاد پرستي وبايد  مطا بق با زمان حا ل واينده وحل مشكلات  حا ل واينده را انشاء الله درسر لوحه كار وفعا ليت قراردهند همكان با نيكو ترين قوانينها  ودرمد تهاي معين دانش مورد نياز تحصيل  وحا صل شود وبه محيط كار وفعا ليت مورد نظر بروند براي هرمسئوليتي كه دارند واموزش ديده اند و كليه قانونهاي مضرجاهلانه واستثماري د يوان سالاري  گذ شته بهرشکل بايد برچيده شود انشاء الله  وخلاصه به اين صورت كه سه مرحله انتخا ب هر پنج سا ل برگذار ميشود  يكي بتوسط كليه اقشارجامعه که زبده ترينهارا برمي كزينند وان برگزيدها براي مراكز مديريتي هيئتهاي هفت نفره مد ير ترينهارا برمي كزينند ومتشكل ميشوند  مد يران برگزيده شده بتوسط خودشان وكليه انتخا ب شدها وبراي اعزام  به مراكزاداري وقانون گذاري بالاتركامل ترينهارا ونخبه ترينهارا برميكزينند انشاء الله وبالا ترين مقامهاي مديريت كشورهيعت دولت ورئيس جمهوربعنوان سرپرست هيئتهاي دولت كه بتوسط و متشكل ازهيئتهاي هفت نفره شكل گرفته است ميباشد بعنوان نظارت كننده هيعتهاي مركزدولت وهمه بايد قصد لله و خد مت گذاري به خلق الله را داشته با شند و ان برگزيدها ي رده بالا كه بتوسط عمل نمودن خا لصانه نمايان شده اند بتوسط  انتخا ب يا برگزيدن هيئتها ي هفت نفره ميتوانند بتوسط وبه ارا ئ عمومي هم  گذاشته شوند وهيچ نيازي  بافرا د ديگري نيست و خا ص وسربار قيم  بيگانه با عموم و خلق الله و فرما يشي و تا ئيد نظرانها لازم نيست ومديران هيئتها همه عا لمند وهمه فقه ميدانند و بدانيد كليه اصلاحا ت وقانو نهاي سيا سي واقتصادي شد ني است انشا ءالله همچنانكه پستها ي زائد........................از جامعه حذ ف شد و بدانيد هروقت خا لق جهان الحجت وولي امرش را برگزيده  ونموده است ولي امرحق و مسلمين درامرهدايت حق     تعا لي هيچ مزدي ازخلق الله نميخواهد وهيچ منت وتفاخر وصفا ت رزيله اي وباج خواهي  ندارد برخلق الله  وكساني كه بخاهند  وضعيت خسران اميز قوانين موجودعليه حقوق عمومي ازكذ شته را حفظ كنند غرض ومرض استسماري وسلطه طلبي وانواع رذ يلها ي غير اسلامي وانساني را دارند واجرا كنندكا ن تبعيض وتفاخرمنت ظلم برخلق الله ومسلمين  ومردم ايران هستند ودروغ كويان و جها لت پيشكا ن هستند ود ين خلق الله را وسيله براي منفعت خود قرارداده اند و فريب كاران بخلق الله وصراط ومستقيم  ومنتظران و اميد واران به نجا ت حق تعا لي ود ين حق ولله وانسا نها هستند و به عذاب د نيا واخرت كرفتا رخواهند شد وميشوند  انشا ءالله اسلام علي جميع خلايق وعباد الصا لحين اسلام علي المهدي موعودا لحجت برحق و بركزيده ولي امرحق ولي الله اسلام علي منتبع الهداي سلام بر هدایت یا فتگان الحمد لله رب العا لمين. انشاءالله. انشاء الله انشا ءالله .انشاء الله.انشاء الله انشاء الله. انشاء الله =انتخابات اجتماعی عمومی برپایه عدالت

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:41  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

امورعایت احکام ازدواج

قل هوالله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هوالله احد الحمد لله رب العا لمين

العا قبتو للمتقين الله خيرن ناصرن ومعين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بدانيد اين مسا ئل مشكلا ت كنوني جامعه ما ومسلمين است ومثل همه  مسا ئل د يگر تا حل نشود با قي است وضرر وخسران خود ش را بجامعه تحميل مي نمايد قا نون ازدواج بايد اصلاح وبه صلاح اورده شود وبراي سلامت ازدواج وسهل واسا ن شد ن امرازدواج وجامعه وتحكيم ودوام واگاهي داشتن زن ومرد نسبت به مهريه ومداومت ازدواج واشکار بودن دراين زما ن است ومهريه بايد در توان مرد واداي ان را داشته باشدوباو تفهيم شود كه هران با درخواست زن با يد عمل بشود وبايد به عدالت با شد وبراي د فع سوء استفا دها ي بعضي وبراي تحكيم صداقتها وصلح صفا ودوستي ومحبت ويکرنگي بين خا نوادها و جوامع مي باشد براي د فع بی عدالتی سرگردانيها  بهتراست مهريه به د و قسمت متشكل بشود يكي  براي محرميت تا امر تحقق ازدواج تا صبح ازدواج  كه ا صل مهريه است ودرحد اقل وحد توانا ئي مرد و تحقق توافق يا فتن ازدواج با شد ونيمه ديگر پشتوانه تحكيم ودوام ازدواج است  تا پا يا ن عمروهفتا د سا ل پس ازازدواج قسمت دوم برهفتاد  سا ل تقسيم  شود كه اكر زن خواست د رهرزمان بدلایلی جدا شود با رضا يت دوطرف وثا بت شد كه محق است اصل مهريه محرم شدن اول را دريا فت مينما يد به ا ضافه الي هرمد ت دوام وپايداري امرهمسرداري برقسمت تقسيم شده حق اوست وبايد به ا و داده شود واكر مرد خواست كه بميل شخصي خود ش بد ون رضا يت زن ازهمسرش  جدا شود و طلاق بدهد بدونه عذ ری وزن محق بود تمامي اصل مهريه محرم شدن اول را با يد بدهد  به ا ضا فه مبلغ مهريه مد ت تقسيم شده تا زمان طلاق وپس ازان را ما بقي تا پايا ن تقسيم شده د يگر بعد يا اينكه مخارج ان زن را تامين كند تا ازدواج مجد د ان زن براي ان مد ت بعد ازطلاق ويا هم طبق مهريه تقسيم شده بپردازد  وانتخا ب كه كدام را انتخا ب كند مخارج تا ازدواج جد يد يا اينكه ان مبلغ را با زن مي با شد و درصورت محق بودن مرد وداشتن هر مسئله ای درامرعد م ادای تکلیف ازجا نب زن برطبق شرع مقد س عمل بشود همچنین زن   با اگاهی وعلم دانائی به گذشته واینده با درنظر داشتن همه جوانب اینده وبا قصد رضوان حق تعا لی می تواند ومختار است که مهریه وطلب  خود ش را بهرمیزان ببخشد یا اهدا نما ید  بهرحا ل مرا قبت ومحبت وهدایت  تا سا مان دهي جد يد بعهده شوهرقبلي مي باشدوهمچنين پس ازموت درصورت داشتن اموا ل همين مصداق را درباره زن وفرزندان  پيدا مينمايد وارث برطبق شرع مقد س است اين براي مسا ئل غيرمنتظره است كه گريبا ن بعضي هارا ميگيرد وسوء استفا دها وخسرانهاي زيادي ازاين جهت دربردارد براي جامعه وتحمیل می نماید و كليه مخارج فرزندان بعهده مرد مي باشد الي اخرتا مستقل شدن مگر كه زن شاغل باشد و با رضا يت بخواهد بخشي ويا تما م مخارج را تقبل كند ود رهمه موارد محق بود ن دو طرف  با يد رضا يت وتوافق دو طرف  بنفع احسن ترين ونيكو ترين حا صل بشود ويك نفرازخانواده زن ويك  نفرازخانواده مرد بر كليه مراحل نظا رت داشته با شند براي هدايت بهترامردرهر امر خير وصلاحي ومصلحت  درامرامكان ادامه زوجيت يا  اينكه مفارقت درصورت نيازوبدرخواست هردو نفرزوجيت با شد وهمچنين درامرهمسر داري ود فع سرگرداني وبي سرپرستي زنا ن براي نگهداري ومواظبت لازم وحفظ حرمت وحريم حفظ عاطفه وحيا سرما يه ونعمت هد يه  بشري با رضا يت اوليه دوطرف مرد مي تواند دو زوجه اختيار كند والي چهاركه درقران ذكرشده است ودرموارد مستحق بودن مرد با درنظر گرفتن شرع مقد س رضا يت زن مطرح نيست وبا اطلاع قبلی با شد هم بخشي ازبيكاري درعصر جديد را حل مينمايد وهم مشكلات بعضي ازخانوادهارا مرتفع مینما یند واين امردرحد توان هر مرد وهرخوانواده با شد درحقيقت براي سرپرستي نمودن و سلا مت جا معها است كه همه بفكرازدواج حلا ل با شند وتكليفها مشخص با شد وسلامت جامعه وزندگي بطورصحيح حفظ بشود با امید بحمد ورضوان وخشنودی حق تعا لی انشاء الله وبدانيد درباره سهم ارث وميراث زن ونصف بودن كه د ستور قران است واينكه با يد زن ازمرد تبعيت نما يد درامرزندگاني وخانواده بحق وبجا ي درستش واينكه خا لق جهان زن را براي مرد وازخود او افريد وديكري اينكه حضرت ادم وحوا برهربرگز يده اي ومصطفی به امرخالق ظاهرشوند حضرت حوا بصورت نيمرخ وسمت چپ وروي بطرف ونزد حضرت ادم ( صلی الله مي باشد ويك لحظه نما يا ن ميشود ودوباره نيمرخ مي شود واين به ا مرخا لق جها ن است واوعا لم مي باشد با ين امرود يكر اينكه زنها خصوصيا ت و جزابيت خود را  دارند و.................... مي توانند بر بعضي ازمردها مسلط  شود و درنوعي ازاسا رت را بربعضي ازمرد ها موفق شوند چونکه همه با تقوا  نیستند می تواند زندگی نیکو وعا قبت اند یش سا لم را بخطر بیندازند هر چند براي گمراه نمودن با شد وخا لق جها ن افضليت علم ودانش وتوانائي مد يريت واداره امور خانواده را به مرد عطا نموده است واين بمعنا ي مسئوليت پذيري و حفظ نظم  واصا لت اجتماع و خانواده و حما يت اززنا ن مي باشد ونظم درامورزندگاني وسعا دتمندي اجتماعي دردنيا واخرت واين مسئله براي تقوا پيشگا ن درهمه زما نها چه مرد وچه زن ثا بت شده است واينكه خداوند نمي پسندد كه حقوق مرد پا ئين تراز زنا ن قرار بگيرد و برمرد ان مسلط  وموجب اسا رت بشود دردوعا لم وخرد مندان مسئله را درك مينما يند هرچند بعضي اززنا ن بربعضي ازمردان  مقد مترند وجلو ترند درمد يريت با شند وهمه جامعها  بايد درهمه مسا ئل خانواده با همزيستي مسا لمت اميز ومحبت دوستي وكمك بهمد يگربراي حل مسا ئل زندگي وجامعه را پيشه وسر لوحه نما يند براي حمد ورضوان حق تعا لي واداي تكليف به اميد رستگاري وسعادتمندي و جزا وپا داش خيرحسنه و برنيكوئي دراخرت به ا مرصا حب خلقت جهان و زن ومرد مي با شد ويك نوع عبود يت وشكر گزاري وقدر داني نعمتهای حق تعا لي است انشاء الله وهر قا نوني عليه اين امرو تهد يد مردانست وزنا نست  بايد ملقا واصلاح شود كه همه مسلمین مسئول مي با شند دراين مسا ئل و اختلاف سن ازنظرحق تعا لي ما نع نيست متعا د ل باشد دراصل رضا يت وخشنودي دوطرف وحقا نيت مطرح است وعلاقه دوطرف به امرپيمان مقد س وصادقانه بودن وصحت درستي اعما ل مطرح است انشاء الله - وبدانید ازنظرحقوق اجتمائی و قانون همزیستی مشترک ومسا لمت امیز انسانی مساوی بود ن زن ومرد فرقی ندارد ودرصورت اعتراف که زن بودن وبرای مرد بود ن درحقیقت همه برای حما یت است از خانواده  درهر امرخیر وصلا حی و اینکه افرینش زن ومرد وزوجیت ونسل انها نسبت بهمد یگرو حقوق اجتما عی یعنی حفا ظت ازاصل انسا ن بودن یا انسا نیت که با زندکی وحیا ت اشرف مخلوقات  برای زندگی همه وهمگون بود ن زن وهم مرد و حقوق زوجیت  یعنی زن برای مرد بودن ومرد برای زن بود ن نه ا ینکه درمقا بل ورقیب وعلیه هم بود ن که خواسته شیا طین ا ست  درامر زندگی  درهر مسئله حقی و محبت وعاطفه وعلاقه بهم د یکر داشتن است یعنی بعضی اززوجین ومرد م حا ضرند برای هم د یکر فدا کاری وایثارگری کنند تا پا ی جا ن وان احترام ومحبت وحرمت وقدردانی نسبت به همد یگرمیشود که برای همه یکسا ن است حقوق اجتماعی زن ومرد نه اینکه حقوق زن ومرد را درمقا بل هم قراربدهند  یعنی هیچکس دردرون اجتماع حق ندارد بعنوان زن یا مرد هیچ ظلمی بهمد یگروخانواده روا بدارد وهمه چیز براسا س رضا یت وهدایت وقد ردانی حا صل میشود همچنین هیچ  قانونی برای ظلم ستم  بنا حق وتبعیض ازنظراسلام  وجود ندارد نسبت به حقوق زن ومرد واجتماع هرچه هست مساعد ت ومحبت ویاری وانفاق وکرم وجزا ی هرعمل است نسبت بهمد یگر و مسا لمت امیز زیستن اجتماع ومخلوقات در پناه شرع مقد س چه ازجا نب اجتماع وچه زن وشوهر وخانواده نسبت به همد یکروفعا لیت اجتما عی درست وبحق وسا لم وپیشروی درعلم  ودانش است برای همه وظلم  به همد یکرونا برابری را  جا هلیتها ی حکومتها وقانونهای با طل وکج اند یشی ستمکاران وفریب شیطا نها تحمیل می نماید بجوامع - درباره امرازدواج غیردائم گه می کویند درواقع بیشتر برای زنا ن بیوه ومحیط  وفعا لیت وزنا ن سا ل خرده است که امید برای ازدواج دائم  ندارند ودراسرع وقت میسر نیست و صیغه محرمیت وعقد یکی است و بقصد محرم شدن وحلا ل شد ن است ودائم است وبرای امرحق وحلا ل شد ن میبا شد واجرامیشود برای جلو کیری ونجا ت وجلو گیری ازشرگناه وجلوگیری ازعمل بفعل حرام است و به همد یگر قصد ومنظورخودشان را بطریق راستی میکویند وصداقت ودرستی را اجرا مینما یند ودروغ نباید بکویند که اعما ل رابا طل مینما ید و باتوجه  با ینکه ازاول مراحل امر تحقق ازدواج  شرایط خودشا ن را میکویند , به همد یگر وکا لت تمام می دهند درامرازاد شد ن ویا طلا ق دادن وکرفتن درزما ن ورضا یت وحلا ل بود ن حق وحقوقشا ن را به ا ن مهریه  نسبت بهمد یگردرمورد هرزما ن معینی که واقع بشود  وبا ید بتما یل هردو زوج ورضا یت  وطلب درجهت امرخیر وصلاح هردونفرباشد وصداقت خودشان را برای عمل خیر وحلا ل وقصد شان را  با صد ق نیت درپیشگاه الحمد لله رب العا لمین خا لص نما یند وبهتراست یک یا دونفر مطلع  با شند  برای صدا قت وامنیت تحقق امرخیرو حلا ل ومباح انشاء الله و هم اول صیغه عقد را جاری نما یند وهم در مفارقت صیغه طلاق را وباقصد حال و قا طع باشد درهردومورد وهرزما ن وبا ید همه مراحل گفته  وتکرارشود  وکلیه امرعده یعنی طا هرشد ن رعا یت بهداشت وسلامتی جسمی وروحی وتمرکز هواس واحسا س واحترام متقا بل زن ومرد به هم د یگررعا یت بشود  که امتیاز انسا نیت وایما ن وشرع مقد س است وحریم وحرمت مد ت را نسبت به همد یکررعا یت نما یند درهمه موارد ازدواج تا صحیح وبه حق  با شد کلیه مسا ئل انشا ءالله تحقق  يا فتن زوجيت ازسن تكليف یعنی درک نیاز شروع بشودوبا لطيف ترين وطبيعي ترين احسا سا ت بحق وحلا ل انسا ن با جا هليت برخورد نشود وبا اند يشه و قوانين جديد و تباد ل نظرسلا مت جوامع و تما مي مسا ئل بررسی وهمه به حق وحقوق صحيح و راست درست خودشان برسند انشا ءالله وپيروي ازهمه انبيا ء واولیاء الله وقائم ال محمد همين است وهمه مشكلات جامعها درباره اين مسا ئل بطريق اشكار وسهل واسا ن وبا تشویق بطریق درست وحق با يد حل شود با پيشگوئي وگفتگو پيرامون همه مسا ئل ازدواج  واين مسا ئل بايد با اموزش عمومي عادي وبا ورو عا دت بد ونه شبه بشود براي زند گي سا لم وحفظ حرمت وحل مشكلات ازاين قبيل انشا ءالله الحمد لله رب العالمين اسلام علي جميع خلايق ونيكو كاران والصا لحين والصا د قين اسلام علي منتبع الهداي سلام برهدایت یافتکان انشا ءالله انشاء الله انشاء الله انشا ءالله انشا ءالله  انشا ءالله انشا الله

= امورعایت احکام ازدواج

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:40  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

امور اقتصادی جامعه

قل هو الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین

العا قبتو للمتقين الله خيرن ناصرن ومعين ايا ك نعبد اياك نستعين اهدنا الصراط المستقیم بهتراست برای حل مشكلات زیست محیطی وهمچنین مسا ئل اموراقتصادی و اداره امور سیا سی واداره كشورو مشكلاتی كه الان گریبا نگیر جامعه ما ومسلمين است بخشهای مختلف اقتصادی بصورت مجموعهای استانی ومنطقه اي دراید ودرهر استا ن ومنطقه بچند بخش وهر بخش بد ستبند یهائی مشخص و تقسیم شود وهمه بخشها تولیدی از تولید تا پخش درهمه محصولات وكلیه مقولهای ارزشی واقتصادی وصنعتی همه بمجموعها ئی تقسیم شودو امكانا ت و ثروت بیت الما ل که درد ست دولت و...........................................است بصورت سهم دراید  وبین همه محروما ن ومحتاجان تقسیم  بعدالت شودوفاصله طبقاطی فا حش بر طرف شود بطوری كه هر فردی درمرحله اول زندگی ان سهم و مبلغ و سرما یه اولیه زندگی را داشته وبرخوردار باشد وان سرما یهای كوچك بصورت مجموئهای ومجتمعها تولیدی واقتصادی وخد ما تي دراید بهمراه همان افراد بصورت كار وسرمایه  وشغل باهم وهمه سرما یها دورهم د سته جمعی كار وفعا لیت كنند هم   صا حب سرمایه  با شند بصورت سهمی و مشا ركتی همراه با فعا لیت درهما ن مجموعها وهركسی درهر رشته ومجموئه اقتصادی که ما یل بود شروع بكار و     فعا لیت  بكند ودرهمان رشته تحصیل وامو زش ببیند ازموقع تحصیل و فارغ التحصيل شد ن ودرهمان قسمتها فعا لیت وشروع بكار با برنامه ریزی وپیش بینی شده و ازقبل اماده باشد شغل كاروفعا لیت برای همه افراد تضمین شده وپیش بینی شده واماده  باشد سرما یها ی اولیه ثا بت باشد ویا قا بل افزایش ارزشی و درهمه   كا رها همه حا صل كار وسر ما یه خودشا نرا ببرند بصورت دستمزد و حقوق فعاليت سرمايه ودرجه  لیا قت وفعا لیت خودشان وبرای اداره امورازاولین مرحله خودشان برگزینند وهم باید با نظم خواص همه صاحب سر مایه وكارشان با شند بصورت مشاركتي وسهمي و هم نظم مد یریتی ودسته بندی جمعی عمومي حاكم باشد وابزاركار ومحل وموادلازم وتولید وپخش همه بصورت اجتماعی ونقش همگانی  داشته باشدوهمه زینفع با شند  با سهم ها ی مطا بق با فعا لیت ومدیریت ولیا قت وهمه كارها بصورت مدرنیزه وروان واسا ن وبا روال باشد با  اطمینا ن امید واسودگی بصورتهای دسته جمعی واجتماعی متشكل دورهم وباهم كار وفعا لیت كنند وهر فردی بصورت مستقل درمورد كار وفعا لیت خود كه داخل كدام دسته وفعا لیت باشد تصمیم بگیرد به صورت و برنامها ازبدو تولد وبلوغ ودر طول زندگی برنا مه ریزی شود برای همگان بطورازاد ودسته جمعی و اجتماعی اقتصاد وخدمات  اداره شود وحد اقل اجتماع هفت نفر ببا لا باشد وهرچه بيشتر بهتردرمجتمع های اقتصا دی وهمگان ثبا ت انسانی وشخصیتی وشغلی داشته باشند در مورد اموركاراقتصاد وزندگانی خودشان وهر مجموعه وظیفه تولید وارئه وپخش محصولات تولیدی واقتصادی مجموعه خودشا ن را بعهده داشته باشند ودرنظم كليه سيستمهاي اقتصادي مشا به يك قانون واساسنامه حا كم باشداين براي د فع سرگردانيها ومشكلات جامعه است دراینصورت كلیه هزینهای زندگی باحد اقل ارائه وثا بت می شود وهمه كا رها سهل واسا ن میشود ومسئله ايا ب ذها ب حل ميشود همه بحقوق خودشان می رسند انشاء الله وهمه با صدق دل كار وفعالیت میكنند وهم چنین درهمه موارد امور كشوری وسیاسی وفرهنگی واداری همچنین كسانی كه برای اداره مراكز سیا سی اداری وفرهنگی انتخا ب میشوند یا اینكه شغل مورد نظرشا ن را انتخاب می كنند با صد ق د ل وخا لصانه فعا لیت میكنندو همه كارها باید از قبل محا سبا ت وتداركات وبرنامه ریزی شود بتوسط ا حا د مرد م ومد یران اجتماع انشا ءالله  مثل یك  سا ختما ن وهر قسمتی را گروهی ازمردم اداره وانجام بدهند وهمبستگی كامل داشته با شند واین برای صحیح بودن اقتصاد درجوامع ا ین زما ن است برای ارامش اقتصادی و تضمين شغل براي همگان وزيستن مسا لمت اميز زندكي سا لم وطيبه با ارامش واطمينان به اينده ومحبت ودوستي بين خلق الله ورفع ازهم پاشیدكی امكانات وجمع شدن امكانا ت وظرفیتها ازجا معه برا ی جا معه ورفع مشكلات حا ل واینده وهمه مشغول وظیفه وتكلیف خودشان را انجام بدهند وهیچ چیزی مخفی وپوشیده نماند وهمه منوت و مبتنی براصلاح قوانینها وبرنامه ریزی ها ی جدید وحسا ب شده وپیش بینی شده است وحركت همگانی جامعها و پیشروی همه سنین برای اصلاحا ت وترك اشتباها ت وعاد تهاوجاهليتهاي گذشته وموانعي كه هست رامي ميطلبد درغیراینصورت مشكلات جا معه واین كرفتاریها كه نشئت كرفته ازنا به سا ما نی ومتفرق بودن اقتصادی واجتماعی و جا معه است با قی می ماند وبران افزوده میشود هرمشكلي را بايد ريشه اي وكلي حل نمود وپايه كذاری نمود وامور سیاسی واداره كشوررا هم با ید همكانی مثل امور اقتصاد ی كه همه گا نی است و باید همكا نی باشد وهمه افكار بتوانند نظرحرف وصحبت شا ن را بنما یند درهمه موارد سیاسی وكشوری بدون هیچگونه پروائی ونگراني ازتعقيب حا ل واينده همه بشنوند سخن را وپیروی كنند خوبترشرا اين است راه راست ودفع دو روئيها ونفاقها  وضعف د ین ایمان وتر بیت خلق الله را باید با اموزش همگانی ومراقبت محبت وتشویق وشنا خت كامل ازحقیقت د ین حق ولله واسلام كه امرمهم و خيرد نيا واخرتشا ن است از طفولیت بر نامه ريزي و اموزش و پر ورش برصراط مستقيم وا ستوار نمود انشا ءالله وبا خشونت ونا امنی وانحصاروخفقان پیشبردی حا صل نمی شود اسلا م علي جميع خلايق وعباد ا لصا لحين اسلام علي منتبع الهداي سلام برهدایت یا فتگان الحمد لله رب العا لمين.انشاء الله انشا ء الله. انشاء الله. انشا ءالله. انشاء الله .انشاء الله .انشاء الله

امور اقتصادی جامعه

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:38  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

ال امیرالمومنین مسلمانان مرد م ایران وجهان

قل هوالله اكبر بسم الله الرحمن الرحیم قل هوالله احد الحمد لله رب العا لمین

العا قبتو للمتقین الله خیرن ناصرن و معین ایا ك نعبد وایاك نستعین اهدنا الصراط المستقيم

اینجا نب امام المهدی صاحب زمان بر گزیده خداوند جهان افرین خالق کل مخلو قات ما لک ایام د ین اسلام الحمد لله رب العا لمین درروی زمین جهت اصلاح امورجامعه مسلمین ومردم  ایران وجهان هستم اینجا نب نیازی به تا ئید ازسوی حكام گمراه حا كم را نداشته ام واین امر و به این طریق یك ازما یش وامتحا ن ازجا نب حق تعا لی بود ه است برای همكا ن واشکار شد ن حقايق ومسا ئل وقا نون ظا لما نه وتبعيض كونه انتخا با تی دراین زما ن بوده است ا ینجا نب نیازی به این چنین پست ومقام سلطه وتبعیض فا قد صلاحیتها  نداشته ام وندارم اقدام اینجا نب به امرحق تعالی وفقط برای هدایت واصلاح قوانین امورجامعه مسلمین وابلاغ امرحق تعالی به عموم مرد م ایران ومسلمين ومرد م جهان بوده ولاغیرچیزی كه شماها  قا د ربه ا نجا م واصلاح ان نخواهید بود ان قانونهای مربوطه  وتبعیض کونه انتخا با تی فا قد امورشرعی واسلامی وانسانی است ووباعث تشدوت اختلاف ودوشمني وضايع نمودن حقوق عمومي است  باید اصلاح  شود واينجانب كليه ان قانونهاي ظلم وتبعيض را كه توسط گروهي اندك وبراي سلطه گري ومنفعت عما ل خودشان است باطل ومردود ومضراعلام مي نمايم من الله توفيق انشاء الله وهرظلمي ازهرنظرچه حقيقي وحقوقي به مسلمين وجميع مردم ايران وبه اینجانب نموده ايد وبفرمان شما وعما ل شما نموده اند وعوامل وعوارض وخسارات كه به دنبال داشته بايد بازخواست وتقاص بشوند وبعذاب حق تعا لي گرفتارمی شوند مسببين ومجرمین ظالمان بحقوق خلق الله دردنیا واخرت انشاء الله ان قانونها که براسا س دیوان سالاری وبراسا س جاهلیت وتبعیض گذ شته وخلاف شرع  مقد س واسلام وقران كریم وبر خلاف عدالت است تحمیل شده است بجا معه مسلمین ونشات كرفته ازرعب وحشت خود كا مگا ن وتبليغات دروغ وفريب وجها لتهای فرقه ای وگروهی است واعما ل مقاصد تبعیض ها ی كج روان  وپیروان انها وبراسا س امیا ل وسلطه طلبی بعضی افراد فرقه كرا است و نسبتی كه می دهند و داده شده به طا غوتها وشیعهای تارعنكبوتی سا خته شده د ست وزبا ن همینها ا ست وباعث ضا يع نمودن حقوق عمومي مسلمين خلق الله ومردم ايران شده است وبرگزید ن اشخا ص را با شنا خت  نزد یك وخد ما ت صادقانه مفید روزمره كه برای هر منطقه وخا لص لله كه انهابرای رضوان الله که بجا معه انجام داده اندو میدهند تشخیص داده ومیدهند درجهت دین خا لص ولله بتوسط فرد فرد خلق الله بر اسا س هیعتهای هفت نفره ازپا ئین جامعه برگزیده می شوند به خواست عموم و نیازی به تائيد  بیگا نگا ن د ورازاجتماع  فرما یشی ونسب شده ..................................... ندارند وهمه مبلغا ن د ینی و پیش نما زها با ید شاغل با شند درحد نیازومطلع از امورجامعه و پیش نما زهای مساجد بتوسط مرد م هما ن منطقه وبا تا ئید انها ومسئوليت پذ ير باشند وجیره خوا رومحتاج مراكزوابسطه به غیرد ین حق خا لص ولله نبا شند ودرجهت د ین  خا لص و لله ثبا ت واستواري خلق الله  تبلیغ كنند ومسئوليني وانها ئی كه درباره  اینجا نب نظربرخلاف امرحق تعالي داده اند واشکارننموده اند هدایتهاي امرحق تعا لی را وسکوت نموده اند فا قد صلا حیت  وپیروان جاهلیت واستکبار وتبعیض وظلم به مسلمين وقران كريم بوده اند وفاقد صلاحیت امور شرعی وقانونی بوده اند هم ازنظرخلق الله وهم امرحق تعا لی الحمد لله رب العا لمین وا ن قا نونهای باطل با ید د رست واصلاح بشود انشاء الله وخسرانهای ان قانونها باطل عیا ن واشكار بوده وهست و بنیا ن اصولی نداردوباید به صلاح اورده شود با قوانین بیشمار د یكر دركلیه اموراجتماعی و با ید همه قوانین برقران كریم وشرع مقد س وبیا ن وتشریح وتشریع  كننده احكام ان كتا ب مقد س اسلام معراج السعا دت وبا زمان حا ل وجوامع وبراسا س حقوق عمومی وانسا نیت وعدالت شرع مقد س وشعوروشعون اسلامی بدونه تبعيض اجتماعي باشدو بر قران کریم وبیان کننده الحجت برحق وبرگزیده  امرحق تعا لی در این زمان  اباصالح اما م المهدی موعود بر گزیده ومصطفی این زمان تد وین  بشود انشا ءالله وباید حكا م ومراكز ومجا لس د یوان سالاری درمرا کز حکومتی مواضع و خود شان را بطوراشکار به اطلاع همکان عموم مسلمین ومردم ايران برسانند د رقبا ل  اینجا نب وکلیه اصلا حا ت ذكر شده مورد نظر که همه بینا ت دین حق ولله واسلام وقران خیروصلاح واصلاحات بین جوامع مسلمین ا ست ودلایل ومواضع خود را دراحكام بینا ت شرع مقد س اسلام و قران ود ین حق تعا لی خا لص ولله اشکار کنند ودركل مسائل امورجوامع مسلمین وقوانینها که برحسب تكلیف كه برهمگا  ن كذاشته شده به امرحق تعا لی دراین زما ن واحكام  واجرای صحیفه های اینجا نب را واضح بعموم  مسلما نا ن و مر د م ایران وجها ن به بحث گذا شت شود واجرا كنند و معا نی ومفاهیم واموزشها ومصداقها ي قران بتوسط عموم درپیشگاه داوری پر وردگار عا لم هستی وصا حب همه  نعمتهای  جها ن از د ستگاهای ارتبا ط جمعی اعلام واشكار كنند انشا ءالله وكسانی كه همه ان اصلاحات را که همه امرحق واحكام خداوند متعا ل وقران كریم واسلام  است اطا عت نكنند پیروان  شیا طین هستند وپیروان طا غوتهای اسمی وشیعی گذ شتگان و جاهلیتهای قوم وقبیله ای ونژاد ی وتحميل ذ لیلی واسارت وظلم به خلق الله استثمار واستکبار ورذیلها و اسارتهای گونا گون واخرعا قبتشا ن تباه ونا بودخواهد شد  فریب كاران بد ین حق ولله وصراط مستقیم وخلق الله خواهندبود وخدا وند جهان ازانها تقاص میگیرد انشاء الله -اینجا نب صا حب هدایت ورهبری ولی امرحق ولی امرمسلمین وال اميرالمومنين مسلمانان ومرد م ایران و جها ن درروی زمین هستم وكسانی كه انكار كنند ولعن ونفرین همه مسلمین ومردم ایران وجهان خلق الله نثار انها خواهد بود الی یوم القیا مت انشاء الله – وسوره کوثرمصداق ودر وصف  رسولان امرحق است وعلیه کسانی است که برگزیده کان پیغمبران را تکذ یب کنند واطاعت امراصلاحات حق تعالی راپیروی نکنند ویا اینکه مخالفت کنند ومانع بشوند امررسالت وهدایت را انشاء الله من الله توفیق

بدانيدواگاه باشيد کلیه خمس زكات صد قات نذورات وقوفات خيرات وجمیع انفاقها ی خالصانه دردین مبین اسلام وسیله ازمایش بین بندگان وخالق جهان می باشد كه بنيت في سبيل لله وبه امرحق تعالي اسلا م قران ودستور العمل انبياء الله است وتقويت دين وايمان به غيب ونیت رضوان حق تعا لی و بنيت قربتن الي الله جزا وپا داش خواستن وبراورده شدن حاجات وامرزش ومغفرت دردنياواخرت بتوسط الحمد لله رب العا لمين است و براي حل كليه مشكلات عمومي فقيران ومساكين وحل مسا ئل فرهنگي علوم قرانی اموزش پرورش امورعبادت ومساجد اموراجتماعي باقیات الصا لحات مسلمانان د ين اسلام وقران با عدالت امرحق وهمين جامعه وهمين زمان وهرزمان است وبايد بطريق نيكو ودرست مصرف بشود اگرنيت بغيرازامرحق تعا لي واسلام قران کریم باشد واگر بجاي درست وبحق ولله مصرف نشود با طل است وبرخلاف امرحق وبراي طاغوت سازي وانحراف ميشود نه اينكه وطلا جواهروتزئين بشود وبه در وديوارمقبرها وقبرها ي گذشتگان نثاروجسبانيده بشود با تبليغات دروغ واغفال وبزرگ نمائي گروهي برخلاف امرحق تعالي وباعث خسران عمومي بشود نه اينكه با بزرگ نمائي ان مكانها ي قبرگذ شتگان انحراف وبدعت فريب دروغ جاهليت جنگ ظلم خشونت دشنام دشمني واعمال باطل گذ شتگان وحال را به جامعه مسلمین وارد و تحمیل کنید وعذاب خداوند را بدونبال بياورد كه خواسته شياطين جن وانس وپيروانش همین است-العا قبتو للمتقین الحمد لله رب العا لمین اسلام علی عبا دالله الصا لحین اسلام علی المهدی موعود الحجت برحق وبر گز ید ه و مصطفي ولی الله انا المهدی انا ا لقا ئم  با لد ین ووالفرج والنورالزمان انا بقیته الله فی ارضه حی علی صراط المستقیم حی علی صراط عظیم اسلام علي منتبع الهداي  سلام برهدایت یافتگان اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته- انشاء الله- انشاء الله- انشاء الله- انشاء الله- انشا ءالله- انشاء الله- انشاء الله  = ال امیرالمومنین مسلمانان مرد م ایران وجهان

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:37  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

اعلان برای شروع اقدامات واصلاحات

  قل هوالله اکبر بسم الله الر حمن الرحیم قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین

العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهد نا الصراط المستقیم النورالقائم یهدی الی صراط العظیم حی علی صرا ط العظیم حی علی صراط المستقیم انا المهدی اناا لقا ئم ا لزما ن انا بقیت الله فی ارضه من الحجت ابن ا لحسنم رسول هدایت وسلا مت وسعاد ت ورستکار شد ن انشا ءالله اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یافتگا ن اصلاته خیرن من القوم وامت و النا س اجمعین قل ا ن ربی یقذ ف با لحق علم الغیوب قل جاءا لحق وما یبدی الباطل وما یعید قل جاء ا لحق وزهق البا طل ان البا طل کان زهوقا وننزل من القران ما هو شفا ء ورحمته للمو منین-  اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اینجا نب برحسب تکلیف وظیفه اعلام مینمایم  بهمه منتظران منجی وهادی عا لم بشریت این قران وکلام وسخن ازالمهدی موعود ولی الله امرحق امام زمان وبرکزیده رسول والحجت هد یه حضرت صاحب الزمان الحمد لله رب العالمین پروردگاروپد ید اورنده جهان هستی است هرشخصیتی کسی فردی جما عتی درهر لبا س با ینجا نب کمک ویا ری رساند وکه همه درجهت صراط مستقیم حق لله وانبیا ءالله واولیا ءالله و امروخواسته خا لق کل مخلوقات ومنجی وهادی عا لم ومصلح عا لم انسانها وبشریت است خیرو صلاح وهدایت مسلمین و مرد م جهان است وشفاء ورحمت ومغفرت برای همگان است و بهمه انبیاء الله وهمه الیاءالله درهمه زمانها وزبا نها وبامرحق تعا لی کمک ویاری رسا نیده است برای پیش برد امر حقتعا لی مبنی بر اشکار شد ن امرحق والحجت وبرگزیده امر ورسول حق واصلاح کلیه  قوانین اجتما ئی انسانی درسطح جوامع و اصلاح شدن تما می قوانین ها والقاعات با طل تحمیل شده برخلق الله انشاء الله وکنار زدن موانع موجود  وصحیح و راست درست رسا نیدن قوانین وشروع اقدامات واصلاحات درسطح ایران وجهان باید مرکزی را پایگاه هدایت وقانونگذاری درامروز وبرای حا ل واینده برای امرهدایت حق  تعا لی اقدام وایجاد نما ئیم ومکا نی اجتما ئی به اندازه با هزینه اینجا نب .............در مرکز صدا وسیما  یا اینکه درجای د یکر داخل اجتماعات برای مستقر شدن  اینجا نب با .................. چهارده نفرمشاور درمقولهای مختلف و313 سیصد وسیزده نفر و124 یکصد و بیسن چهار نفر برای اجرای دعوت واعلام وتائید از جانب همه مسئو لین حکومتی وکشوری واعلان از( صدا وسیما ی رادیو وتلویزیون ودیگر دستکاهای ارتبات جمعی عمومی  سراسری وتوجیه همکا نی برای اعزام به سرا سردنیا ودوالی سه نفرازنما یندگان ادیان ومذاهب درایران وخارج از کشورو برای مستقر شدن ومراوده انها  برای اجرای و تد وین قوانین ودستورلعمل ها  بنا نهید درجهت امر پیغام رسا نیدن ازطرف اینجا نب به مراکزاجرائی  ود ینی ایران ومراکز د ینی واجرائی د یکردرسطح جهان برای نظم و سا ما ندهی و سازماندهی واجرای احکام وراهنما ئی واموزش مرامها ی اجتما ئی وقوانینها باشند درهمه امورزند کا نی واجتماعی واجرای ان قوانینهائی که صادر شده و میشود از سوی حق تعا لی در سراسرکره زمین انشاء الله واول باید ازاین سرزمین اصلاحات شروع بشود بطوراصولی وعملی اقدام شود د ین واموزش وتربیت وسلامت صحیح درامرد ین خا لص حق تعا لی وزدودن کلیه اثار جها لت امیز وبروز رسا نید ن همه قوانینها مثل انجام وقتهای عبا دتها و نمازهای پنجکا نه دروقت خود ش می باشد وکلیه اموزشها وتر بیت وعبا دت ونیا یشها باید برای یا د زمان حا ل واینده باشد وبادرک ومعرفت تا سازنده واقع شود انشاء الله وباید اول امکانات فراهم شود و کلیه موانع برداشته شود پوشیده نگهدارند گان وانکار کنند گان ازگذ شته  تا باینده دراین امرحق وابلاغ ومانع شوند گان بهرحرکت وهر کلام بهرشکل وبهر صورت به عذاب بزرگی درد نیا واخرت کرفتار خواهند شد ومی شوند انشاء الله الحمد لله رب العا لمین  اسلام علی جمیع خلایق و شهدائ وصد یقین ورسانندکان امرحق ازطرف  اینجا نب واسلام علی عباد الله ا لصا لحین اسلام علی منتبع اهدای سلام بر هدایت یافتگان انشاء الله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله  -   امادگی واعلان برای شروع اقدامات واصلاحات

 واز تمامی نما یندگان مردم و مجلس شورای اسلامی و مردم ایران می خواهم وموظف می نما یم پیگیر کلیه موارد ذکر شده با شند وازرادیو وتلویزیون صداوسیما بخواهند که تمامی صحیفها ونامها وقرانهای وبرنامها ی اصلاحات واجرای ان احکام ودستور العمل ها را ازطرف اینجا نب رسول برگزیده ومصطفی والحجت ولی خلق الله زمان راکه ازبیست چهارسا ل پیش تا کنون ارسا ل شده به مراکز حکومکتی را بدون اقماض فلفوروبدون کم وکسر قرائت نمایندوبه سمع نظرتما می مسلمین مردم ایران وجهان برسانند بدون فوت وقت من الله توفیق انشا ء الله

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:36  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

اصلاحات فرهنگی امورجامعه

قل هوالله اکبر بسم الله الر حمن الرحیم قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین  العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم النورالقائم یهدی الی صراط العظیم حی علی صرا ط العظیم حی علی صراط المستقیم انا المهدی اناا لقا ئم ا لزما ن انا بقیت الله فی ارضه من الحجت ابن ا لحسنم  رسول هدایت وسلا مت وسعاد ت ورستگار شد ن انشا ءالله اسلام علی من تبع الهدای سلام برهدایت یا فتگا ن اصلاته خیرن من القوم وامت و النا س اجمعین قل ا ن ربی یقذ ف با لحق علم الغیوب قل جاء ا لحق وما یبدی البا طل وما یعید قل جاء ا لحق وزهق البا طل ان البا طل کان زهوقا وننزل من القران ما هو شفا ء ورحمته للمو منین این امرخداوند جهان است که باید سهل ترین واسا نترین واسوده ترین راه بد ونه انحراف  برای زندکی وحل مشکلات خلق الله انتخاب واجرا بشود ومردم از سرکردانی وبلا تکلیفی نجات پیدا کنند انشاء الله هر چه زود تر باید درهر منطقه وبخش ومحل هیعتهای شاهدان ونا ظران تشکیل بشود ودفترهای ثبت اسناد کل املاک ومستقلات برای هرمنطقه جدا ازهم تقسیم بشود ودرشهرداریهای همان منطقه مستقر بشود  برای دسترسی اسا ن مشخص شدن موقعیت وتهیه نقشه وکروکی وتفکیک هرمنطقه ازهمه نظرعمرانی  چه برای حا ل واینده برای هرملک وما لکیتی وبا پیش بینیهای درست وتمهیدات برای اسکا ن جمعیت معین واجتماعات زندکی سا لم  بعدالت اجتماعی برای عموم جامعه مدرن وپیشرفته سهل واسان ترین راه بسلامت و امکان برای زندگی و نظم دراسکان جمعیتی انشاء الله وبعموم خلق الله وهرمنطقه اعلام ودرمعرض دید همکان قراربگیرد انشا ءالله وبا هیعت شاهدان و نا ظران هرمنطقه ومحل هماهنک بشود وبا کمترین هزینه که فقط مخارج ایاب وذهاب خدمتی گرفته شود وسند ما لکیت سیم سرب بصورت کتا بچه وشرح  حا ل واینده قابل تمهیدات واصلاحات و ثبت انتقالات دراینده نوشته ودرب منا زل وهمان مکان تحویل عموم بشود انشاء الله  مثل سر شماری عمومی عمل بشود وهمه مدارک شناسا ئی کل کشوربروز بشود ودررایانه درهمان محل ومنطقه ثبت و دردفتر اسناد رسمی ثبت بشود وعدالت اجتماعی ما لکیتی برقرار ورعا یت بشود برای همگان انشاء الله بطریق جد ید در دفتراسناد رسمی درهرمنطقه وبخش ومحل باکلیه امکانات وجوانب مورد نظر ذکر شده درصحیفها  مد نظرقرا ربگیرد با ارشاد وانفاق واحسان عمومی وسند ما لکیت دراسرع وقت وفلفوروبوفورفراوان برای همه مکانها صادر بشود ودر تقسیمات وانتقالات بعدی هم بهمین طورعمل بشود اثر بسیار بزرگ ومطلوبی دربر دارد برای همه امور اجتماعی واقتصادی بطورهمگ نی انشا ءالله وامکانات  ومتعلقات وصدقات ونذورات واهدائیهای انبا شته شده مقبرها متعلق به خداوند وعموم خلق الله است وباید بطوردرست وصحیح ازانها درجهت عام استفاده بشود درجهت منا فع عمومی ودر جهت د ین خا لص ولله انشاء الله وان مکانها رابصورت مسجد بد ونه زروزیور وتزئینا ت وبا سطح زمین یکی بشود بدون برامد گی کنونی که برخلاف امر حق وشئونات قرانی و اسلامی است وازاین شکل کنونی خلاف امرحق تعا لی خارج کنید وبصورت مسجد دراورید تا برضوان ومغفرت  حق تعا لی برسید انشاء الله واز تبلیغات مسموم وفریبنده وکمراه کننده بپرهیزید درهمه موارد اموزشی ودرسی و بپرهیزید ازاموزش درجهت بت سازی وطاغوت سازی واغفا ل وفریب تفاخر وتبعیض واستکبار دروغ مانده ازجاهلیت کذشته دراذهان عمومی انشا ءالله  وباید کلیه حسینیه ها را ومتعلقات انجاها را بصورت مسجد یا سا لن اجتماعات یا مراکزبهداشت درما نی ومراکز اموزشی عمومی دراورید وکلیه اسمها والقاب نژادی فریبنده دروغ وپوچ را تغییربدهید برای نجات  د ین وایمان وسلامت روحی وروانی جمیع مسلما نان ومسلمین انشاءالله تا ازخرافات انحرافات ذهنی وتفرقها دشمنی ها وستیزه جوئیها ومخاطره ها ی گونا گون که در کمین است محفوظ بشوید  تا ازعذاب ان درامان بما نید زمان حا ل واینده که چیزی نیست وباعث گناه وخسران درد نیا واخرت هست محفوظ بشوید  انشاء الله  وهمچنین دفتر ثبت ازدواج و....................درهر بخش وهر مسجد هرمنطقه یا کنار مسجد تشکیل شود برای سهولت امرازدواج برای همگان درهرایام ویکی ازارکان وحفظ   د ین وزندگی سا لم وسلامت جامعه وجوامع مختلف است وکلیه خدمات تدارکات وارشاد وانفاق احسان و شغل اسکان وتشویق سلامتی و امید واری واطمینان اماده وارائه خد مات رسانی باشد وبشود انشا ءالله با روی کشاده وبدونه سرخوردکی ودرامرحق وحلال ومعقول امرحق انشا ءالله این برای دفع ظرروزیان دراین امرمهم می باشد  اگاه باشید که کل سرمایه کشوری جزو بیت الما ل عمومی می باشد ومتعلق بعموم می باشد وخلق الله مردم  اموال خودشان را برای اسودگی وبسلامت زیستن وبرای به کما لات رسیدن همین زندگی واسا یش عمومی وبا  د ین وایمان خا لص وکامل می خواهند نه برای غیره واهداف وامیا ل د یکران وباید همه جوامع انسانی امرازدواج را ازاول تکلیف وزود تر جدی بگیرند که دیگر جوانان پسرودختر دچار عذاب وجدان د ینی وگناه بخاطرا ین امر نبا شند واین مقوله واین مسئله برای همیشه حل و مرتفع وکارسازی بشود ونا امیدی نباشد برای این امرحق د ین مبین اسلام انشاء الله وباید با ازدواج بموقع جوانان در بلوق ودرک نیاز هم از نظرعاطفی وهم شهوت وتحریکات جنسی ومقابله نمودو با خطرات ومشکلات وگناهان که ازاین مقوله درکمین انها است مقابله واز سن تکلیف ودرک نیاز برنامه ازدواج وانس گرفتن انها را فراهم نمود که چشم ودل انها ازنظرغریزهای جنسی ومونث ومذکر بودن پروسیروارضا ء بشود بطریق حلال ومطا بق با شرع مقد س اسلام انشا ءالله  وبه ارامش کامل دردین وزندگی برسند با برنامه ریزیهای درست وصحیح واصولی با تد بیرهای جدید انشا ءالله  ومانع پیش امدها ی نا گوار برای انها وجلو گیری ازشر فساد اجتما عی واخلاقی بشود وسنت نیکو وحسنه است برای خلق الله انشا ءالله وموانع  بتا خیرافتادن امرازدواج هرچه هست باید علاج واصلاح بشود انشا ءالله  بدانید واگاه باشید که  خدا وند جهان خا لق همه انسانها کلام وامرحق خودش را در سخن وکلام وصحیفه ها ونامها وقرانها ی اینجا نب  قرارداده است ازاولین الی اخرین واو امرخیر وصلاح و سلامت وسعادت بندکانش را می طلبد  خداوند  می خواند بسرای سلامت وزندگی نیک واصولی با این کلامها ونوشتارها هرچند که کم وکسری داشته باشد انهائی که ایراد بهانه وانحرافی غیرحق از خودشان سربزند دردفتراعما لشان ثبت وضبط شده ومی شود وبعذاب دنیا واخرت کرفتار میشوند انشاء الله واینجا نب به امر واراده خداوند جهان وحی والهام اورا ازغیب اشکاروعیان نموده و می نما یم وفقط نجات خلق الله انسانها را می خواهم درهمه موارد زندکی دنیا واخرت انشا ءالله وتکلیف برای همکان روشن واماده می باشد وهمکان با ید اطاعت واجرا کنند بدانید برای هرامرپسندیده و نیکوئی باید شرایط واموزش را ازابتدا فراهم بنما ئید  بدانید که اینجا نب علاوه برپیامبر دین حق  خا لص ولله پیامبر شکل دهی به نظم وترتیب یا فتن اداره امورو بنیانهای فرهنگ دراجتما عات جهانی و روش عملکرد اداره امورجوامع بطریق نیکوتر وبهتر جد ید برای مسا لمت امیز واسودگی زیستن درسطح کره زمین هستم طبیعی است که با روش نیکوی جدید روشهای ناتوان وغیراصولی وبا طل از بین میرود خواه ونا خواه  انشاء الله  به امرخداوند جهان چونکه علت ومعلول ونظم و ترتیب یا فتن در امورزندگی وعملکردهای وعلت ومعلولها ی انسانها را وهمچنین نتا یجی که ببار  می اورد میدانم وحق وباطل بودن ان نتا یج را وبر صراط مستقیم  درراه ضوان وخشنودی حق تعا لی را انشا ءالله  وعدالت وفرهنک اجتماعات وخواسته امرحق لله ودین اسلام را می دانم و منا سبتها ی ایات وقوانین د ین حق را می دانم که چه چیز مانع رشد و تعا لی د ین وتمدن وفرهنگ واد بیات جوامع مختلف است وامتها را می سازد بدانید رعا یت مطهرات جمع پاکیها  ومحسنات نیکو ترین ها وروشها را انتخاب نمودن واخلاقیات واد بیات درروابط اجتماعی وخانواده برخوردهای نیکو داشتن ورعایت حق وحقوق همد یگررا محترم شموردن است وعبادتها درایام حفظ ارتباط باخا لق جهان واعتقاد وایمان امید وسلامتی واموزش است ورعایت روابط نیکوی جامعها واجتماعات انسا نیت واحترام بحق وحقوق همد یکر وهمزیستی  مسا لمت امیز اسودگی زیستن زندکی نیکو را می سازد تکامل یعنی که روش عملکرد های باطل گذشته وهرقوانین والقا عات  با طل وزیان اوردرکلیه امورزندگانی واجتماعی خلاف امرحق و با طل ازبین برود وروشهای با نتایج نیکو درست وصحیح برصراط  د ین حق ولله صراط مستقیم جا یگزین بشود انشاء الله الحمد لله رب العا لمین اسلام علی بر تصدیق وتا ئید کنندکان صراط حق ومیزان وعدالت اجتما ئی درهمه جوامع مسلمین اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت  یا فتگان الحمد لله رب العالمین

 انشاء الله- انشا ءالله -انشاء الله- انشا ءالله -انشاء الله- انشا ءالله -انشاء الله =اصلاحات فرهنگی امورجامعه

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:36  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

اصلاحات اجتماعی عمومی

قل هوالله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هوالله احد الحمد لله رب العا لمين

العا قبتو للمتقين الله خيرن ناصرن ومعين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم در پيروي براي تحقق يا فتن اصلاحات قوانين كليه امور جامعه و حل مشكلات بايد تغيركلي واصولي درروشهاي اموراداره سيا سي واقتصادي واجتماعي وفرهنگي ونظم درمسا ئل وعبا د ت دعا ونيا يش واموزشها ي مورد نياز بايد انجام بپذ يرد واصلا حا ت صحيح ودرست مستلزم تغيرات اصولي است وباید کليه قوانين اصلاح بشود انشاء الله وبراي کل جوامع مصداق پيدا ميكند دركليه موارد وفعا ليت براي عموم با توجه با ينكه همه كارها وشغلها درچهار چوب معين واجتماعي وقوانين مد ون جد يد حساب شده ميبا شد كه با عدا لت واميد واري واسودگي جامعه با  نظم جديد جوامع  با يدهموار ه وانديشيده شود شغل براي همگان مطا بق با ليا قت ومديريت وتوانا ئي وجسمي با ارزشهاي انسا ني اسلامي براسا س خلقت ونياز جوامع حاصل بشوداگر كمبود پستهاي كاروشغل بود ميتوانيد دو شيفت  يا دو نوبت فعا ليت درروزد رنظربگيريد بطورهمگا ني صبح تا ظهروظهرتا عصروبايد او ل ازموئسسه هاي دولتي وجاهائي كه ظرفيت دارند شروع بشود براي هر نفر يك نوبت وهر شيفت يا ساعت كار- مفيد شش ساعت يا بهر ميزان كه با روز موافق باشد- درنظربگیريد در شبا نه روز وبا اين مد ت كار كليه ما يحتاج زند گي وتامين مسكن هرخانواده تا مين شود با ثروت و اموا ل وذخائرعمومي كشوركه متعلق به همگان است با نظم وساماندهي ومديريت جد يد بصورت سهمي مشاركتي دسته جمعي كليه اموراقتصادي كاروشغل نصف روزبراي يك نفرونصف روزد يگر براي نفرديكراعم اززن ومرد و درهمه موسسه ها دو برابرمشغول بكا رميشوند وبرداشت توليد و فعا ليت د وبرابر ميشود بطورمنظم با سازماندهي وساماندهي جديد ومحبت بهمد يگر داشتن همد مي وانفاق وهم دلي مشاركتي درامراصلاح وحل مشكلات مسلمين اول همين جامعه انشا ءالله وهمچنين براي حل مشكلات مسكن وبيكاري جوانان وغيره وفشار جمعيتها برروي شهرها وديگرجاها ونا بسا ما ني بايد شهرهائي ومناطقي با مد يريت حسا ب شده با اسلوب وشيوه جد يد  با چند گروه ساخت وساز وتجهيزات بطوركامل كه ازهمه نظر سكونت واشتغا ل هم كارخانجا ت هم مراكزاموزشي  فرهنگي  تفريحي مراكز بهداشت درماني منظم وهمچنين تجهيزات براي اشتغا ل وسكونت ومناطق كشاورزي  خلاصه كليه امورخد ما تي وامكانا تي كه براي يك جامعه مستقل لازم است اماده تحويل وواگذاري شود وبه جمعيت هاي بيكار وجوانان اماد ه بكاراعم از زن ومرد بصورت سهمي مشاركتي واگذار شود وبا نظم فرا خوانده شوند وكليه امورداخلي ومديريتي هر منطقه اي و استا ني به مردم همان منطقه واگذارو سپرده شود تا فشاراز روي شهرها ي بزرگ برداشته شود وازگسترش شهرهاي بزرگجلو گيري شود و بتر تيب ومشكلات شهرها ي  بزرگ حل شود  انشاء الله وكروه مد يران وبرنامه ريزان وكروه اجرا كنندگان بايد براي همه منا طق كشور بطور گسترده برنامه ريزي كنند درهمه امور زيست محيطي  سكونت وشغل همگاني مستقل بد ونه وابستگي بمراكزچه ازنظر مديريتي وچه ازنظر واجرائي ومد يران هرمنطقه اي بطورمستقل اجرا كنند خلاصه چیدن کلیه امکانات متنا سب با هرمنطقه درسراسرکشور به نحو مطلوب وقا بل دسترس برای تمامی اقشار ملت با عدالت با اسلوب واصولی برای با ارامش زیستن باحفظ شخصیت وانسا نیت وعباد ت دعا ونیا یش شکر گزاری حمد ورضوان حضرت حق باری تعا لی پدید اورنده جهان هستی وصا حب کلیه مخلوقات وهمه انسانها ازازل تا ابد یت انشاء الله خا لصا نه بنیت رضوان حقتعا لی وامید وپاک شدن روح وجسم روان وقلوب یا یطهریکم تطهیرا شد ن همه وكليه سرمايها ي کشوربا ید بعدالت دراختيارعموم قرارگيرد براي د فع ورفع كرفتاريها ي جامعه وسعادتمندي دنيا واخرت وبدانيد وقوفا ت نذورات صد قا ت وخيرات براي حل مشكلات ورفع  نيازمند ي ها وخير صلاح وسعادتمندي وصرا ط مستقيم خلق الله و همين زندگاني وهمين جامعه است به ا ميد رضا يت وخشنودي الحمد لله رب العا لمين به اميد جزاي خير وپاداش درجهان اخرت بتوسط حق تعا لي انشاء الله اگر بغيراز اين باشد براي منا فع د نيوي ما دي بد ون استفا ده خود تا ن وبرای طا غوت سازی وطا غوتها ي شيعي واسمي است وان معني با قيا ت الصا لحا ت را ندارد وبدانيد منظورازمطرح نمودن مسا ئل اقتصادي وسياسي فرهنگي اجتما ئی به اين منظوراست كه با د ين وايمان خلق الله ارتباط  مستقیم دارد ورزق حلا ل واسود گي زيستن بخشي ازد ين وايمان مردم را مي سازد ومردم وخلق الله ازامام زمان وبرگز يده ومصطفی  اين زمان انتظا ردارند تا علا وه برمسا ئل دين وايمان مسا ئل اجتمائي واقتصا دي وفرهنگي انهارا مطرح وحل نما يد واقتضی اين زمان به صورت مسا لمت اميز است براي حفا ظت ازدين حق ولله انشاء الله با اميد و نيت حمد ورضوان حق تعا لي انشاء الله  الحمد لله رب العا لمين اسلام علي جميع خلايق وعباد الصا لحين والصا دقين اسلام علي منتبع الهداي اسلام بر هدایت یا فتگا ن- انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله انشاء الله انشا ءالله

=اصلاحات اجتماعی عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:34  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

اسلام بیان کتاب اشکار

قل هوالله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم  قل هوالله احد  الحمد لله رب العا  لمین

العا قبتو للمتقين الله خيرن ناصرن ومعين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقیم این کلامها وبیانها قران وکتا ب واضح واشکاراست

سخن ازالمهدی صا حب زمان برکذیده مصطفی  النورسماوات خالق کل مخلوقا ت وهمه پیغمبران وما لک ایام ود ین اسلام  است

اسلام - بدون جاهلیت توسعه یافته کذشته

اسلام- بدون سر بریدن ود ست قطع کردن وقسم دادن خداوند بمنا فع جاهلیت وحرکت سرهاسرنیزها وکاروانها ودروغ بافی

اسلام- بدون شیع پرستی طاغوت پرستی تفاخر پرستی نژاد پرستی درقا لب اشخاص و بدعت داخل دین الله و استسما ر

اسلام - بدون پوشیدن لبا س تفاخرو فخر فروشی نژادی  وفرقه کرائی ومنت دردین الله وانحراف وباجخواهی بنام د ین

اسلام-  بدون تبعیض درتمام زمانها ومکانها وبیانها وکلامها واسمها والقاب ساختکی وسوءاستفاده علیه مسلمین وخلق الله

اسلام- بدون عصرجاهلیت واجرا کردن شرک وبدعت استکباردرلقلقه زبانی تحت نام اسمها وقبیلها ونسبهای جاهلییت کذ شته

اسلام - بدون بردکی غلامی وبندکی مردکان واشخا ص خرافه کرائی القای تفاخر ضلا لت بمردم وتبلیق خلاف د ین الله

اسلام - بدون سوء استفاده ازکذ شتکا ن بدروغ وفریب وبد اموزی استسماری جهت سوارشدن برخلق الله ود ین به منفعت

اسلام یعنی اموزش تربیت درست درجهت وبقصد لله حا ل واینده بدون اغراض فرقه ای بدون هیچ الودکی فکری وذهنی

اسلام یعنی بازکو کننده واشکار کننده تمام کمراهیهای بشردرزما نهای مختلف وزبانهای مختلف وپرهیزازجاهلیت کذشته

اسلام- بدون اسارت عادتهای جاهلیت حا ل وکذشته وبرچید ن ویطهرکم تطهیرا کردن ونمودن رسوخات ورسوبات واثار فکری وذهنی وروانی وکلیه ضلالتها و اثار ان وما نع شدن ازتکرار مشابها ت جها لتهاوکمراهیهاوتبعیض ها ی ذکرشده درقران واسلا م ای کمراهان بتسازان تاریخ وطا غوت سازان اقتصادی وتفاخردرغا لب بت ازکذ شتکان وحا ل باتعریف وتمجیدولقلقه زبانی والقا کردن تفاخر وتبعیض وبرتری نژادی درزمانهای طولانی با تبلیغ پوچ برخلاف د ین وصراط حق و الله مرد م را ازاسارت ساختکی وبردکی وبند کی اجساد وشیعها ی اسمی وزینتهای قبرها وبدعت علیه د ین الله که درجهت منا فع عشیره ای و سلطه برخلق الله بدروغ  که ساخته دست زبان خودتا ن است ومخا لف دین اسلام ومخا لف عدا لت وحقوق خلق الله است و فریب شیا طین است و تارانکبوت د نیا وبها نه و پلکان سوارشدن برخلق الله میبا شدازاد کنید مردم راازاسارت واستسمار فکری وذهنی وروانی ستیزه جوئی وانتقام کشی قوم وقبیله ای وشخصیتی وقبرهای انها  که جاهلیت توسعه یا فته کذشته است ازاد کنید بکذارید خلق الله مردم بندکان موحد وخداوند یکتا الله راعباد ت کنند واموزش لازم درست ببینند ونیکو زندکی کنند وبرشد کامل درجهت دین خا لص وبه سعادت ورستکاری دردو جهان برسند انشا ءالله  وامرالحمد لله رب  العا لمین است و نه خواسته - قران کریم نه خوا سته - محمد ابن عبدا لله نه خوا سته – د ین اسلام نخواسته - معصومین که دینش لله بوده نه خواسته انشاء الله- انشا ءالله - انشاء الله- انشا ءالله-- انشاء الله -  انشاء الله - انشاء الله

انا المهدی انا ا لقا ئم الزمان ان بقیت الله فی ارضه من الحجت ابن الحسنم

اناعبد الله محمد المهدی موعود الحجت ابن الحسنم هادی ومنجی عا لم بشریت انسانها ولی الله برکزیده ومصطفی رسول هدایت وسلامت وسعادت ورستکار شدن انشاء الله اسلام علی منتبع الهدای  سلام برهدایت یافتکان

عبد الله طوبی نجم نون والقلم ا لمهدی موعود محمد یا سین رسول و پیامبر بركزیده

مصطفی قران كریم- العان كتاب مقد س اسلام معراج السعادت

اسلام علی عبا د الصا لحین اسلام علی امام المهدی موعود بركزیده الحجت برحق ولی الله  اسلام علی منتبع الهدای سلام برهدایت یا فتکان .............................................................................................

برهمه مسلما نا ن ومر د م ایران ومسلمین ومردم جهان واجب وتكلیف شرعی واسلامی وقرانی است

كه تمام نامها وصحیفها وقرانها ی اینجا نب را ازاولین تا اخرین را به اطلاع وتوجیه  همه خلق الله همكانی

برسا نند وهمكان با خبر بشوند وبمر حله عمل وبه اجرا بكزارند من الله تو فیق انشاء الله واینجا نب برنا مهای وسیعی وبزركی به امرخداوند جهان درمد نظردارم همه انها باید بمرحله عمل دراید

انشاء الله - انشاء الله-  انشاء الله - انشا ءالله-  انشاء الله-  انشاء الله-  انشاء الله

اسلام  بیان کتاب اشکار  =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:33  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

اسلام از سلام

بگوئید لا اله الا الله به تمام معانی و عمل واجرا نمایید تا رستگار شوید انشا ءالله  

قل هوالله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین

 العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم النورالقائم یهدی الی صراط العظیم حی علی صرا ط العظیم حی علی صراط المستقیم انا المهدی اناا لقا ئم ا لزما ن انا بقیت الله فی ارضه من الحجت ابن ا لحسنم  رسول هدایت وسلا مت وسعا د ت ورستگار شد ن انشاء الله اسلام علی من تبع الهدای سلام برهدایت یا فتگا ن اصلاته خیرن من القوم وامت والنا س اجمعین قل ا ن ربی یقذ ف با لحق علم الغیوب قل جاءا لحق وما یبدی الباطل وما یعید قل جاء ا لحق وزهق البا طل ان البا طل کان زهوقا وننزل من القران ما هو شفا ء ورحمته للمو منین- اسلام كه از سلام گرفته شده است اولين سخن و قران انسا ن نا طق است يعنی اينکه ارتبا ط بر قرار شد ن ونمودن دوانسان يا مسلما ن ياموئمن يا زوج وزوجه باهمد يگر که هم ميشود نزد يك شد ن دو انسا ن زميني باشد براي زند گي  ومعني انسا ن هم يعني انس والفت گرفتن با همد يگراست وتشكيل اجتماعات زميني ونزد يك شد ن باهم  براي امورزند گا ني بشريت وانسا نها درجوامع مختلف واختصا ص همه جوامع است واسلام ومعاشرت همه جوامع وجا معه ها وبشريت را دربرمي گيرد  با هرمسلك ونشا نه محبت رحمت ومغفرت الفت وكمك وياري واموزش وتحصيل علم  درجهت رشدوتعا لي جوامع انساني درجهت د ين كله افريدگارجهان ورحمت مغفرت وعبود يت حق تعا لي وشكر گزاري وقدرداني رسا نيد ن بهمد يگراست وهمچنين اسلام وسلام برقراري ارتبا ط انسا ن زميني با پروردگارخودش وخلقت وافريد گارجهان وهمچنين با ملا ئكه اسمانها وگذ شتگان وعا لم غيب وزمانها ي گذشته وحا ل واينده درزما نها مختلف بوده وهست و است كه با مشيت وامرواراده پروردگارعا لم هستي ميسر وحا صل مي شود  براي انبيا ء الله پيامبران رسولان وبرگزيده گان واوليا ء الله وهم نزول رسولان و ملا ئكه ازاسما نها بزمين وهم عروج ومعراج رسولان به اسما نها به امرحق تعا لي  بتوسط انسا ن زميني حا صل مي شود ونتيجه ان هدايت د ين خا لص لله  حق تعا لي مي باشد براي انسا نيت كامل وكمك بهمد يگر بتوسط غيب وحي والهام وهدايت امرحق تعا لي پر وردگار عا لم هستي است  انشاء الله  ودرک کليه مسا ئل زيست محيطي وزندگي با سعادتمندي و حا صل ان دانائي وخرد ومعارف د ين نيكو است ومطلع شد ن از گذ شته وحا ل واينده  وحقيقت د ين نيكو وپيشرفت انسانهاي زميني وسعا دت مند شدن در دنيا واخرت وپس ازموت وبه جنت اعلا پيوستن است انشاء الله  که بتوسط رسولان پيامبران انبيا الله واولياء الله محقق وناميده شده است ورحمت ومغفرت وامرهدايت پر وردگار اززمان خلقت حضرت محمد ادم وحوا (صلی الله) تا بحا ل وجود و حا صل وواقع شده است وبدانيد وننزل من القران ما هو شفا ءورحمت للمومنين يعني اينكه انچه دستورلعمل درقران كريم وعليم و انبياءالله گذشته وكتابهاي اسماني وقران وصحيفها ي اين زمان اينجا نب وعلم وعقل وانديشه که همه با نظم كامل امرواراده حقتعا لي است که حا صل وحي والها م وسخن ازغيب ومطابق بازمان است وقتي كه به اجرا بگذاريد وعمل نما ئيد اسودگي زيستن درزندگي و شفا ءورحمت وسلامت وسعادت وعدالت ورستگار شدن دردنيا واخرت براي همگان به ارمغان مي اورد واز حواد ث و تعصب ها ي با طل وفريب شيا طين وجاهليتهاي دورازشئون ومنزلت انساني واسلامي دراين د نيا جلو گيري مي كند ومي نمايد وباعث سعا دتمندي درد نيا واخرت ميشود ودرهمه سطوح  زندگاني شفا ءورحمت به ارمغان مي اورد  انشا ءالله واگر بطريق احسن ونيكو ودرست و به راستي عمل نشود نتا يج كلي را دربر ندارد ودر جهل وگمراهي واشتباه با طل گذشته ماندن است وعذاب د نيا واخرت را بدونبا ل دارد وبدانيد در ايت الكرسي که ذكر شده است لااکراه في ا لدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر با لطاغوت  ويوئمن با لله فقد ا ستمسك با لعروت الوثقي لا انفصا م لها والله سميع عليم -يعني اينكه براي شما ها خلق لله  هيچگونه وضرروزيا ني ندارد درد نيا واخرت ومشکلي ايجاد نمي كند که ازروشهاي با طل و تعصب ها ي با طل زيا نبار وخسران اميز كه در گذشته شكل گرفته است بپرهيزيد و د ست برداريد وبرشد وتعا لي د ين كله حق تعا لي خا لص ولله بپيونديد بد ون گمراهي وانحراف وجاهليت كه در نتيجه به سعادت وارامش واسودگي بعدالت زيستن زندگي  كامل وبعدالت رسيد ن است و ميرسيد ا نشا ءالله  وزندگي ود ين نيكوئي خواهيد داشت وبد ست مي اوريد براي همگان انشاء الله وبدانيد دين شما را اعما ل رفتار وكردارروش عملکرد وسخنا ن روزانه فرهنگ وزندگي شما ها ست بطورعمومي ومحيط زندگي جمعي رامي سازد وتشكيل ميدهد اكر كليه اعما ل واد بيات وسخنا ن و محيط زندگي  شما نيكوست با عدا لت وانساني واسلامي درصراط مستقيم د ين حق خا لص لله است درست است درغير اينصورت مواخذه ميشويد وبدانيد د ين خا لص لله حق تعا لي همه رشد وتعا لي واموزش ونيكوبا كليه اعما ل حسنه با حمد و رضوان حق تعا لي زيستن وبسعا د ت رسا نيد ن براي خود تا ن وهمه جوامع وبشريت است يعني همه اعما ل نيكو ومحسنات واحسن ترين اعما لها براي انسا نيت وزندگي با ارامش وعاقلانه است و مي باشد انشاء الله - وزشتيها ورذ يله ها وکليه اعما لي که نشات گرفته از کفر شرک بت پرستي طا غوت وجاهليت ظلم ستم استكبارتبعيض افراط اسراف انحراف وكليه اعما ل شيطا ني بهرشكل وبهر صورت وبهراسم  عنوان وهرمعيارو قوانين  برا ين اسا س همه با طل ومردود است  - وبه  د ين نيكو ي حقتعا لي خا لص ولله  نمي چسبد وجدا ميباشد وبايد تمامي اوقات ومراحل زندگي حقيقت وقوانين د ين خا لص ورضوان حق تعا لي رعا يت بشود انشا ءالله وحق كلي و وقضا وت حکم  وعزت بي نها يت ازان خا لق جهان الحمد لله رب العا لمين ا ست که همه جهان هستي ومخلوقا ت وانسانها را خلق نموده و فرا گرفته است وهرمخلوقي وعبد و بنده اي درخورامرواراده حق تعا لي خا لق جهان حق وحقوقي دارد وبرخوردارميبا شد انشا ءالله وبدانيد  عليگونه  بودن يعني تسليم امرحق شدن وتصد يق نمود ن ايما ن به تمام نيكوئيها به امرحق تعا لي كه واقع شود يعني اينکه شهادت ميد هيد بامرحقتعا لي يا برگزيده امرحق يا خليفت الله ورسول يا ولي الله كه با مرحق تعا لي مي با شد درهر زما ن که بركزيده است وشيعها ي اسمي وقبرها ي زينت داده شده والقاعات نژادي نسبي ربطي بد ين خا لص لله  ندارد همانطور که عبد وبنده خا لق جهان بود ن يعني تسليم شدن دربرابرامرخا لق جهان است و تحقق همه امرها ي نيکو به ا مرالحمد لله رب العا لمين خا لق جهان است وبراسا س امراراده حق تعا لي دراين زمان تحقق يا فته است درامراصلا حات امور مسلمين ومرد م جهان واختصا ص برگزيدگان ورسولان وحجتها ي خا لق جهان حق تعا لي بوده وموجود است وظيفه تكليف همگان كمك وياري رسا نيدن به امرد ين حق ولله است بنفع احسن درهرزمان است نه نژاد ونسب چه درگذ شته چه درزمان حا ل چه دراينده چونكه انسا نها وبندگان الحمد لله رب العا لمين را به اعما ل نيكووحسنه وخيرو شراعما لشان و خودشان  جزا وپاداش مي دهند دراخرت نه نژاد نسب  وغيره -اكنون حق وحقيقت ازبا طل وانحراف جدا ومشخص شده است راه حق احكام وبينات ومصداقها ي قران كريم وانبياء الله  وتشريع وتشريح  ان احكام وحكمتها و  بينا ت ومصداقها ومشروحات كليه قرانها صحيفها ونامها ي اينجا نب است که همه امرواراده هدايت حق تعا لي مي باشد  براي همه امتها  ودرهمه قرانها مي باشد وبراي همه زمانها وهركسي وجماعتي ومسلماني که دراين راه مقد س اسمانی حق لله با نيت خا لصانه حركت  فعا ليت كند وسخن بگويد وهدايت كند بطريق درستي و راستي  بنما يد انشاء الله مورد رحمت ومغفرت ومحافظت حق تعا لي الحمد لله رب العا لمين قرار ميگيرد درد نيا واخرت انشاء الله فا لله خيرن حافظا وهو ارحم ا لراحمين ودرغيراينصورت انحراف ازد ين حق لله است و با طل وانحراف پيروي ازفريب شيا طين و جا هليت گذشته ذلا لت وخسران وزيانكاري است و ظلم ستم برهمد يگر وكاربي فايده وباعث عذاب درد نيا واخرت ميشود نسبت به كليه اعما لي كه درراه با طل انجام بگيرد و بشود الحمد لله رب العا لمين اسلام علي جميع خلايق وعباد الصالحين اسلام علي جميع شهدا ء حق لله والصا لحين اسلام علي جميع النبيا ء والمرسلين اسلام علي برجميع تصد يق وتا ئيد كنندگان وياري رسا نندگان به  ا مرهدايتهاي الحمد لله رب العا لمين درهمه زمانها ومكانها وسخنهاي زبا نهاي جهانيان اسلام علي من تبع الهداي سلام برهدايت يا فتگان درهمه زما نها ي رسولان الحمد لله رب العا لمين اسلام علي برجميع امتها وهدا يت يا فتگان زمان حا ل واينده اسلام علي برمحمد المهدي موعود رسول بركزيده مصطفي امام زما ن الحجت امر حق ولي الله اسلام عليكم ورحمت الله وبركاته الحمد لله رب  العا لمين انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله  انشاء الله  انشاء الله انشاء الله =.. ( اسلام از سلام )

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:33  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

ابلاغ حقیقی امر حق تعالی

قل هوالله اکبر بسم الله الر حمن الرحیم قل هو الله احد الحمد لله رب العا لمین

     العا قبتو للمتقین الله خیرن نا صرن ومعین ایاک نعبد وایا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم النورالقائم یهدی الی صراط العظیم حی علی صرا ط العظیم حی علی صراط المستقیم انا المهدی اناا لقا ئم ا لزما ن انا بقیت الله فی ارضه من الحجت ابن ا لحسنم  رسول هدایت وسلا مت و سعاد ت ورستگار شد ن انشاء الله اسلام علی من تبع الهدای سلام برهدایت یا فتگا ن اصلاته خیرن من القوم وامت و النا س اجمعین قل ا ن ربی یقذ ف با لحق علم الغیوب قل جاءا لحق وما یبدی الباطل وما یعید قل جاء ا لحق وزهق البا طل ان البا طل کان زهوقا وننزل من القران ما هو شفا ء ورحمته للمو منین انها می خواهند نور خداوند را با سخنا ن خویش خاموش کنند ولی خداوند    نمی گذارد تا نورخود را کامل کند هرچند کافران را خوش نیاید – اوست خالق جهان که پیا مبرش را با هدایت ود ین حق ودرست فرستا د تا انرا برهرچه د ین است پیروزگرداند هرچند مشرکان وجها لت پیشگا ن ومستگبران خوش نداشته باشند - درحقیقت درزبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد به راستی دراین امور برای مردم  شا یسته وعبا دت پیشه ابلاغی حقیقی است- وتورا جزرحمتی برای جها نیا ن نفرستادیم - همان کسانی که چون درزمین به انها توانائی دهیم نماز برپا میدارند وزکات میدهند وبه کارهای پسندیده وا می دارند وازکارهای  نا پسند باز میدارند وفرجام همه کارها ازان خدا وند است - خدا به کسانی از شما که ایمان اورده وکارهای شا یسته کرده اند وعده داده است که حتماٌ انان را دراین سرزمین جانشین خود قراردهد همان گونه که کسا نی راکه پیش از انان بودند جانشین خود قرار داد وان دینی را که برایشان پسندیده است به سود شا ن مستقر کند وبیمشان را به ایمنی مبدل گرداند تا خداوند را عبا دت کنند وچیزی را با او شریک  نگر دانندوهر کسی پس ازان به کفر وشرک وجاهلیت گراید انانند که    نا فرمانند - ونمازرا برپا کنید وزکات را بدهید وپیامبر خداوند را فرمان برید تا مورد رحمت قرار بگیرید  انشا ءالله  بدانید که احکا م شرع مقد س وعبا د ت اززمان حضرت ادم وحوا وخلقت بشر بوده است وهمه پیامبران وامتهای انها  شکر گذاری وعبا د ت ونیا یش داشته اند بطورمتفا وت درهر زما ن بدانید ازنظر هدایت ومربی وبرگزیده خالق جهان همه این اسمهائی که شما ذکر می کنید برای انبیاء وپیامبرا ن و برگزیده گان واولیاء الله  یک معانی را مید هد وبرای هدایت بسوی حق تعا لی  می باشد وبدانيد هدایت دین حق تعا لی یکیست وتغییر پذیر نیست وهمان د ین کله  خا لص ولله وصراط مستقیم حق تعا لی می باشد که همان هدایت النورا لقائم یهدی الی صراط عظیم حق تعا لی پروردگار جهان وبسوی لقا ء الله وحشربسوی خا لق جهان وپد ید اورندگی وحیا ت وزند گی بخشی الحمد  لله رب العا لمین است وتمام علومها وتوانا ئیها ی بشررا در برمیگیرد برصراط حق و خلقت  جها ن وسرلوحه ان سوره حمد وا ول سوره بقره وقران کریم  وایتها و صحیفهای اینجا نب ازاولین تا اخرین است اگر درک کنید و بنما ئید وهمه براسا س میزان حق تعالی است یعنی برای همه انسا نها وادیان ومذاهب موجود است وبرای همگان مصداق دارد وپیدا  می نماید یعنی گناه وصفا ت رذیله هرکسی ود ینی ومذهبی داشت که در قران وصحیفهای اینجانب ذکر شده مورد باز خواست وموجب عذاب میشود ونمی تواند بخاطر فلان مذهب ودین وفلان شخص وقبیله ظلم نمود و گناه وبد یها را نسبت به مذاهب د یگر بدهد و با ید کلیه اعما ل وعملکردها رادر جهت دین بهترینها وکاملترینهارا نیکو ترین واحسن ترینها را بر گزینند وبرگزینید وعمل نما یند همگان مثل عباد تها ورفتار وکردار اجتماعی به بهترینها ونیکو ترینها عمل نماید واحسن ترینهای سخنان برگزیدگا ن حق تعالی را به امید به رستگاری ازسوی اوست انشا ءالله  وهمچنین بقیت الله یعنی برگزیده ای که خالق جهان  با اراده ورحمت وکرامت برمی گزیند ومی فرستد درروی کره ارض که میشود  خلیفت الله یا ولی الله هم نبی وهم رسول وهم بر گزیده الحجت وبدانید امام وپیشوای زمان ولی امرحق  که درقران ذکرو فرموده شده هما ن برگزید گا ن اوست با کتا ب هدایت وبرهان خا لص واشکار نمودن امرحق ونجات و صلاح واصلاحات امرحق تعا لی که رهبری امتها را دارد بامرخا لق جهان وایتها ونشا نهای اوکه علمش فقط نزد اوست  که انبیاء الله وعلیا ءالله می نامند که بسوی صراط عظیم ود ین خا لص لله وبسوی وعبود یت    خا لص او هدایت می نما یند ونجات خلق الله بطریق راستی واصولی وحقیقت وبرحدانیت وعبود یت اوست ولا غیر پیشوا یا پیروی مرد م از پیش نما ز یا امام جماعت یا اموزگاران با انبیاء الله وبر گزیدگا ن فرق دارد وکلی  د رست بود ن همه هدایتها  واموزشهای علومهای مختلف  بسوی صراط عظیم اوست بد ونه انحراف کارسازاست واثر مفید دارد در دراز مد ت  انشاء الله مطا بق با قران کریم وعلیم و خواسته انبیاء وهراموزشی که برد ین  خا لص ولله وصراط حق او تاکید دارد و   نما ید  بدونه قرض ورزی وسوئ برداشت واستفاده وهرزما نی که مصلحت بداند وبگشاید امرهدایت را که  با افرینش جدید است وهمه علم خلقت نزد اوست واو از  پیا مبران وبرگزید گان برمی گزیند وحیا ط دوباره وتولد دوباره یا هر انچه امرحق او باشد الی یوم القیامت وان آ یت که خداوند میفرماید به همه ملائکه فرموده که همه سجده کنید به اد م همه سجده نمود نند الی ابلیس واین معنی را می رساند که همگان باید امرحق تعا لی وبرگزیده اورا اطاعت کنند ونما یند ازامرحق وهدایت او که خیر وصلاح وسعا دت همکا ن درانست اطاعت نما یند واز صفات رذیله شیطانی واستکباری بپرهیزند  برخلاف امر حق وهمه چیزدر مسیر خلقت اوست وهم  مثل خلقت حضرت محمد ادم ومثل آن حضرت عیسی و روح  .........................   در وجود می دمد ومینماید برای هدایت خلق الله وان میتواند وهر انچه  اراده وهرانچه  مشیت ورحمت  ا و قراربگیرد خا لص تر با شد وپا کترباشد برای رسا نید ن امر حق که صاحب علمش  نزد خا لق جهان است وهرانچه اراده فرماید وبگوید بشو موجود میشود وامر واقع میشود وهم میشود فرستا دگا ن پیشین را دوباره متولد بصورت طفل زنده  فرما ید  با همان خصوصیا ت ویا اینکه  با تغیرات مطا بق با هرزما ن وهم ملکی بصورت انسان وهم  استخا نهای پوسیده ای را بصورت انسان دراورد وخلق ومخلوقی جدید وهم زنده را از مرده ومرده را زند گی دوباره بخشد وسو ره یا سین وقران  کریم مبین همین امراست ومی فرماید وهمه چیز علمش بامر خا لق جها ن واراده وپدید آورنده کی او می با شد وبدانید که انسا  نها محدوده فکری ودید محدودی دارند که اراده حق تعا لی واموزش انها از طفولیت به ان شکل میدهد وخا رج ازان نمی توانند بنگرند و فکرکنند وباید بسطر ورشد فکری اصولی وبرصرا ط مستقیم دین کله حق خا لص لله بد ونه شبه برای امرحق تعا لی رااز طفولیت اموزش داد وفراهم نمود ومنا فع شخصی کروهی وفرقه ا ئی را فدای عموم خلق الله نمود و همگا ن تسلیم امرحق بشوند اینست امرحق وسجده بر حضرت اد م  همین مثل را هم دارد تا امور جوامع دراینده اصلاح وبصلاح اورده شود انشاء الله واینست حد ف تما می انبیا ءالله وبرگزیده گان واولیا ءالله  خا لق جهان دراین جهان ما دی وربطی به دلخواه زمینیا ن که بمیل و با چه خصو صیا تی وشخصیتی باشد ندارد وخالق جهان برای افریدگاریش کسی را د خل وتصرف نمی دهد وهرانچه امراوست اطاعت واجب است واوعا لم به غیب وحوادث زما نها وروزگاران است وچه کسی میتواند ثا بت نماید که پیامبرش کیست  وقران را بکه وحی فرموده بجز خا لق جهان وحد ف کلی هدایت برصراط مستقیم ورضوان حق تعا لی وثا بت شد ن وپیروزی د ین حق خا لص لله وحقا نیت الحمد لله رب العا لمین پروردگارعا لمیا ن می باشد الحمد لله رب العا لمین درود سلا م خداوند بر کسانی که از منا فع قبیله ای وعشیره ای وسلطه گری و استکبا ر تفا خرومباها ت تبعیضها ی مختلف و نژادی وازمنا فع ما دی وطاغوتهای شیعهای اسمی ساخته شده با دست ولقلقه زبا نی خود شان بگذ رند برای خالق جهان الحمد لله رب ا لعا لمین و خا لص شدن د ین خا لص حق لله و نجا ت خلق الله ازاسارتها وذ لیلیهای فکری وذهنی دروغ وپوچ  که براثرزمان و بمرورزما ن تلقین شده به این مرد م مظلوم تحمیل شده است وبر خلاف صراط حق تعا لی وایهای قران کریم ودعوت انبیاء است وکا ملترین ان اسلام وقران کریم است فداکنند برای امرالحمد لله رب العا لمین وهمگان پی جوی حقیقت وصراط حق و لله وحدانیت خالق ونجا ت حق تعا لی خالق جهان هستند اینست طریق تحول وهدایت پیغمبران وبعثت ورسا لت وبرگزید حق تعا لی برای انها ونجا ت بشریت ازانحرافا ت انشاء الله وهمگان باید ازپیغام وهدایت ومصداق حضرت ابراهیم خلیل الله پند بگیریم ودرس بیاموزیم انشاء الله  وهم چنین ازهمه مصداقها ومثلهای قران کریم وعلیم که برای همه زما نها وگمراهیها مصداق دارد ومی باشد انشاء الله الحمد لله رب  العا لمین  اسلا م علی جمیع خلا یق وعباد الله الصالحین اسلام علی جمیع خلایق و شهداءوصد یقین ورسانندگان امرحق ازطرف اینجا نب وعباد ا لصا لحین اسلام علی من تبع الهدای سلام بر هدایت یا فتگا ن ا سلام علی برابا صا لح امام المهدی موعود برگزیده ومصطفی ولی الله الحمد لله رب العالمين -انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله انشا ءالله انشاء الله انشا ءالله انشاء الله  =ابلاغ حقیقی امر حق تعا لی                               

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 15:32  توسط بیان کتاب الله مقدس اقران مجید والعظیم  | 

مطالب قدیمی‌تر